កម្មវីធីFireShot


កម្មវីធីFireShot

កម្មវិធី Fireshot នេះ សំរាប់ថតរូប ScreenShot របស់វែបផ្សាយនានា​ ដែលមានលក្ខណះច្បាស់ និង​បានទំហំទាងំស្រុងរបស់វែបផ្សាយនោះ ជាងការប្រើប្រាស់ Print Screen ->paint។

  • ជាដំបូងនេះអ្នកគ្រាន់តែ ចុចនៅទីនេះ​ ដើម្បី Set up វា ហើយ​ អ្នកគ្រាន់តែ Adds -On on Fireox (ដែលប្រើប្រាស់ជា Browser )
  • ក្រោយពីយើងបាន Adds -On on Fireox យើងត្រូវ​​​  Restart Fireox ជាការស្រេច
  • បន្ទាប់មកយើងសាកល្បង capture វា ហើយយើងអាចកំណត់,កែប្រែ,ឬ បន្ថែម ផ្សេងៗទៀត តាមដែលយើងត្រូវការ ។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៏ មូយដែលខ្ញុំបាន​ ប្រើប្រាស់ FireShot​ ដើម្បីផ្តិតយក ScreenShot​ របស់វែបផ្សាយ ៖ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: