ក្រោយថ្ងៃឈប់សំរាករបស់ក្រុមនិស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាមចំនូន​១៥​ថ្ងៃ (ចូលរូម​ថ្ងៃបុណ្បចូលឆ្នាំចិន)​មក​​​​។ថ្ងៃនេះក៏មាននិស្សិតយើងមូយចំនូនបានត្រលប់មកពីស្រុកកំនើតរបស់ខ្លូនវិញដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ច
មូយដ៏សំខាន់គឺការសិក្សា

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: