របាយការណ៏កិច្ចប្រជុំគណកម្មការនិស្សិតថ្ងៃទី​១៤,១១,២០១០


     

    1,ប្រាក់ចំនាយចំនូលនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរ(នៅថ្ងៃទី07​ខែវិច្ចិការ​ឆ្នាំ២០១០)


Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: