ការចុះទៅសួរសុខទុក្ខ


នៅថ្ងៃទី​១៨​ ខែ វិច្ចិការ ឆ្នាំ២០១២ ក្រុមនិស្សិតយើងនៅអន្តេវេសិកដ្ឋានតេ៣ ,តេបូន,ស្ថាប្យកម្ម ,កសិកម្ម និង ក្រុមនិស្សិតមកពីថៃប៊ិញ​បានចុះទៅសូរសុខទុក្ខប្អូនៗនៅសាលាមិត្តភាពតេ៨០ និងមានការប្រកូតបាល់មិត្តភាពរវាងក្រុមប្អូនៗនៅសឺនតី ,ក្រុមនិស្សិតនៅហាណូយ និងក្រុមនិស្សិតនៅថៃប៊ិញ។ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏បាននិយាយពីរបៀបសិក្សាភាសាវៀតណាម និងពីការរស់នៅដល់ប្អូនៗនៅទីនោះអោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងខិតខំរៀនតាមដែលយើងអាចធ្វើរបាន។នេះជាសកម្មភាពដែលក្រុមនិស្សិតយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្អូនៗ និងក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលក្រុមសមាគមវៀតណាមភូមិភាគខាងជើងចូលរូម។សូមអរគុណ

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: