រៀនភាសាវៀតណាមដោយខ្លូនឯង


ខ្ញុំបានរៀបចំដោយខ្លូនឯង បើមានការខុសត្រង់ណាសូមកុំប្រកាន់ ហើយខ្ញុំនិងកែប្រែម្តងទៀតបើខុសត្រង់ណា។

ព្យញ្ជនះវៀតណាម​ ខ្មែរ from Vai Savta

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: