ចម្ងល់មិនចេះចប់


តើហេតុអ្វីបានជាមានស្រឡាញ់មានស្អប់??? វាទាក់ទងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ??

ខ្ញុំធ្លាប់ឮទៀតថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាស្អប់ប៉ុន្នោះ។អញ្ចឹងពេលយើងស្រឡាញ់ឪពុក

ម្ដាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ តើយើងអាចស្អប់គាត់ដូចពាក្យថាមានស្រឡាញ់

មានស្អប់នឹងរឺទេ???

អាចដាក់មួយវាចារអោយខ្ញុំបានភ្លឺភ្នែកផងបានទេ??

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: