ទំព័ររបស់និស្សិតកម្ពុជានៅសា.ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ


និស្សិតខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយបានបង្កើតប្លុកមួយសំរាប់ពួកគេ ផ្ទាល់។ សង្ឃឹមថាបងប្អូននិស្សិតកម្ពុជានៅវៀតណាមទាំងអស់គាំទ្រ និង ចូលមកលេងណា! នេះនែ

Advertisements

3 Responses to ទំព័ររបស់និស្សិតកម្ពុជានៅសា.ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ

  1. ខ្ញុំជានិសិ្សតនៅវិទ្យាស្ថានបចេ្ចកវិទ្យាកម្ពុជា

%d bloggers like this: