នៅថ្ងៃទី​ ១៩​ ខែវិច្ងិការ ឆ្នាំ​២០១១ ក្រុមនិស្សិតខ្មែរយើងនៅវៀតណាមភូមិភាគខាងជើង និងរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី​​២២ ប្រចាំឆ្នាំ ។ដូចនេះសូមបងនិស្សិតបានជ្រាប និងសូមចូលរូមអោយបានគ្រប់គ្រប់គ្នា​​។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: