៣.របៀបបិទUSBមិនអោយឃើញនៅលើTOOLBAR(ការពារមិនអោយគេថតចំលងឯកសាពីកុំព្យូទ៌ររបស់អ្នក)
នេះជាវិធីងាយមមូយដែលមានប្រយោជន៏សំរាប់មិត្តផងដែរ សំរាប់ការបិទមិនអោយគេលូចចំលងឯកសារសំខាន់ពីកុំព្យូទ័ររបស់មិត្ត។វាជាវិធីសាស្រ្តមូយដែលសាមញ្ញ័ងាយយល់ ងាយចងចាំ មិត្តគ្រាន់តែធ្វើរតាមជំហានខាងក្រោម៖ RUN វាយ REGEDIT->HKEY-LOCAL-MACHINE

>SYSTEM->CURRENTCONTROLSET->SEVICES->USBTOR->STAR->MODIFY->លេខប្តូរ ៣ ទៅ ៤។មិនអាចមើលរូបដូចខាងក្រោម៖

Advertisements

2 Responses to

  1. Monyroth ថា:

    .របៀបបិទUSBមិនអោយឃើញនៅលើTOOLBAR(ការពារមិនអោយគេថតចំលងឯកសាពីកុំព្យូទ័របាន ។ តើនេះប្រើសម្រាប់តែកុំព្យូទ័រ ផ្ទាល់ខ្លួន​ ឬក៏ប្រើសម្រាប់កុំព្យទ័រដទៃបាន ? ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំធ្វើរបៀប នេះ ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំយក USB​របស់ខ្ញុំទៅដាក់កុំព្យូទ័រផ្សេង តើអាចឃើញដែរឬទេ ?

%d bloggers like this: