ខែ​ឧសភា 7, 2011

       

​​​ newសាកល្បងស្វែងរក​វីរុសនៅក្នុងកុំព្យូទែររបស់អ្នកដោយខ្លូនឯង ។

​​​​​ here សូមមិត្តអនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោមនេះ→

1.ជំហានទី១ ចូលទៅ My computer->Drive C(drive set  up program)

2.ជំហានទី ២៖ចុចលើ program file


3.ជំហានទី ៣៖ចុចលើ Common File

4.ជំហានទី​៤៖ចុចលើ ចូលទៅ Microsoft  Shared

5.   ជំហ៊ានទី៥ ៖ចុចលើ​ ​​Msinfo      (ភាគច្រើន​​វីរុសនៅក្នុងនេះ)

6.ជំហានទី ៦៖ចុចលើ Msinfo 32.exe

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 7.ជំហ៊ានទី​  ៧៖ពេលដែលយើង​​ចុចលើ Msinfo 32.exe វានឹងលេចចេញនៅផ្ទាំងខាងក្រោមនេះ

ហើយបន្ទាប់មកយើង seclect all the components នៅខាងស្តាំ ហើយវានឹងនាំវីរុសមកតែ

យើងមិនអាច​ remove បាន ចូលទៅជំហ៊ានទី ៨។

8.ជំហ៊ានទី៨៖     នៅត្រង់ ផ្នែក ខាងក្រោម Find wat យើងអាចសសេរថា ស្វែងរក Virus


9.ជំហ៊ានទី៩:      លេចចេញនៅផ្ទាំងខាងក្រោម ដែលវានឹងលេចនៅពពូកវីរុស​ ផ្នែកខាងឆ្វេង​​​​​​​​​​​​​​​​                           ដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក     (ចប់ដោយងាយស្រូលចាំ)

thanks

Advertisements