ការប្រកូតបាល់ជាលក្ខនះមិត្តភាព


ការប្រកូតបាលទះ
កាលពីថ្ងៃទី​០១​ខែមករា​ឆ្នាំ​២០១១កន្លងមកនេះ​និស្សិតខ្មែរយើងបានប្រកូតបាល់ទះជាលក្ខណះមិត្តភាពរវាងក្រុមនិស្សិតនៅអន្តេវេសិក្សដ្ឋាន​តេបូន​,អាបា​​និងក្រុមនិស្សិតទាហ៊ាននៅសាលឹម(វៀតណាម)។ការប្រកូតនេះនិងប្រារព្វនៅអន្តេវេសិក្សដ្ឋាន​អា​បា​ហើយបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីនៅម៉ោង​២​រសៀល។នេះជាកម្មវិធីមូយដែលនិស្សិតខ្មែរបានប្រារព្វដើម្បីរឹតចំនងមិត្តភាពរវាងនិស្សិតខ្មែរយើងដែលរស់នៅ​និងបន្ត

ការសិក្សានៅវៀតណាម។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: