ការមើលទូរទស្សន៏ប៉ុស្តិ៏វៀតណាមអនឡាយតាមកម្មវិធីមីឌៀ VLC        ខ្ញុំបានដឹងការមើលទូរទស្សន៏អនឡាយភាគច្រើនយើងមើលតាមវែបផ្សាយដោយ

ផ្ទាល់តែពេលនេះខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកឃើញវិធីសាស្រ្តមួយដែលមានលក្ខណះងាយស្រូលប្រើ

ដោយមើលតាមកម្មវិធីមីឌៀដែលមានឈ្មោះថា VLC media playerដែល

កម្មវិធីនេះងាយស្រូលដោនឡូតហើយក៏ងាយស្រូលប្រើដែរហើយម្យ៉ាងទៀតល្បឿនដំនើរកាក៏

លឿនតាមចំណង់របស់យើងដែរ។មុនដំបូងសូមមិត្តដោយឡូនយកហ្វាលផ្គត់ផ្គង់ដែលមានឈ្មោះ

ថាVN-TVជាមុនសិន download.

បន្ទាប់មកយើងបើកកម្មវិធី VLC រូចយើងអនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោម៖
1.បើកVLC media player 2.យើងបើកMedia->open file->file support ដែលយើងដោនឡូតខាងលើ (VN-TV)->Open

3.នៅពេលយើងបានopen នៅដំនាក់កាលទី២  ហើយនិងឃើញគ្រប់ប៉ុស្តិ៏ទូរទស្សន៏នៅវៀតណាមដូចខាងក្រោម៖យើងអាចជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៏ដែលយើងចូលចិត្តមើល

ដូចជា(VTV1,VTV2,VTC1,VTC3…….)


បញ្ចូលនៅថ្ងៃទី២៩/០៦/២០១២

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: