ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិស្សិតប្រចាំភូមិភាគខាងជើងវៀតណាម


      ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិស្សិតដែលរស់នៅភូមិភាគខាងជើងវៀតណាមតែងតែមានជ្រើសរើសប្រធាននិស្សិតប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្នកដំណាងប្រចាំភូមិភាគដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំនិងនែនាំដល់និស្សិតដែលរស់នៅភូមិភាគខាង
ជើងវៀតណាម។នៅថ្ងៃទី ៣០ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១២​ នេះក្រុមនិស្សិតយើងមានការជ្រើសប្រធាននិស្សិតអាណតិ្តទី​២៣ ។ខាងក្រោមនេះជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធាននិស្សិតប្រចាំភូមិភាគិខាងជើងវៀតណាម សូមបងប្អូននិស្សិតជ្រើសរើស
បេក្ខជនចំនូន ៦​ រូបដែលបងប្អូនគិតថាបេក្ខជនទាំង ៦ រូបនោះមានសមត្ថភាព ៖

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: