ប្រធាននិស្សិតប្រចាំអន្តេវាសិកដ្ឋានតេបួន


ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែផ្លាស់ប្តូរប្រធាននិស្សិតនៅតាមអន្តេវាសិកដ្ឋាននីមួយៗដើម្បីអោយគេដឹកនាំនិងផ្តល់បទពិសោធន៍សំរាប់និស្សិតយើងដែលកំពុងសិក្សានិងរស់នៅប្រទេសវៀតណាម។ខាងក្រោមនេះជាប្រធាននិស្សិតនៅអន្តេរសិកដ្ឋានប្រចាំតេ៤៖
doan moi

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: