សូមជួយឆ្លើយសំនួរខ្ញុំមួយ!!!!!


តើអាំងតេក្រាលខាងក្រោមមានគេរកឃើញតំលៃវាហើយឬនៅ???

\displaystyle \int\limits_{0}^{+\infty}e^{-x^3}dx = ????????

One Response to សូមជួយឆ្លើយសំនួរខ្ញុំមួយ!!!!!

  1. vankhea ថា:

    ប្រៀបធៀប:

    \biggl(\sqrt{2}\biggl)^{\sqrt{3}-1} និង \biggl(\sqrt{3}\biggl)^{\sqrt{2}-1}

%d bloggers like this: