ក្រុមនិស្សិតដែលសិក្សានៅវៀតណាមឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣


​         នេះជាបញ្ចីឈ្មោះនិស្សិតដែលសិក្សានៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានា​នៅវៀតណាមឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣។
 

list of khmer students in 2011-2012 in vietnam. from Vai Savta
Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: