ការលាក់និងការពារfolderកុំព្យូទ័រ


ការណែនាំមិត្តទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីពិសេសមួយឈ្មោះថា Free Hide Folder,ជាកម្មវិធីមួយដែលឥតគិតថ្លៃអាចជួយលាក់និងដាក់password ដើម្បីការពារ folder ក្នុង window របស់អ្នក។ដើម្បីជៀសវាងការលូចមើល រឺការថតចំលងឯកសារបស់អ្នកពីម៉ាស៊ីនកុំព្យួទ័ររបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកមិនគួរបារម្មណ៍ទៀតទេ ជាមួយកម្មវិធី Free Hide Folder អាចជួយអ្នកបាន។

Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows

+ជាដំបូងមិត្តដោនឡូតកម្មវីធីនេះហើយset Up ។ក្រោយពីset Up រូចហើយ,មិត្តបើកកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់​ ដូចរូបខាងក្រោម៖

បន្ទាប់មកវានិងលេចចេញរូបមួយដែលទាមទារអោយយើងដាក់password តែសូមមិត្តចុចលើSkip ពេលនោះវានិងលេចចេញនៅinterface​របស់ Free Hide Folder មួយទៀតដូចរូបទី ២ខាងក្រោម។

Free-Hide-Folder-2=>

Free-Hide-Folder-3+ដើម្បីលាក់folder,ចូរមិត្តចុចលើពីadd ហើយជ្រើសរើសfolderណាមួយដែលមិត្តចង់លាក់,ក្រោយមកចុចពីថាOkជាការស្រេច។

Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows

+ពេលចុចលើfolder នោះចូលក្នុងកម្មវីធីនោះហើយ,មិត្តអាចជ្រើសរើសតាមតែមិត្តចង់បានដូចជា៖ unhide(មិនចង់លាក់), password(ចង់ដាក់password ), Remove(លុបចោល), និង​backup ។

Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows

ក្រោយពីធ្វើររូចហើយ,សូមមិត្តចុចលើ​ EXIT​ដើម្បីចាកចេញពីកម្មវិធីនេះ។ បើមិនចង់លាក់folderទេ,សូមមិត្តបើកកម្មវិធីនេះឡើង,ដាក់password,ចុចលើfolder និងជ្រើសរើសពីថា​unhide រឺដាក់passwordចូល។

Free-Hide-Folder-6

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: