របៀបបិទមិនអោយអ្នកលូចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដំឡើងកម្មវិធីបាន


នេះជាវិធីងាយៗ នៅក្នុង វិនដូរ XP, Vista or Seven, ដែលយើងចង់
បិទមិនអោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័រដំឡើងកម្មវិធី ផ្តេសផ្តាស់ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតិ ។
ការបិទនេះ គឺមានប្រសិទ្ធភាពតែចំពោះកម្មវិធីណាដែលពឹងផ្អែកលើ Windows Installer Services របស់វិនដូរតែប៉ុណ្នោះ ។ដើម្បីបិទត្រូវចូលទៅកាន់៖

    • Start—> run—> វាយgpedit.mscរួចចូលទៅកាន់ទីតាំងដូចខាងក្រោម: Computer Configuration > Administrative Template > Windows Component > Windows Installer នៅផ្នែកខាងស្តាំ សូមចុចលើពាក្យ Disable Windows Installer -> រួចហើយដាក់ ធីកលើពាក្យ Enable

              1.ជំហ៊ានទី១

  • 2.ជំហ៊ានទី​២៖

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: