កម្មវិធីស្តាប់វិទ្យុលើពិភពលោក


All Radio ជាកម្មវិធីស្តាប់វិទ្យុដែលងាយស្រូល បញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រនិងងាយស្រូលប្រើ ដែលមានប្រហែល១២០០ ប៉ុសិនៅលើពិភពលោក។បន្ថែមពីនេះទៅទៀតយើងអាចថតសំលេងជាMP3 បានយ៉ាងច្បាស់ទៀត។

           មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ

ស្តាប់វិទ្យុនៅលើពិភពលោក

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: