បណ្ណាល័យ

♥.នៅទំព័រនេះបានបញ្ចូលនៅឯកសារ និងសៀវភៅសិក្សាជាច្រើន​​​ ។ជាពិសេសវាពិតជាមានសារប្រយោជន៏
ណាស់សំរាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ​​ មិត្តដែលចូលចិត្តការសិក្សា ។ទោះបីវាមានតិចតូច ប៉ុន្តែរខ្ញុំនិងខិតខំបញ្ចូលបន្ថែមនៅឯកសារ
ទៀតដែលមានប្រយោជន៏សំរាប់មិត្ត​ ដូចសៀវភៅអង់គ្លេស,រូបវិទ្យា,គណិតវិទ្យា,គីមីវិទ្យា,….និងឯកសារមហាវិទ្យាល័យ។

ប៉ុន្តែបើសិមិត្តចង់អាន មិត្តត្រូវដោនឡូតកម្មវិធីMobipocket Reader សិន៖

->១.LISTENING ENGLISH  FROM VOANEWS:(ដកស្រង់ពី​វែបផ្សាយ​​ កិច្ចអភិវឌ្ឍន៏)៖

->2.LISTENING ENGLISH  FROM PRIVATE ENGLISH PORTAL:

PrivateEnglishPortal

>3.listening English from SUB

->4.Listening English From COMEDY CENTRAL (joke.com)

>5.Listening English From COLBERT Nation

->6.Listening English From Job searching

         Job Interview Tips

->7.LISTENING ENGLISH FROM Chennelnewsasian

1.ដោតឡូតសៀវភៅអាយធី(PDF):

>Click on it to download:

1.Free book  PHP(

ដោនឡតូទីនេះ

PHP 5 power programming

A programmer's introduction to PHP

Buid your own Databass driver website PHP

2.free C## book:

1.download this book click on in  (Thinking in c++)

Introduction to c

2.(ដោនឡូតនៅទីនេះ)Download a ZIP file containing the source code from C++: A Dialog.

(C++Builder XE Architect – 30 day trial)

(C++ Compiler 5.5)

C++ (A Dialog )

3.free Java book:


2.ដូនឡូតវចនានុក្រមអង់គ្លេសអាយធីហ្វ្រី

Download This Software Now!

៦.ដោនឡូតទីនេះ

LIVE Dictionary

6.វចនានុក្រមអង់គ្លេស សំរាប់mobiphone

Download This Software Now!

7.ដោនឡូតទីនេះ

Talker English Dictionary

7 . វចនានុក្រមអង់គ្លេស talker

Download This Software Now!

៨.ដោនឡូតទីនេះ

Advanced Dictionary

៨.វចនានុក្រមអង់គ្លេស Advanced Dictionary

Download This Software Now!

៩.ដោនឡូតទីនេះ

Stella dictionary

៩.វចនានុក្រមអង់គ្លេស Stella dictionary

Download This Software Now!

១០.ដោនឡូតទីនេះ

Download This Software Now!

១១.ដោនឡូតទីនេះ

Pocket Translator

១១.Pocket Translator

Download This Software Now!

១២.ដោនឡូតទីនេះ

VocMac 2010 (MAC)

១២.VocMac 2010 (MAC)

TOEFE

link download:

http://itunes.apple.com/au/app/toefl…11692975?mt=8#

៣.khmer dictionary(PDF):


—1-វចនានុក្រម​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្តុ (បោះពុម្ភ​លើក​ទី​៣

ទាញយកឯកសារទីនេះ

-2-វចនានុក្រម​វិស្វកម្ម (បោះពុម្ភលើកទី​២

ទាញយក​ឯកសារទីនេះ

-3-IT khmer dictionary

ទាញយកឯកសារទីនេះ

-4-khmer dictionary (khmer 0s)

ទាញយកឯកសារទីនេះ

-5-សទ្ទានុក្រម​គណិតសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ

ទាញយក​ឯកសារទីនេះ

-5-សទ្ទានុក្រម​អេឡិចត្រូនិច អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ

ទាញយក​ឯកសារទីនេះ

-6-economic dictionary

ទាញយក ភាគ១(pdf:469kb)

ទាញ​យក ភាគ២(pdf:562kb)

៤.english test in vietnam:

–  >គំរូវិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសវិទ្យាល័យនៅ VIETNAM ​ប្រពន្ធ័ ៣(the english test at university in vietnam):

១. វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្្លេស​​ទី ១ ៨ .វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​ ៨

២​ .វិញ្ញសាប្រលង់ភាសាអង់គ្លេសទី ២ ៩​ .វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្្លេសទី​៩

៣​ .វិញ្្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៣ ១០​​ វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​ ១០

៤ .វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​ ៤ ១១​ វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​ ១១

៥​​ .វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៥ ១២​ វិញ្ញសាប្រលងអង់គ្លេសទី ១២

៦ .វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី៦

៧​ .វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៧

->គំរូវិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសវិទ្យាល័យនៅ VIETNAM ​ប្រពន្ធ័ 7:

+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី ១
+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​២
+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​ ៣
+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៤
+ វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៥
+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៦
+ វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៧
+ វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៧
+ វិញ្ញសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៨
+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​៩
+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី​១០
+ វិញ្ញាសាប្រលងភាសាអង់គ្លេសទី១១

 • Express Review Guides - Writing

  writting

->ដោនឡូតឯកសារប្រលងអង់គ្លេស នៅវៀតណាម​(​IELTS,TOEFL,TOEIC):

hereចាំណាំ៖ប្រសិនក្នុងកុំព្យួទ័ររបស់មិត្តមិនមាន​ file អានឯកសានេះ​មិត្តអាចដោនឡូត​  នៅទីនេះ​

រឺមិត្តអាចដោនឡូត Adobe reader នៅទីនេះ​។

newឯកសារំលឹកវេយ្យាករណ៏អង់គេ្លស​ នៅទីនេះ​។

>> download កម្វវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស។

ទាំងនេះជាឯកសារ IELTS:

1.       http://rapidshare.com/files/14892471/IELTS1.rar

2.       http://rapidshare.com/files/48613850/dont_in_IELTS.rar

3.       http://rs426.rapidshare.com/files/206274962/Vf_IELTS_Book.rar

5.       http://rapidshare.com/files/159328272/IELTS_-_Graduation_-_CD1.rar

6.       http://rapidshare.com/files/142228842/Barons_IELTS_CD1.rar

7.       http://rapidshare.com/files/142242615/Barons_IELTS_CD2.rar

8.       http://rapidshare.com/files/128149977/IELTS_to_success.rar

9.       http://rapidshare.com/files/128160748/IELTS_to_sucess_cd.rar

10.    http://rs142.rapidshare.com/files/31403320/GUIDE_TO_IELTS_-_2007.rar

11.    http://rapidshare.com/files/161990891/IELTS_Speaking.rar

12.    http://rs459.rapidshare.com/files/161990891/IELTS_Speaking.rar

13.    http://rapidshare.com/files/131052226/IELTS_Graduation_pdf_1405080752.rar

14.    http://rapidshare.com/files/159328274/IELTS_-_Graduation_-_CD2.rar

16.    http://rapidshare.com/files/5581687/IELTS_-_New.part7.rar

17.    http://rapidshare.com/files/5581683/IELTS_-_New.part3.rarDate: Nov-19-2007

18.    http://rapidshare.com/files/5581684/IELTS_-_New.part4.rarDate: Nov-29-2007

19.    http://rapidshare.com/files/5581682/IELTS_-_New.part2.rarDate: Nov-29-2007

20.    http://rapidshare.com/files/5581685/IELTS_-_New.part5.rarDate: Nov-19-2007

21.    http://rapidshare.com/files/5581681/IELTS_-_New.part1.rarDate: Nov-19-2007

22.    http://rapidshare.com/files/5581689/IELTS_-_New.part8.rarDate: Nov-19-2007

23.    http://rapidshare.com/files/5581686/IELTS_-_New.part6.rarDate: Nov-19-2007

24.    http://rapidshare.com/files/9247332/IELTS.part1.rar

25.    http://rapidshare.com/files/149342409/Barron_s_how_to_Prepare_for_the_IELTS.pdf

26.    http://rs484gc2.rapidshare.com/files/149342409/1134419/Barron_s_how_to_Prepare_for_the_IELTS.pdf

27.    http://rapidshare.com/files/159328863/IELTS_Teachers_book.rar

28.    http://rapidshare.com/files/159328862/IELTS_Students_book.rarDate: Nov-16-2008

32.    http://rapidshare.com/files/64740643/Cambridge.IELTS.6.Audio.rarDate: Feb-24-2009

33.    http://rs120.rapidshare.com/files/27473642/the.IELTS.tutor.part1.rarDate: Mar-22-2008

34.    http://rapidshare.com/files/93272224/Check_Your_Vocabulary_for_IELTS_Examination_2.pdf

35.    http://rapidshare.com/files/52756824/Cambridge_IELTS_Objective.part3.rarDate: Jan-25-2009

36.    http://rapidshare.com/files/149002563/Cambridge_IELTS_Practice_Tests_4.rarDate: Nov-18-2008

39.    http://rapidshare.com/files/668534/Cambridge-IELTS-5_Audio.rar.htmlDate: Jul-29-2008

40.    http://rapidshare.com/files/47424590/Cambridge-Action.Plan.for.IELTS.rarDate: Nov-28-2007

41.    http://rapidshare.com/files/53759558/Cambridge.IELTS.6.Tests.With.Answers.rarDate: Jul-26-2008

42.    http://rs578.rapidshare.com/files/155629719/Writing_an_IELTS_Essay.part1.rarDate: Dec-25-2008

43.    http://down.3gbbs.com/3gIELTS/IELTS.Keygen.for.Listening.2008.Beta1.(bbs.3gbbs.com).zip

44.    http://rapidshare.com/files/20674329/Cambridge_Practice_Tests_for_IELTS_1_Audio2.rar

45.    http://rapidshare.com/files/358925/Dictionary_Cambridge_English_Grammar_-_Check_Your_Vocabulary_for_IELTS.pdf

46  http://rapidshare.com/files/111431186/OXFORD_2006_Natural.English_Elementary_Workbook_-_www.IELTS4u.blogfa.com.zip

47  http://rapidshare.com/files/161141239/IELTS_Preparation_and_Practice_R_W_GM–WWW.TAINGUYENDULICH.INFO.rar
http://rapidshare.com/files/117971246/IELTS_Express_Upper_Intermediate_CourseBook_pdf_3191829628.rar
http://rapidshare.com/files/118268932/Ieltsexpress.part1.rar
http://rapidshare.com/files/118270729/Ieltsexpress.part2.rar

http://rapidshare.com/files/118267294/Ieltsexpress.part3.rar

http://rapidshare.com/files/153412322/IELTS_Essay_7_Video.rar

http://rapidshare.com/files/48572112/TARGET_-_Alive___Kicking_7____UK-1985_.rar

http://rapidshare.com/files/150764252/IELTS_New_Inventor_7_May_08_part1.rar

http://rapidshare.com/files/150764253/IELTS_New_Inventor_7_May_08_part2.rar

http://rapidshare.com/files/150764254/IELTS_New_Inventor_7_May_08_part3.rar

http://rapidshare.com/files/3970751/IELTS.rar

http://rapidshare.com/files/11923090/IELTS.part2.rar

http://rapidshare.com/files/115787567/IELTS.rar

http://rapidshare.com/files/27330663/IELTS.rar

http://rapidshare.com/files/107873468/IELTS_6.rar

http://rapidshare.com/files/114304908/Ielts_TestBuilder.rar

http://rapidshare.com/files/52758661/Ielts_TestBuilder.rar

http://rapidshare.com/files/115781777/IELTS.r04

http://rapidshare.com/files/115775335/IELTS.r03

http://rapidshare.com/files/115769618/IELTS.r02

http://rapidshare.com/files/115755635/IELTS.r01

http://rapidshare.com/files/115751945/IELTS.r00

http://rapidshare.com/files/39834872/ielts-data.part1.rar

http://rapidshare.com/files/154909112/Cambridge_IELTS.rar

http://rapidshare.com/files/206281223/Vf_IELTS_wma.rar

http://rapidshare.com/files/172665000/IELTS_Audio.rar

http://rapidshare.com/files/582550/CaMBRiDGe_ieLTS_CouRSe.rar

http://rapidshare.com/files/580696/CaMBRiDGe_ieLTS_3.rar

http://rapidshare.com/files/32512869/rAzOrblAdE_UDS_IELTS.rar

http://rapidshare.com/files/156775884/Step_to_IELTS.part2.rar

http://rapidshare.com/files/156784268/Step_to_IELTS.part3.rar

http://rapidshare.com/files/199580/rAzOrblAdE_UDS_IELTS.rar

http://rapidshare.com/files/156762578/Step_to_IELTS.part1.rar

http://rapidshare.com/files/90333947/IELTS_Exercise_Audio.rar

http://rapidshare.com/files/27473642/the.ielts.tutor.part1.rar

http://rapidshare.com/files/109061783/The_IELTS_Tutor.part2.rar

http://rapidshare.com/files/109066567/The_IELTS_Tutor.part3.rar

http://rapidshare.com/files/109071831/The_IELTS_Tutor.part4.rar

http://rapidshare.com/files/109076296/The_IELTS_Tutor.part5.rar

http://rapidshare.com/files/109078168/The_IELTS_Tutor.part6.rar

http://rapidshare.com/files/52759428/Cambridge_IELTS_Objective.part1.rar

http://rapidshare.com/files/52762047/Cambridge_IELTS_Objective.part2.rar

http://rapidshare.com/files/104730139/IELTS_1_audio.rar

http://rapidshare.com/files/104997036/IELTS_2_audio.rar

http://rapidshare.com/files/105004334/IELTS_3_audio.rar

http://rapidshare.com/files/90428058/IELTS_Express_Disk2.rar

http://rapidshare.com/files/90437841/IELTS_Express_Disk3.rar

http://rapidshare.com/files/49447907/Insight_into_IELTS.pdf

http://rapidshare.com/files/114308195/Passport_to_IELTS.rar

http://rapidshare.com/files/114304645/IELTS_Speaking_Test.rar

http://rapidshare.com/files/114297707/Cambridge_IELTS_2.rar

http://rapidshare.com/files/114297888/Cambridge_IELTS_3.rar

http://rapidshare.com/files/114298473/Cambridge_IELTS_4.zip

http://rapidshare.com/files/114298737/Cambridge_IELTS_5.rar

http://rapidshare.com/files/114299148/Cambridge_IELTS_6.rar

ឯកសារ​អង់គ្លេស​ TOEFL:

1.       http://rapidshare.com/files/19524093/TOEFL_CDs.rar

2.       http://rs41.rapidshare.com/files/130537028/TOEFL.rar

3.       http://rapidshare.com/files/113561357/L1_CC_TOEFL_SB.RAR

4.       http://rapidshare.com/files/146878036/TOEFL.rarDate: Dec-29-2008

5.       http://rapidshare.com/files/168299805/TOEFL_iBT.rarDate: Jan-07-2009

6.       http://rapidshare.com/files/82775627/TOEFL.rarDate: May-18-2008

7.       http://rapidshare.com/files/100789172/400_Must.Have.Words4the_TOEFL_PM_dl4all.rar

8.       http://rapidshare.com/files/46944835/TOEFL.part3.rarDate: Nov-29-2007

9.       http://rapidshare.com/files/133002292/TOEFL_GRE_VOCAB_2.1.rarDate: Sep-23-2008

10.    http://rapidshare.com/files/27421691/TOEFL.part05.rarDate: Jul-02-2008

11.    http://rapidshare.com/files/116474202/TOEFL_IBT_AIO.part01.rarDate: Jun-19-2008

12.    http://rapidshare.com/files/11437265/400_Must-Have_Words_for_the_TOEFL_0071443282.rarDate: Nov-19-2007

13.    http://rapidshare.com/files/119018348/400.Must-have_Words.for.the.TOEFL.rar

14.    http://rapidshare.com/files/159895236/TOEFL.Success.rarDate: Nov-16-2008

15.    http://rapidshare.com/files/101359302/TOEFL_P_C.part2.rarDate: May-31-2008

16.    http://www.urlhide.info/?url=http://rapidshare.com/files/101359302/TOEFL_P_C.part2.rarDate: May-31-2008

17.    http://rapidshare.com/files/26621526/TOEFL.Audio.CD.2006.part2.rar.htmDate: Jun-19-2008

18.    http://rapidshare.com/files/64201595/LongMan_TOEFL_iBT.part4.rarDate: Mar-22-2008

19.    http://rapidshare.com/files/108696/LongMan_TOEFL_iBT.part3.rarDate: Mar-22-2008

20.    http://rapidshare.com/files/124877921/TOEFL_iBT-Audio_Set_2oo8.part1.rarDate: Jul-02-2008

21.    http://rs250.rapidshare.com/files/62508749/TOEFL_Test_iBt_2007.part2.rarDate: May-31-2008

22.    http://rapidshare.com/files/113262361/Building.Skills.for.the.TOEFL.iBT.zipDate: May-18-2008

23.    http://rs24l33.rapidshare.com/files/3086286/244360/TOEFL.Essay.Questions.rar

24.    http://rapidshare.com/files/107937305/TOEFL_Workshop.part4.rarDate: Apr-20-2008

25.    http://rapidshare.com/files/107936986/TOEFL_Workshop.part3.rarDate: Apr-20-2008

26.    http://rapidshare.com/files/107934253/TOEFL_Workshop.part2.rarDate: Apr-20-2008

27.    http://rs24.rapidshare.com/files/3086286/TOEFL.Essay.Questions.rarDate: Mar-22-2008

28.    http://rapidshare.com/files/39784020/TOEFL_Test_iBt_2007.part3.rarDate: Nov-19-2007

29.    http://rapidshare.com/files/39777958/TOEFL_Test_iBt_2007.part2.rarDate: Nov-19-2007

30.    http://rapidshare.com/files/39770073/TOEFL_Test_iBt_2007.part2.rar

31.    http://rapidshare.com/files/21923365/TOEFL_Official_Guide.rarDate: Nov-19-2007

32.    http://rapidshare.com/files/34786410/Kaplan-IBT-TOEFL.part2.rarDate: Nov-29-2007

33.    http://rapidshare.com/files/102247865/Essential_Words_For_The_TOEFL.rarDate: Sep-23-2008

34.    http://rapidshare.com/files/2875134/LongMan_TOEFL_iBT.part4.rarDate: Sep-15-2008

35.    http://rapidshare.com/files/21374215/TOEFL_Prep.part2.rarDate: Nov-28-2007

36.    http://rapidshare.com/files/21384699/TOEFL_Pract.part2.rarDate: Nov-19-2007

37.    http://rapidshare.com/files/55681820/TOEFL_POWER_PREPARE.exe.002Date: Sep-05-2008

38.    http://rapidshare.com/files/21380199/TOEFL_Pract.part1.rarDate: Nov-29-2007

39.    http://rapidshare.com/files/39770073/TOEFL_Test_iBt_2007.part1.rarDate: Nov-29-2007

40.    http://rapidshare.com/files/124877919/TOEFL_iBT-Audio_Set_2oo8.part2.rarDate: Jul-02-2008

41.    http://rapidshare.com/files/124877918/TOEFL_iBT-Audio_Set_2oo8.part3.rarDate: Jul-02-2008

42.    http://rapidshare.com/files/26617186/TOEFL.Audio.CD.2006.part1.rar.htmDate: Nov-29-2007

43.    http://rapidshare.com/files/49144257/TOEFL_Vocabulary_PPT_24.rar.htmlDate: Jul-23-2008

44.    http://rapidshare.com/files/21390641/TOEFL_Prep.part1.rarDate: Nov-19-2007

45.    http://rapidshare.com/files/108691/LongMan_TOEFL_iBT.part1.rar

46.    http://rapidshare.com/files/154705431/Buiding.Grammar.Skills_4_TOEFL_IBT.rarDate: Nov-16-2008

47.    http://rapidshare.com/files/117322870/Barrons_TOEFL-By_Mexakin.part4.rarDate: Feb-18-2009

48.    http://rapidshare.com/files/119285450/McGraw-Hill_-_400TOEFL–WWW.KATAVASYA.COM–.rarDate: Feb-21-2009

49.    http://rapidshare.com/files/52815951/Cambridge_TOEFL_preparation.part03.rarDate: Nov-29-2007

50.    http://rapidshare.com/files/52815950/Cambridge_TOEFL_preparation.part02.rarDate: Nov-29-2007

51.    http://rapidshare.com/files/52815949/Cambridge_TOEFL_preparation.part01.rarDate: Nov-29-2007

52.    http://rapidshare.com/files/2614103/BARRONS_How_to_Prepare_For_The_TOEFL.part2.rarDate: Nov-29-2007

53.    http://rapidshare.de/files/28354991/TOEFL.Exam-Essentials-Success_157685504X_1576854213.rarDate: Jan-04-2008

54.    http://rapidshare.com/files/11069498/The_Official_Guide_to_the_New_TOEFL_iBT.part2.rarDate: Nov-28-2007

55.    http://rapidshare.com/files/20311873/barrons-how.to.prepare.for.TOEFL.essay_opt.rarDate: Nov-19-2007

56.    http://rapidshare.com/files/4109600/Kaplan-TOEFL-iBT-SeNNiX.part2.rarDate: Nov-19-2007

57.    http://rapidshare.com/files/52815953/Cambridge_TOEFL_preparation.part04.rarDate: Nov-28-2007

58.    http://rapidshare.com/files/5983284/400_MustHave_Wordsfor_the_TOEFL.rar.htmlDate: Nov-19-2007

59.    http://rapidshare.com/files/125007381/TOEIC_TOEFL_Test_Ebook.part1.rarDate: Jul-02-2008

60.    http://rapidshare.com/files/4104605/Kaplan-TOEFL-iBT-SeNNiX.part1.rar.html

61.    http://rapidshare.com/files/80458970/Uds_Kpds_TOEFL_Grammar-Tuerk_e_a__klamal_.rarDate: Mar-28-2008

62.    http://rapidshare.com/files/125007324/TOEIC_TOEFL_Test_Ebook.part3.rarDate: Jul-02-2008

63.    http://rapidshare.com/files/80331265/How_to_master_skills_for_the_TOEFL_iBT__ADVANCED_.part06.rarDate: Mar-22-2008

64.    http://rapidshare.com/files/124877931/TOEFL_iBT-_College_Test_Prep_.part2.rarDate: Jul-02-2008

65.    http://rapidshare.com/files/80328742/How_to_master_skills_for_the_TOEFL_iBT__ADVANCED_.part05.rarDate: Mar-22-2008

66.    http://rapidshare.de/files/6730330/The.Heinemann.TOEFL.Preparation.Course-EcHoS.part03.rar.htmDate: Jan-04-2008

67.    http://rapidshare.com/files/125007301/TOEIC_TOEFL_Test_Ebook.part2.rarDate: Jul-02-2008

68.    http://rapidshare.com/files/125007278/TOEIC_TOEFL_Test_Audio.part1.rarDate: Jul-02-2008

69.    http://rapidshare.com/files/125007351/TOEIC_TOEFL_Test_Audio.part2.rarDate: Jul-02-2008

70.    http://rapidshare.com/files/125007279/TOEIC_TOEFL_Test_Audio.part3.rarDate: Jul-02-2008

71.    http://rapidshare.com/files/32541832/McGraw-Hill_20-_20The_20Official_20Guide_20to_20the_20New_20TOEFL_20_5B2006_5D.part2.rarDate: Nov-29-2007

72.    http://rapidshare.com/files/1995988/Cambridge-Preparation.for.the.TOEFL.Test.CBT-2006.part1.rar.htmlDate: Nov-19-2007

73.    http://rapidshare.com/files/176835904/Sample.Essays.for.the.TOEFL.Writing.Test.www.softarchive.net.rarDate: Jan-10-2009

74.    http://rapidshare.com/files/102460924/Cracking_the_TOEFL_iBT_-_2008_Edition__College_Test_Prep_.part03.rarDate: Mar-28-2008

75.    http://proxto.com/nph-proxy.pl/000000A/http/www.ebookslab.info/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?rapidshare.com%2Ffiles%2F38684719%2FDelta_s_Key_to_the_Next_Generation_TOEFL_Test_-_CD_5.rar

1.       http://proxto.com/nph-proxy.pl/000000A/http/www.ebookslab.info/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?rapidshare.com%2Ffiles%2F38673205%2FDelta_s_Key_to_the_Next_Generation_TOEFL_Test_-_CD_4.rarDate: Feb-09-2009

2.       http://rs220.rapidshare.com/files/102460923/Cracking_the_TOEFL_iBT_-_2008_Edition__College_Test_Prep_.part02.rarDate: Mar-28-2008

3.       http://rapidshare.com/files/46267990/Audiokurs_-_Delta_s_Key_to_the_Next_Generation_TOEFL_Test-128kbps.part7.rarDate: Nov-29-2007

4.       http://rapidshare.com/files/76100626/uds_kpds_TOEFL_grammar_ders_notlari_turkce_aciklamali.pdfDate: Jan-01-1970

5.       http://rapidshare.com/files/12510949/Longman_complete_course_for_TOEFL_test_by_Dborah_Philips.part1.rar

TOEFL iBT:

http://rapidshare.com/files/108970/LM-iBT-CD1.ZIP

http://rapidshare.com/files/108966/LM-iBT-CD2.ZIP

http://rapidshare.com/files/109014/LM-iBT-CD3.ZIP

http://rapidshare.com/files/109018/LM-iBT-CD4.ZIP

http://rapidshare.com/files/109019/LM-iBT-CD5.ZIP

http://rapidshare.com/files/108942/LM-iBT-CD6.ZIP

http://rapidshare.com/files/108940/LM-iBT-CD7.ZIP

http://rapidshare.com/files/108978/LM-iBT-CD8.ZIP

http://rapidshare.com/files/108691/LongMan_TOEFL_iBT.part1.rar

http://rapidshare.com/files/108695/LongMan_TOEFL_iBT.part2.rar

http://rapidshare.com/files/108696/LongMan_TOEFL_iBT.part3.rar

http://rapidshare.com/files/108692/LongMan_TOEFL_iBT.part4.rar
Toefl iBT Answerkey (pp. 619 – 640) pdf, 8 Mb:
http://www.zshare.net/download/lonkey619-640-rar.html
or
http://rapidshare.com/files/22375936/LonKEY619-640.rar

BOOK (PDF, 47 MB)
http://rapidshare.com/files/134437370/LIBT.rar
ឯកសារ​​​​​អង់គ្លេស TOEIC:

1.       http://rs77.rapidshare.com/files/51273609/TOEIC_Mastery.rar

2.       http://www.dientu5.org/upload/English/TOEIC/600_ESSENILAL_Words_for_TOEIC_Test.pdf

3.       http://rapidshare.com/files/63113661/600_ESSENtILAL_Words_for_TOEIC_Test.pdf.html

4.       http://rapidshare.com/files/125007279/TOEIC_TOEFL_Test_Audio.part3.rar\

1.       http://rapidshare.com/files/125007351/TOEIC_TOEFL_Test_Audio.part2.rar

2.       http://rapidshare.com/files/125007278/TOEIC_TOEFL_Test_Audio.part1.rar

3.       http://rapidshare.com/files/125007324/TOEIC_TOEFL_Test_Ebook.part3.rar

4.       http://rapidshare.com/files/125007301/TOEIC_TOEFL_Test_Ebook.part2.rar

5.       http://rapidshare.com/files/125007381/TOEIC_TOEFL_Test_Ebook.part1.rar

6.       http://rapidshare.com/files/73509016/Longman_preparation_serious_for_the_TOEIC_test_advanced_cour.part3.rar

7.       http://rapidshare.com/files/73562518/Longman_preparation_serious_for_the_TOEIC_test_advanced_cour.part3.rar

8.       http://rapidshare.com/files/73509016/Longman_preparation_serious_for_the_TOEIC_test_advanced_cour.part2.rar

9.       http://rapidshare.com/files/73499483/Longman_preparation_serious_for_the_TOEIC_test_advanced_cour.part1.rar

10.    http://rapidshare.com/files/141172537/Toeic_Analyst.part1.rar

11.    http://rapidshare.com/files/141223263/Toeic_Analyst.part2.rar

12.    http://rapidshare.com/files/156241833/Oxford_preparation_course_for_the_TOEIC__test__New_Edition.pdf

13.    http://rapidshare.com/files/157171382/Target_TOEIC_Test1.ZIP

14.    http://rapidshare.com/files/157171396/Target_TOEIC_Test2.ZIP

15.    http://rapidshare.com/files/156230510/toeic_cd_1_ets.rar

16.    http://rapidshare.com/files/156228605/toeic_cd_2_ets.rar

17.    ·  http://rapidshare.com/files/107556937/Check_Your_English_Vocabulary_for_TOEIC.rar

1.       http://rapidshare.com/files/157171396/Target_TOEIC_Test2.ZIP

2.       http://rapidshare.com/files/156230510/toeic_cd_1_ets.rar

3.       http://rapidshare.com/files/156228605/toeic_cd_2_ets.rar

·  http://rapidshare.com/files/107556937/Check_Your_English_Vocabulary_for_TOEIC.r

·  http://rapidshare.com/files/100122339/TOEIC30_Book_Part1.rar

·  http://rapidshare.com/files/88079129/toeic2__22_.mp3

·  http://rapidshare.com/files/88078825/toeic2__23_.mp3

·  http://rapidshare.com/files/88078734/toeic2__20_.mp3

·  http://rapidshare.com/files/88078693/toeic2__24_.mp3

·  http://rapidshare.com/files/88078534/toeic2__21_.mp3

·  http://rapidshare.com/files/88078285/toeic2__19_.mp3

·  http://rapidshare.com/files/117513481/Mstl_TOEIC_UDS.part4.rar

·  http://rapidshare.com/files/117513802/Mstl_TOEIC_UDS.part3.rar

·  http://rapidshare.com/files/117513894/Mstl_TOEIC_UDS.part7.rar

·  http://rapidshare.com/files/117513914/Mstl_TOEIC_UDS.part5.rar

·  http://rapidshare.com/files/117513964/Mstl_TOEIC_UDS.part6.rarhttp://rapidshare.com/files/117514038/Mstl_TOEIC_UDS.part1.rar

·  http://rapidshare.com/files/117514389/Mstl_TOEIC_UDS.part2.rar

http://rapidshare.com/files/141267930/TOEIC_Mastery_v1.2.rar

·  http://rapidshare.com/files/136917106/CTEVF_TOEIC.rar.html

·  http://rapidshare.com/files/127452334/2434_-_Simple_DS_Series_Vol._38_Arc_de_Minitsuku__TOEIC_Test_Start.zip

·  http://rapidshare.com/files/127219979/2430_-_Motto_Toeic_Test_DS_Training__J_.zip

·  http://rapidshare.com/files/127219060/2429_-_Simple_DS_Series_Vol._37_Alc_de_Minitsuku__TOEIC_Test_Listening__J_.zip

·  http://rapidshare.com/files/125007381/TOEIC_TOEFL_Test_Ebook.part1.rar

4,សៀវភៅ និង ប្រភពឯកសារ FREE

(the free books online)

4 Responses to បណ្ណាល័យ

 1. dengyengmathsru ថា:

  សួរស្តី ! ខ្ញុំបាទឈ្មោះឌីង យៀង ខ្ញុំសូមសួរបងថាតើបងមាន software English – khmer Mathematical Dictionary បើបងមានសូមបងជួយ share ឲ្យខ្ញុំផង ខ្ញុំសូមអរគុណ….

 2. chann sam ath ថា:

  Thank you that have book. And Do you have mathematics book.

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: