អនុវត្តកម្មវិធី

១០)ការលាក់និងការពារfolderកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅលើwindow

ការណែនាំមិត្តទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីពិសេសមួយឈ្មោះថា Free Hide Folder,ជាកម្មវិធីមួយដែលឥតគិតថ្លៃអាចជួយលាក់និងដាក់password ដើម្បីការពារ folder ក្នុង window របស់អ្នក។ដើម្បីជៀសវាងការលូចមើល រឺការថតចំលងឯកសារបស់អ្នកពីម៉ាស៊ីនកុំព្យួទ័ររបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកមិនគួរបារម្មណ៍ទៀតទេ ជាមួយកម្មវិធី Free Hide Folder អាចជួយអ្នកបាន។

Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows

+ជាដំបូងមិត្តដោនឡូតកម្មវីធីនេះហើយset Up ។ក្រោយពីset Up រូចហើយ,មិត្តបើកកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់​ ដូចរូបខាងក្រោម៖

បន្ទាប់មកវានិងលេចចេញរូបមួយដែលទាមទារអោយយើងដាក់password តែសូមមិត្តចុចលើSkip ពេលនោះវានិងលេចចេញនៅinterface​របស់ Free Hide Folder មួយទៀតដូចរូបទី ២ខាងក្រោម។

Free-Hide-Folder-2 =====>

Free-Hide-Folder-3

 

+ដើម្បីលាក់folder,ចូរមិត្តចុចលើពីadd ហើយជ្រើសរើសfolderណាមួយដែលមិត្តចង់លាក់,ក្រោយមកចុចពីថាOkជាការស្រេច។

Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows

+ពេលចុចលើfolderនោះចូលក្នុងកម្មវីធីនោះហើយ,មិត្តអាចជ្រើសរើសតាមតែមិត្តចង់បានដូចជា៖ unhide(មិនចង់លាក់), password(ចង់ដាក់password ), Remove(លុបចោល), និង​backup ។

Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows

ក្រោយពីធ្វើររូចហើយ,សូមមិត្តចុចលើ​ EXIT​ដើម្បីចាកចេញពីកម្មវិធីនេះ។បើមិនចង់លាក់folderទេ,សូមមិត្តបើកកម្មវិធីនេះឡើង,ដាក់password,ចុចលើfolderនិងជ្រើសរើសពីថា​unhide រឺដាក់passwordចូល។

Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows

៩).ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ជូនទិន្នន័យដោយការបង្កើតHostផ្ទាល់ខ្លូន(​cuteFtp)

ជាដំបូងមិត្តដោនឡូតនៅទីនេះ ​រឺ ដោនឡូតតាមមីនៀហ្វាយអើរ។បន្ទាប់មកយើងធ្វើរការតំឡើងវាក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងដូចខាងក្រោមនេះ៖

ha1

២.ដើម្បីប្រើប្រាស់​ cuteFtp upload បញ្ចូលទិន្នន័យចូលក្នុងHostរបស់មិត្តដំបូងយើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

×ត្រង់ Host ៖​​មិត្តអាចវាយអាស្រ័យដ្ឋានម៉ាស៊ីន(Ip ដំបន់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកក៏បាន)

×ត្រង់Username,password ftp  យើងត្រូវបំពេញបន្ថែមតាមចិត្តនេះដើម្បីផ្តល់អោយhosting  បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា​Connect   ។ក្រោយពីយើងបានចុះឈ្មោះរូចហើយយើងក៏ឃើញដូចរូបខាងក្រោម៖

h2បន្ទាប់មកបើយើងចង់បញ្ចូលទិន្នន័យយើងអាចចុចលើ file ជ្រើសរើសពាក្យupload file ជាការស្រេច។

Fullscreen capture 7142013 102616 AM

៨)កម្មវិធីវិទ្យុយើង​ ours-radio

យើងតែងតែស្តាប់វិទ្យុតាមវែបផ្សាយ ពេលនេះពិតជាពិសេសណាស់ គឺកម្មវិធីវិទ្យុយើងour-Radio ដែលមាន​៣៣​ប៉ុស្តិស្តាប់កំសាន្តដោយយើងគ្រាន់តែតំឡើងវាលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាការស្រេច។

អ្នកអាចដោយនៅទីនេះ!

1

៧)វែបផ្សាយរៀនadope Photoshop online

វាស្រដៀងទៅដឹងadope Photoshop ក្នុងការកែប្រែរូបភាពដែលយើងបានតំឡើងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែរ។វាមានការប្រើប្រាស់tool ដូចនិងadope Photoshope ។យើងគ្រានតែចូលទៅវែបផ្សាយ៖http://pixlr.com/editor

ddd.bmp

៦).ចង់ដឹងវែបផ្សាយដែលមានសុវត្ថិភាព

seយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បនេះមានវែបផ្សាយជាច្រើនមានមេរោគ រឺគ្មានសុវត្ថិភាព ដែលធ្វើរអោយប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់នេះ។ដូចនេះមានវែបផ្សាយមូយដែលអាចជូយដល់អ្នកចូលចិត្តស្រាវជ្រាវលេងអិនធ័រណែតដែលអាចជៀសផុតពីបញ្ហាទាំងនេះ  ។អ្នកគ្រាន់តែចូលទៅវែបផ្សាយ៖http://safeweb.norton.com/ ។

ហើយគ្រាន់តែcopy ហើយpast ក្នុងនេះប្រអប់៖ Is this site  safe?

៥.ការផ្ញើទិន្នន័យដែលមានទំហំធំច្រើនGB

ដើម្បីមានភាពងាយស្រូលខ្ញុំបាស្រាវជ្រាវវែបផ្សាយមូយដែលអនុញ្ញាតអាចអោយយើងផ្ញើរបានទំហំធំ ពី ២GBឡើងទៅ។ដើម្បីផ្ញើរយើងគ្រាន់តែAdd File ដែលយើងចង់យើងចង់ផ្ញើរ ហើយបន្ថែមនៅEmail អ្នកដែលចង់ផ្ញើរ និងEmailរបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកOk .go to website :https://www.wetransfer.com

Fullscreen capture 09042013 170112.bmp

៤.វែបផ្សាយសំរាប់convertដោយមិនបាច់តំឡើង

យើងដឹងហើយថាមានកម្មវិធីជាច្រើនសំរាប់convert ប្រភេទfileផ្សេងៗដូចជា ពី word to PDF,kind of Image(JNP,BMB,GIF..),kind of video(MP4,AVI,FLV..)ជាច្រើនទៀត  តែពេលនេះយើងមិនបាច់ដោនឡូតមកតំឡើងលើម៉ាស៊ីនយើងទេ យើងគ្រានតែចូលទៅកាត់វែបផ្សាយមូយ នៅទីនេះ

Fullscreen capture 09042013 164838.bmp

៣.របៀបបិទUSBមិនអោយឃើញនៅលើTOOLBAR(ការពារមិនអោយគេថតចំលងឯកសាពីកុំព្យូទ៌ររបស់អ្នក)
នេះជាវិធីងាយមមូយដែលមានប្រយោជន៏សំរាប់មិត្តផងដែរ សំរាប់ការបិទមិនអោយគេលូចចំលងឯកសារសំខាន់ពីកុំព្យូទ័ររបស់មិត្ត។វាជាវិធីសាស្រ្តមូយដែលសាមញ្ញ័ងាយយល់ ងាយចងចាំ មិត្តគ្រាន់តែធ្វើរតាមជំហានខាងក្រោម៖ RUN វាយ REGEDIT->HKEY-LOCAL-MACHINE->SYSTEM->CURRENTCONTROLSET->SEVICES->USBTOR->STAR->MODIFY->លេខប្តូរ ៣ ទៅ ៤។មិនអាចមើលរូបដូចខាងក្រោម៖


២.របៀបបិទវែបផ្សាយមិនអោយគេបើកបាន
នេះជាវិធីងាយមមូយដែលមានប្រយោជន៏សំរាប់មិត្តផងដែរ ក្នុងការមិនចង់អោយនរណាប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហើយគេបានយកវែបផ្សាយណាដែលអ្នកមិនពេញចិត្តបើកលើកុំព្យួទ៍ររបស់អ្នក។ជាដំបូងអ្នកត្រូវអនុវត្តន៏តាមជំហានខាងក្រោមនេះ

១- ដំបូងសូមមិត្តចូលទៅ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

២-មិត្តនឹងឃើញ File មួយឈ្មោះថា Hosts -> សូមចុច Right-click លើ File នោះ  -> មិត្តរើសយក Notepad ឬ Wordpad -> Click OK

៣.ឧទាហរណ៏ថា បើសិនខ្ញុំចង់បិទវែបសាយ http://www.internetdownloadmanger.com ដូចខាងក្រោម ->រូចចុច save

ចំណាំ ៖ – បើសិនអ្នកវាយតែ 127.0.0.1   http://www.internetdownloadmanger.com នោះពេលគេវាយតែ internetdownloadmanger.com ដោយគ្មាន www គេនៅតែអាចមើលបានដដែល ដូច្នេះសូមវាយទាំង២ទើបជាការប្រសើរ។

១.បញ្ចូលអក្សរក្នុងកម្មវិធីSMPLAYER ជាភាសាខ្មែរ

នេះជាកម្មវិធីចាក់បទចំរៀងទំហំតូច ដែលអាចចាក់បទចំរៀងពីURL ផ្សេងៗ ហើយអាចេ មើលឌីវីឌីបានទៀតផង។ កម្មវិធីអាចេបំលែងទៅជាអក្សរខ្មែរបានផងដែរ។

អ្នកទាញទាយយកវានៅទីនេះ ។ ក្រោយពីយើងបានទាញយកកម្មវិធីនេះរូចហើយ យើងអាចដំនើរកា install វានៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។ចំណែកឯការបំលែងជាភាសាខ្មែរនោះ ជាដំបូងសូមអនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោមនេះ៖

  1. ជំហ៊ានទី១៖យើងត្រូវទាញយកកញ្ចប់អក្សរខ្មែរជាមុនសិន  ទាញយក បន្ទាប់មក extract វាចេញ SmplayerKhmer (km).rar
  2. ជំហ៊ានទី២៖សូមកូពីឯកសារ smplayer_Khmer (km).qm ទៅកាន់ C:\Program Files\SMPlayer\translations                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ៣.ជំហ៊ានទី៣៖បើកកម្មវិធី SMPlayer បន្ទាប់មកចូល Preference

    ៤.ជំហ៊ានទី៤៖-Interface->ជ្រើសរើស ភាសខ្មែរkhmer.(km)
  3. ជំហ៊ានទី ៥៖ ok  ជាការស្រេច(ជូនពរអោយយកជ័យ)

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: