រូបថតកាលបុណ្យឯករាជ្យថ្ងៃទី០៥/១១/២០១១


   នេះជារូបថតថ្ងៃរំលឹកបុណ្យឯករាជ្យ ជាតិខ្មែរនៅ(០៥​ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ​២០១១ )នៅអន្តេវាសិកដ្ខាន អា 3 និង ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ៖

បុណ្យេឯករាជនិង ការប្រកូតបាល


Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: