ខែ​កុម្ភៈ 26, 2012

GooReader 3

GooReader ជាកម្មវិធីដែលបានភា្ជប់ជាមួយនឹង Google Book ដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួល និងរហ័សក្នុងការស្វែងរក eBook នានាតាមរយៈ Online ហើយកម្មវិធីនេះអាចឲ្យលោកអ្នកអាន eBook មានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងតែកាន់សៀវភៅពិតនៅក្នុងដៃ ដែលអាចបើកទំព័រនីមួយៗដូចជាបើកសៀវភៅពិតអញ្ចឹង ។ លើសពីនេះទៅទៀតកម្មវិធីនេះអាចរក្សា eBooks ជា local Library និងអាចរក្សាសៀវភៅនោះជា File PDF បានថែមទៀតផង ។

អានបន្ត »

Advertisements

កម្មវិធីបំលែងPDFទៅ Microsoft offic

ខែ​កុម្ភៈ 26, 2012

              កម្មវិធីបំលែងPDFទៅ Microsoft offic

អ្នកចង់ឱ្យ file PDF របស់អ្នកអាចដំណើរការនៅក្នុង Microsoft Office បានដែរឬទេ?មានកម្មវិធីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើការបម្លែងឯកសារជា PDF របស់អ្នកមកជាឯកសារ Microsoft Office បានដូចជា Microsoft Word ជាដើមបានយ៉ាងងាយដោយគ្រាន់តែចូលទៅដោនឡូតកម្មវិធី PDF Convert Pro អានបន្ត »