កិច្ចការបស់ប្រធាននិស្សិត


♦♦ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១២ ថ្ងៃនេះក្រុមនិស្សិតខ្មែរយើងនៅអន្តេវេសិកដ្ឋាន តេបូន និងស្ថាបត្យកម្មបានចូលរូមទាត់បាល់មិត្តភាពជាមូយក្រុមនិស្សិតឡាវ និងក្រមុនិស្សិតវៀតណាម ព្រមទាំងក្រុមយុវជនវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញនៅពហុកីឡា វ៉ាតហ្វុក ដើម្បីអបអរសាទររំលឹកខូបលើកទី៨១ ថ្ងៃបង្កើតក្រុមយុវជននៃទីក្រុងហូជីមិញ។នេះកីជាកាព្វកិច្ចមួយដែលប្រធាននិស្សិតប្រចាំវៀតណាមភាគខាងជើងបានចូលរូម

ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងប្រជាជនវៀតណាម រូមទាំងក្រុមយុវជនវៀតណាមផងដែរ ។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: