សទ្ទានុក្រម

វចនានុក្រមអង់គ្លេស​-វៀតណាម

តាមការស្នើសុំរបស់មិត្តដែលបានចូលរូមបើកប្លុករបស់និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម ខ្ញុំបានបានបញ្ចូលតាមការស្នើរសុំ និងខិតខំស្រាវជ្រាវរកបន្ថែមនៅវចនានុក្រមផ្សេងៗទៀត ដើម្បីអោយនិស្សិតយើងបានធ្វើរការស្រាវជ្រាវ និងធ្វើរតាតំរូវការរបស់មិត្តអ្នកអាន ផងដែរ។ខាងក្រោមនេះជាវែបផ្សាយបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅវៀតណាម​ ហើយក៏អាចបកប្រែទៅភាសាផ្សេងៗទៀតក៏បាន។សូមអរគុណ។

១.វែបផ្សាយក្នុងការបកប្រែពីអង់គ្លេសទៅវៀតណាម

២.ដូឡូតវចានុក្រមវៀតណាម-អង់គ្លេស​(អង់គ្លេស-វៀតណាម)

 

khmer student

 

         Vietnam- khmer dictionary

DICTIONARY PICTURE

A  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Testing English on Internet ….

សទ្ទានុក្រម កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ


មាតិកាA ·B ·C ·D ·E ·F ·G ·H ·I ·J ·K ·L ·M ·N ·O ·P ·Q ·R ·S ·T ·U ·V ·W ·X ·Y ·Z

A

 • 3-D (adj) = 3-D

AAL n.(ATM adapter layer) ធ្នើរកែសម្រួលទិន្នន័យអេធីអឹម,អេអេអេល

 • Abbreviation (n) = អក្សរកាត់, អក្សរបំព្រួញ, អក្សរសង្ខេប
 • Absolute Address n. លេខអាសយដ្ឋានពេញ
 • Absolute code n.លេខសម្ងាត់ពេញ,លេខកូដពេញ (វេវ.actual code)
 • Absolute loader n.កម្មវិធីទាញយកទិន្នន័យពេញ
 • Absorption n.បំណឺត
 • Abstract Data Type (ADT) n. ប្រភេទទិន្នន័យអរូបី
 • Abstract Machine n.មាស៊ីនអរូបី
 • AC (Alternating Current) n. អេស៊ី,ចរន្តឆ្លាស់
 • Accelerated Graphics Port(AGP)n.រន្ធតបង្កើនល្បឿនរូបក្រាហ្វិក,អេជីភី
 • Accelerator Card n.​បន្ទះចរន្តបង្កើនល្បឿន
 • Acceptance Test n.​ការសាកដើម្បីយល់ព្រម
 • Access v.ចូលដល់ n.​ការចូលដល់ សិទ្ធិចូលដល់
 • Access Arm n.អំណាចចូលដល់
 • Access Code n.លេខកូដចូលដល់
 • Addend n.តួបូក
 • administrator n.សេវាធិបតី
 • arbitration committee n.គណៈកម្មការមជ្ឈត្តកម្ម
 • bounce v.ដាញចេញ បណ្តេញចេញ
 • webmaster n.អន្តរជាលាធិបតី ជាលាភិបាល អ្នកគ្រប់គ្រងវេបសាយ

 • Abort (tv) = បោះបង់

 • Above (prep/adv) = ខាងលើ

 • Absolute (adj) = ដាច់ខាត

 • Absolute Deviation = គំលាតដាច់ខាត

 • Absolute Link (n) = តំណភ្ជាប់ពេញលេញ

 • Absolute Path (n) = ផ្លូវពេញលេញ

 • Absolute URL (n) = URL ពេញលេញ

 • Absolute Value (n) = តំលៃដាច់ខាត

 • Abstract (adj) = អរូបី

 • Abstract (n) = សង្ខេប

 • Accelerator Board (n) = បន្ទះបង្កើនល្បឿន

 • Accelerator Card (n) = បន្ទះបង្កើនល្បឿន

 • Accelerator Key (n) = Shortcut Key

 • Accent (tv) = សង្កត់សំលេង

 • Accent (n) = សញ្ញាសង្កត់សំលេង

 • Accept (tv) = យល់ព្រម

 • Access (tv) = ចូលដំណើរការ

 • Access Privileges (n) = សិទ្ធចូលដំណើរការ

 • Access Rights (n) = សិទ្ធចូលដំណើរការ

 • Access Speed (n) = ល្បឿនដំណើរការ

 • Access Time (n) = រយះពេលដំណើរការ

 • Accessibility (n) = មធ្យោបាយងាយស្រួល

 • Accessible (adj) = អាចចូលដំណើរការបាន

 • Accessory n.= ប្រដាប់ប្រដា

 • Account n. = គណនី

 • Accounting Period = គណនេយ្យកាល

 • Accrued Interest = កំនើនការប្រាក់

 • Accuracy = កំរិតត្រឹមត្រូវ, កំរិតច្បាស់លាស់, កំរិតប្រាកដប្រាជា

 • Acquisition Cost = ថ្លៃដើមដែលទទួលបាន

 • Action n. = អំពើ, សកម្មភាព

 • Activate tv. = ធ្វើអោយសកម្ម

 • Active adj. = សកម្ម

 • Active Cell n. = ក្រឡាសកម្ម

 • Active Window n. = បង្អួចសកម្ម, វីនដូសកម្ម

 • Activity n. = សកម្មភាព

 • Activity Indicator n. = ទ្រនិចបង្ហាញ

 • Actuarial Rate = អត្រាជាក់ស្តែង

 • Adapt tv. = សម្រួល

 • Adaptive adj. = ដែលអាចប្រែប្រួល

 • Adaptor n. = អាដាប់ទ័រ

 • Add tv. = បន្ថែម

 • Add-In n. = កម្មវិធីបន្ថែម

 • Add-In n. = ឧបករណ៍បន្ថែម

 • Add-On n. = Add-In

 • Address n. = អាសយដ្ឋាន

 • Address Book n. = សៀវភៅអាសយដ្ឋាន

 • Addressee n. = អ្នកទទួលសំបុត្រ

 • Addressing n. = ការបំពេញអាសយដ្ឋាន

 • Adjacent adj. = ជាប់គ្នា

 • Adjust tv. = លៃ, តំរូវ, លៃតំរូវ

 • Administration n. = ការគ្រប់គ្រង, អភិបាលកិច្ច

 • Administrator n. = អ្នកអភិបាល, អ្នកគ្រប់គ្រង, អ្នកថែទាំប្រព័ន្ធ

 • Advance = បុរេប្រទាន

 • Advanced random (n) = ភាពចៃដន្យ​កំរិតខ្ពស់

 • Advance iv. = ទៅមុខ

 • Advance Amount = ចំនួនបុរេប្រទាន

 • Advanced adj. = កំរិតខ្ពស់

 • Advisor n. = ទីប្រឹក្សា

 • Agenda n. = របៀបវារៈ

 • Agent n. = ភ្នាក់ងារ

 • Aggregate Function = អនុគមន៍ផ្តុំ

 • Aging n. = ចាស់

 • Agree tv. = យល់ព្រម

 • Agreement n. = កិច្ចព្រមព្រៀង

 • Aleph = អាឡេប

 • Alert tv. = ព្រមាន, ជូនដំណឹ, ផ្តល់ពត៌មាន

 • Alert n. = សញ្ញាព្រមាន, សញ្ញាជូនដំណឹ, សញ្ញាផ្តល់ពត៌មាន

 • Alert Box n.= ប្រអប់ព្រមាន, ប្រអប់ជូនដំណឹង, ប្រអប់ផ្តល់ពត៌មាន

 • Algebraic Sign = សញ្ញាពិជគណិត

 • Algorithm n. = ក្បួនដោះស្រាយ

 • Alias = ឈ្មោះក្លែងក្លាយ, ឈ្មោះផ្សេងទៀត

ឧទាហរណ៍៖ Spacial Page Aliases=ឈ្មោះក្លែងក្លាយនៃទំព័រពិសេស, ឈ្មោះផ្សេងទៀតនៃទំព័រពិសេស


 • Aliasing n. = ភាពរឆេតរឆូត

 • Align tv. = តំរឹម

 • Allocate (Memory) tv. = បំរុងទុក

 • Allocation (Memory) n. = ការបំរុងទុក

 • Allow tv.= អនុញ្ញាត

 • avatar (n) = អាវ៉ាតារ៍

B

 • B-Spline = B-Spline

 • Back iv = ថយក្រោយ ត្រលប់ក្រោយ

 • Back Door n = ទ្វាក្រោយ

 • Back End n = កម្មវិធីខាងក្រោយ

 • Backbone n = ឆ្អឹងខ្នង

 • Background n = ផ្ទៃខាងក្រោយ, ឆាកក្រោយ

 • Background Application n = កម្មវិធីខាងក្រោយ

 • Background Task n = ភារកិច្ចខាងក្រោយ

 • Backlog n = កិច្ចការនៅសល់

 • Backup n = ពត៌មានបំរុង

 • Backup tv = បំរុងទុក

 • Backward adv = ត្រលប់ទៅវិញ

 • Bad adj = ខូច

 • Bad Area n = តំបន់ខូច

 • Bad Disk n = ថាសខូច

 • Bad Sector n = ផ្នែកខូច

 • Balance = តុល្យភាព

 • Balance tv = ធ្វើអោយមានតុល្យភាព

 • Bandwidth (Digital Device) n. កម្រិតបញ្ជូន

 • Bandwidth (Radio) n. កម្រិតរលក

 • Banner n. បដា

 • Bar n. របារ

 • Bar Chart n. គំនូសតាងបង្គោល, គំនូសតាងតារាង

 • Bar Code n. កូដផលិតផល

 • Barcode Number រហស្សលេខផលិតផល

 • Base n. គោល

 • Base 10 n. គោល១០

 • Base 16 n. គោល១៦

 • Base 2 n. គោល២

 • Base 8 n. គោល៨

 • Base Line បន្ទាត់គោល

 • Base-10 Logarithm លោការីតគោល១០

 • Base-2 Logarithm លោការីតគោល២

 • Basis មូលដ្ឋាន

 • Batch File n. ឯកសាររបាច់

 • BCC (Blind Carbon Copy) n. លាក់

 • Beamer n. ឧបករណ៍បញ្ចាំង

 • Begin tv. ចាបផ្តើម

 • Begin of Word ដើមពាក្យ

 • Behavior n. ឥរិយាបថ

 • Behind prep/adv. ខាងក្រោយ

 • Below prep/adv. ខាងក្រោម

 • Bessel Function អនុគមន៍Bessel

 • Beta បេតា បែបសាកល្បង កំណែសាកល្បង

 • Beta Distribution ច្បាប់បែតា

 • Biaised Estimator អេស្ទីម៉ាទ័រលំអៀង

 • Bibliography n. គន្ថនិទ្ទេស

 • Billing Rate អត្រាចុះលើវិក័យប័ត្រ

 • Binary Number n. ចំនួនគោលពីរ

 • Binary Operator សញ្ញាប្រមាណវិធីពីរអង្គ

 • Binary System n. ប្រព័ន្ធគោលពីរ

 • Bind tv. ចង

 • Binomail Distribution ច្បាប់ទ្វេធា

 • Bit n. លេខគូ គឺ​ លេខ ០ និង​ ១

 • Bitmap n. រូបភាព

 • Blank adj . ទទេ

 • Blank Document n. ឯកសារទទេ

 • Blank Page n. ទំព័រទទេ

 • Blend tv. លាយ

 • Blend n . ល្បាយ

 • Blink n. ភ្លិបភ្លែតៗ

 • Block n. បុ្លក, ការហាមឃាត

 • Block tv. ទប់ស្កាត់ , ហាមឃាត

 • Blockquote n. សំរង់បណ្តុំ

 • Blog n. មើល Weblog

 • Bluetooth n. ប្ល៊ូធូស

 • Blur tv. ធ្វើអោយព្រិល

 • Blur iv. ព្រិល

 • Board n. ក្តារ

 • Body n. តួ

 • Bold adj. ដិត

 • Bond ប័ណ្ណបំណុល, សញ្ញាប័ណ្ណ

 • Bond-Equivalent Yield ចំណូលសមមូល

 • Book Excerpt n. ការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ

 • Bookkeeping ការចុះបញ្ជី

 • Bookmark v/n. ចំណាំ

 • Boolean n. ប៊ូលីន

 • Boot tv. ចាប់ផ្តើមឡើង

 • Border n. រឹមទំព័រ

 • Border and Shading n.

 • Border Arguments អាគុយម៉ង់ព្រំដែន

 • Border Probability

 • Bottom n. បាត

 • Bound n. ព្រំដែន, ភាពទាល់

 • Boundary n. ព្រំដែន, ភាពទាល់

 • Box n. ប្រអប់ ឬ ក្រឡា

 • Brace n. រ៉ាត់({ })

 • Bracket n. តង្កៀប ([ ])

 • Brand n. ម៉ាក

 • Break n. សញ្ញាបញ្ឈប់

 • Break tv. បញ្ចប់

 • Breakpoint n. ចំណុចឈប់

 • Brief n.សេចក្តីសង្ខេប

 • Brief adj. សង្ខេប

 • Brightness n. ពន្លឺ

 • Bring Forward

 • Bring to Front

 • Broadband n.

 • Broadband Network n.

 • Broadcast tv. ផ្សាយ

 • Brochure n.

C

 • Cable Television ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប

 • Cache n. ឃ្លាំងសំងាត់, ខាច់

 • Chart n.តារាងរេខា
 • Calculation n. គណនា

 • Calculator n. ម៉ាស៊ីនគិតលេខ​ គឿងគិតលេខ​ គណនាករណ៍

 • Calculus n.គណនាអត្យាណូ គណនាវិទ្យា
 • Call tv.ហៅ
 • Category (n) = ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

SubCategory (n) =ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរង


 • CategoryTree (n) = មែកធាងនៃចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
 • Check = ត្រួតពិនិត្យ

 • Check users = ត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់
 • Choose v. រើសយក
 • Client n.កូនបណ្តាញ,ម៉ូយ
 • Coefficients n.មេគុណ
 • Column n. កាឡោន
 • Common Factor n. កត្តារួម
 • Commutative a.ឆ្លាស់ទី
 • Compass n.ប្រពាយ,ដែកឈាន
 • Component n.សមាសភាគ,គ្រឿងផ្គុំ
 • Computation n. គណិតកម្ម
 • Cone n.រូបសាជី
 • Configure v. សាងរូបសណ្ឋាន
 • Configuration n.រូបសណ្ឋាន
 • Connectives n. ឈ្នាប់
 • Constant n. តម្លៃថេរ
 • Control n.ធ្នប់
 • Control Panel n. បន្ទារធ្នប់
 • Counting Number n.ចំនួនរាប់
 • Convert v. បំប្លែង
 • Converter n.គ្រឿង ឬ ប្រដាប់បំប្លែង
 • Correlation n.សហសម្ពន្ធ
 • Customize v.កំណត់ដោយខ្លួនឯង
 • Cylinder n.រូបបំពង់

D

 • Daemon n. = ដេមិន

 • Damaged adj. = ខូចខាត

 • Dangerous adj. = គ្រោះថ្នាក់

 • Dash n. = ដាច់ៗ

 • Dash Line n. = បន្ទាត់ដាច់ៗ

 • Data n. = ទិន្នន័យ,តួលេខ,ស្ថិតិ
 • Database n.ទិន្ននយដ្ឋាន,ឃ្លាំងទិន្នន័យ
 • Data flow n.លំហូរទិន្នន័យ
 • Data movement n.ការផ្លាស់ទីទិន្នន័យ
 • Data processing n.ការគិតចម្រាញ់ទិន្នន័យ ឬ ការប្រមូលផលទិន្នន័យ
 • Data storage n.ការលៃទុកទិន្នន័យ ឬ ការស្តុកទុកទិន្នន័យ
 • Data structure n.គ្រោងសំណង់ទិន្នន័យ
 • Database administrator n.អភិបាលទិន្ននយដ្ឋាន
 • Database system n.របៀបទិន្ននយដ្ឋាន

Mahaphirum ម៉ោង០៦:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)


 • Data Capture n. = ការចាប់យកទិន្នន័យ

 • Data Source n. = ប្រភពទិន្នន័យ

 • Data Type n. = ប្រភេទទិន្នន័យ

 • Database n. = មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

 • Database Management n. = អ្នកគ្រប់គ្រងមូលដា្ឋនទិន្នន័យ

 • DataPilot n. = អ្នកជំនួយការទិន្នន័យ

 • Date n. = កាលបរិច្ឆេទ

E

 • E-Book (Electronic Book) n. សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច

 • E-Commerce (Electronic Commerce) n. ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច

 • E-Mail (Email) n. អ៊ីមែល សំបុត្រអេឡិចត្រូនិក

 • E-Mail Address n. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល

 • E-Mail Client n. កម្មវិធីអ៊ីមែល

F

 • fax (facsimile) n.ទូរសារ
 • fax back n.ទូរសារឆ្លើយតប
 • fax card n.បន្ទះចរន្តទូរសារ
 • fax on demand n.ទូរសារតាមសំណូមពរ
 • fax server n.សេវាករទូរសារ គ្រឿងបម្រើទូរសារ

G

H

 • Half adj. = ពាក់កណ្តាល

 • Half Duplex Transmission n. = ការបញ្ជូនឯកទិសក្នុងពេលតែមួយ

 • Half-sphere = កន្លះស្វ៊ែរ

 • Handle tv. = ដោះស្រាយ

 • Handle (Of Object) n. = ចំណុចទាញ

 • Handler n.= អ្នកដោះស្រាយ

 • Handout n. = ប្លង់បោះពុម្ព

 • Hang Up tv. = ព្យួរ

 • Hanging Indent = ព្យួរការចូលបន្ទាត់

 • Hard Disk n. = ថាសរឹង, ហាដឌីស

 • Hardware n. = ផ្នែករឹង, ហាដវ៊ែរ

 • Harmonic Mean = មធ្យមអាម៉ូនិក

 • Hatch n. = ឆ្នូតៗ

 • Hazardous adj. = គ្រោះថ្នាក់

 • Header n. = បឋមកថា

 • Heading n. = ក្បាល

Page Heading = ក្បាលទំព័រ

Heading Page = ទំព័រផ្នែកខាងក្បាល


 • Height n. = កំពស់

 • Help tv. = ជួយ

 • Help n. = ជំនួយ

 • Helper Application n. = កម្មវិធីជំនួយ

 • Hexadecimal Number = ចំនួនគោល១៦

 • Hibernate tv. = សម្ងំ

 • Hidden adj. = ដែលលាក់, ដែលត្រូវបានលាក់, ដែលបានលាក់, ដែលបានបិទបាំង, កំបាំង

 • Hide tv. = លាក់, បិទបាំង, បាំង

 • Hierarchy n. = ឋានានុក្រម លំដាប់ថ្នាក់

 • High adj. = ខ្ពស់, ដែលខ្ពស់

 • high frequency (HF)n. រំញ័រខ្ពស់
 • High Priority n. = អាទិភាពខ្ពស់

 • High Security n. = សុវត្ថិភាពខ្ពស់

 • Higher adj. = ខ្ពស់ជាង

 • Highest adj. = ខ្ពស់បំផុត

 • Highlight tv. = បន្លិច

 • Highlight n. = ផ្នែកសំខាន់

 • Highlight Color n. = ពណ៌បន្លិច

 • History n. = ប្រវត្តិ

 • Hold tv. = កាន់, ទប់

 • Hold Down tv. = សង្កត់ចុះ, សង្កត់ចុះក្រោម

 • Home n. ផ្ទះ

 • Home Directory n. = ថតផ្ទះ

 • Home Page n. = គេហទំព័រ

 • Hop n. = ដំណាក់

 • Horizontal adj. = ផ្តេក, ដេក

 • Horizontal Line n. = បន្ទាត់ដេក, បន្ទាត់ផ្តេក, ខ្សែផ្តេក, ខ្សែដេក

 • Horizontal Ruler n. = បន្ទាត់ផ្តេក

 • Horizontal Scrollbar n. = របាររមូរផ្តេក

 • Host n. = ម៉ាស៊ីន

 • Hostname n. = ឈ្មោះម៉ាស៊ីន

 • Hot List n. = បញ្ជីអាសយដ្ឋានសំខាន់

 • Hotkey n. = គ្រាប់ចុចចង

 • HotPlug tv. = ដោតឆៅ

 • Hotspot n. = ចំនុចក្តៅ

 • HouseholdInventory = បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្ទះ

 • Hue n . = ភាពលំៗនៃពណ៌

 • Hyperbolic Cosine = កូស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល

 • Hyperbolic Cotangent = កូតង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល

 • Hyperbolic Sine = ស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល

 • Hyperbolic Tangent = តង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល

 • Hypergeometric = អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ

 • Hypergeometric Distribution = ច្បាប់អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ

 • Hyperlink n. = តំណខ្ពស់

 • Hypertext n. = អត្ថបទតភ្ជាប់គ្មានលំដាប់

 • Hyphenate tv. = ភ្ជាប់ដោយសហសញ្ញា

 • Hyphenation n. = ការដាក់សហសញ្ញា

 • Hypotheses = សម្មតិកម្ម

I

 • information n.ពត៌មាន ដំណឹង សន្ទេស
 • information technology (IT)n.បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ពត៌មានវិទ្យា សន្ទេសវិទ្យា
 • international a.អន្តរជាតិ
 • International Telecommunication Union( ITU) n.សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
 • International Organization for Standardization (IOS) n.អង្គការកំណត់មាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ
 • internationalization n.អន្តរជាតូបនីយកម្ម
 • internationalize v.ធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្ម
 • internet n.បណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ (Interconnection Network=internet បណ្តាញតភ្ជាប់រវាងកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយ​ មានន័យថា បណ្តាញស្រាក់កុំព្យូទ័រ) ។ ឥន្ធើណិត ។
 • internet service provider (ISP) n.ក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មបណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥន្ធើណិត
 • Internet ​ប្រព័ន្ធ​អន្តរបញ្ដាញ​​ឬ ​​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធឺណិត ។
 • Image = រូបភាព

 • Image talk = ការពិភាក្សាអំពីរូបភាព

J

 • Jagged adj. រឆេតរឆូត

 • Job n. ការងារ

 • Join tv. ត, តភ្ជាប់, ភ្ជាប់គ្នា, ភ្ជាប់

 • Journal n. ទិនានុប្បវត្តិ

 • Jump iv. លោត, ផ្លោះ

 • Junk n. ឥតបានការ

 • Junk Mail n. សារឥតបានការ

 • Justify tv. តំរឹមសងខង

K

 • Kappa កាប៉ា

 • KB n. គីឡូបៃ

 • Keep tv. រក្សាទុក

 • Keep Ratio n. រក្សាសមាមាត្រ

 • Keep Running ទុកឲរត់ដដែល

 • Kern tv. សំរួលចន្លោះតួអក្សរ

 • Kernel n. ខឺណែល

 • Key (Encryption) n. កូនសោរ

 • Key (Searching) n. ពាក្យគន្លឹះ

 • Key (Typing) n. គ្រាប់ចុច

 • Keyboard n. ក្តារចុច

 • Keyboard Handling ការប្រើក្តារចុច

 • Keystroke n. សង្កត់គ្រាប់ចុច

 • Keyword n. ពាក្យគនឹ្លះ

 • Kilobyte n. គីឡូបៃ

 • Kurtosis Of A Distribution

L

 • link v.ភ្ជាប់យោង n.ឈ្នាប់យោង
 • log v.កត់ឈ្មោះ
 • log in v.កត់ឈ្មោះចូល
 • log out v.កត់ឈ្មោះចេញ
 • log off v.កត់ឈ្មោះបិទ
 • log on v.កត់ឈ្មោះបើក
 • log up v.កត់ឈ្មោះចូលជាសមាជិក,ចុះឈ្មោះចូលរួម
 • Login (v) = ឡុកអ៊ីន , ឡុកអ៊ីនចូល , ចូល, ចូលក្នុង, កត់ឈ្មោះចូល
 • Logout (v) = ឡុកអៅ , ចាកចេញ , ចេញ, ចេញក្រៅ

M

 • manage v.រៀបចំ
 • map n.ផែនទី v.បញ្ជូន
 • manipulate v.ចាត់សម្រួល
 • mail n.សំបុត្រ
 • mailbox n.ប្រអប់សំបុត្រ
 • maintenance n.ការថែរក្សា
 • mean n.មធ្យមភាគ
 • media n.ធ្នាក់
 • median n.សមឌ្ឍរេខា
 • metalanguage n.អភិភាសា
 • message (n) = សារ សារសេចក្តី
 • Movie (n) = ភាពយន្ត

N

 • Namespace (n) = លំហឈ្មោះ (មូលនាម)

Namespace Name = ឈ្មោះនៃលំហឈ្មោះ


 • N-th Root = ឫសទី N

 • Nabla = ណាប់ប្លា

 • Name (n) = ឈ្មោះ ឬ នាម

] O

 • Object (Goal) n.

 • Object (Subject) n.

 • Object (Thing) n.

 • Oblique adj.

 • Obscure tv.

 • Occur tv. កើតឡើង

 • Octal Number ចំនួនគោល៨

 • Odd Number ចំនួនសេស, លេខសេស

 • Offline adj.

 • Offset n.

 • OK

 • Omega

 • Omicron

 • On prep.

 • On Screen Keyboard

 • Online adj.

 • Online Help

 • Online Shopping

 • Opacity n.

 • Opaque adj.

 • Open tv. បើក

 • Operand n.

 • Operating System n. ​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។​ ឧទាហរណ៍​​ SUSE Linux ឬ Microsoft Windows XP ឬក៏​​​ Mac OS X Leopard ឬមួយក៏ Symbian OS​សំរាប់ទូរសព័្ទសុទ្ធតែរាប់ជា​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។

 • Operation n.

 • Operation (Math) n.

 • Operator n. (១)

 • Operator

 • Optimal adj.

 • Optimal Wrap

 • Optimize tv.

 • Option n.

 • Optional adj.

 • Order

 • Order n.

 • Order tv.

 • Order ID

 • Ordinal Number adj.

 • Organization n.

 • Organizer n.

 • Orientation n. ទិស

 • Original adj.

 • Orphan n.

 • Orthogonal To

 • Outbox n.

 • Outdated adj.

 • Outer adj.

 • Outer Join

 • Outgoing adj.

 • Outgoing Server

 • Outline n.

 • Outline (Font Effect) adj.

 • Output n. ទិន្នផល

 • Outward

 • Overflow iv/tv.

 • Overhang tv.

 • Overhead Sheet n.

 • Overlap tv.

 • Override tv.

 • Overview n. ទិដ្ឋភាពទូទៅ

 • Overwhelming adj.លើសលុប

 • Overwrite tv. សរសេរជាន់ពីលើ

 • Owner n. ម្ចាស់, ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

P

 • privacy n.សិទ្ធិបុគ្គល សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន សិទ្ធិឯកជន
 • Problem (n) = បញ្ហា
 • Progress n.ជំនឿន ដំណើរជឿនលឿនទៅមុខ

 • Problematic (adj) = ដែលមានបញ្ហា, ដែលមិនដាច់ស្រេច

 • Protocol = ពិធីការ

Correct Protocol = ពិធីការដែលត្រឹមត្រូវ

Incorrect Protocol = ពិធីការដែលមិនត្រឹមត្រូវ

Q

R

 • radio frequency​ (RF) n.រំញ័រវិទ្យុ
 • radio wave n.រលកវិទ្យុ
 • radical n.អនុមូល (រ៉ាឌិកាល់),មូលធាតុ,ផ្នត់ដើម
 • radix n.ឫស, មូលសព្ទ, សមុដ្ឋាន,ឋាន,បាត
 • radix complement n.វិកតិកត្តាសមុដ្ឋាន(ចំនួនបង្គ្រប់បាត)
 • radix notation n.សញ្ញករណ៍សមុដ្ឋាន(វេវ.base notation)
 • radix point n.ចំណុចឋាន
 • rate n.អត្រា
 • ratio n.អត្រាភាគ
 • record n.បណ្ណសារ v. ថត,អាត់
 • recorder n.គ្រឿងថតសម្លេង,ខ្សែអាត់
 • Restore (n) = ស្តារឡើងវិញ

S

 • safety n.សុវត្ថិភាព និរន្តរាយ និរភ័យ
 • screen n.មុខកញ្ចក់ អេក្រង់
 • full screen n. ពេញមុខកញ្ចក់
 • screen capture n.ការចាប់រូបភាពលើមុខកញ្ចក់
 • scientific notation n.សញ្ញករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ
 • server n. មេបណ្តាញ សេវ័ក សេវាករ
 • sign in v.ចុះឈ្មោះចូល
 • sign out v.ចុះឈ្មោះចេញ
 • sign off v.ចុះឈ្មោះបិទ
 • sign on v.ចុះឈ្មោះបើក
 • sign up v.ចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក, ចុះឈ្មោះចូលរួម
 • steward n.សេវាភិបាល
 • square n.មូលសញ្ញា គ្រឿងសម្គាល់ឫស

[T

 • Table = តារាង

 • Template= ទំព័រគំរូ

 • Term = ពាក្យ

 • Text = ឃ្លា, ពាក្យ, អត្ថបទ

 • Tool = ឧបករណ៍

 • Time = ពេល, ម៉ោង

 • Title = ចំណងជើង

U

 • Unzip tv.= ពន្លា

 • Update tv. ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ

 • Updated adj. ដែលទាន់សម័យ, បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, ទាន់សម័យ

 • Upgrade tv. ធ្វើអោយប្រសើរ, ធ្វើអោយប្រសើរឡើង

 • Upload tv. ផ្ទុកឡើង, អាប់ឡូដ

V

 • Valid (adj.) = ត្រឹមត្រូវ

 • Validate (tv.) = ធ្វើឱ្យមានសុពលភាព

 • Validation (n.) = សុពលកម្ម

 • Validity (n.) = សុពលភាព

 • Value (n.) = តំលៃ

 • varepsilon = វ៉ាអែវស៊ីឡោន

 • Variable (n.) = អញ្ញាត (ឧ.)

 • Variable Declining Balance = សមតុល្យថយចុះប្រែប្រួល

 • Variance = វ៉ារ្យង់ អញ្ញតា

 • Variation (n. ) = បំរែបំរួល អញ្ញកម្ម

 • Varphi = វ៉ាហ្វី

 • Varpi = វ៉ាពី

 • Varrho = វ៉ារ៉ូ

 • Varsigma = វ៉ាស៊ិគម៉ា

 • vartheta = វ៉ាតែតតា

 • Vector (n. ) = វ៉ិចទ័រ

 • Vectorized Image (n. ) = រូបភាពកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ

 • Vendor (n. ) = ក្រុមហ៊ុនលក់

 • VendorID លេខសំគាល់អ្នកលក់

 • Verbose adj. ដែលបង្ហាញជាអក្សរ

 • Verify tv. ផ្ទៀងផ្ទាត់

 • Versions (n. ) = កំណែ

 • * Vertical adj. បញ្ឈរ

 • Video (n. ) = វីដេអូ,រូបទស្សន៍

 • Video Conference (n. ) = សន្និសីទតាមវីដេអូ

 • View(tv.) = មើល​, ទស្សនា

 • View (n. ) = ទិដ្ឋភាព

 • Viewer (n. ) = កម្មវិធីមើល ទស្សនាករ

 • Violate (tv.) = បំពាន, ខុសច្បាប់, ល្មើសច្បាប់

 • Violation (n. ) = ករបំពាន

 • Virtual Folder ថតនិមិត្ម

 • Virus (n. ) = មេរោគ]

 • Virus Definition (n. ) = និយមន័យមេរោគ

 • Visual adj. នៃចក្ខុ

 • Visual Aids (n. ) = ជំនួយរូបភាព

 • Visualization n. រូបភាពមើលឃើញ

 • Visualizer (n. ) = ម៉ាកែត

 • Voice Chat (n. ) = ការជជែកកំសាន្តជាសំលេង

 • Volatile Button (n. ) = ប៊ូតុងមិនឋិតថេរ

 • Volume (n. ) = ភាគ

 • Volume (n. ) = កំរិតសំលេង

W


 • Wiktionary = វចនានុក្រមវិគី

 • Wikibook = សៀវភៅវិគី

 • Wikisource = បណ្ណាល័យ​វិគី

X

Y

 • Yell (Smiley) n. = សំរែក

 • Yell (Smiley) iv.= ស្រែក

 • Yellow Pages n. = ទំព័រលឿង

 • Yield = ចំណូល, ទិន្នផល

Z

 • Z- Value =តំលែ -Z

 • Zeta = ហ្សេតា

 • Zigzag v. = ក្ងិចក្ងក់

 • Zip n . = ហ្ស៊ីប

 • Zip Disk n . = ថាសហ្ស៊ីប

 • Zone n. = តំបន់

 • Zoom tv. = ពង្រីក

 • Zoom In tv. = ពង្រីក

 • Zoom Out tv. = ពង្រួម

3 Responses to សទ្ទានុក្រម

 1. Vietnam-khmer, khmer-vietnam dictionaries និយាយថា ៖

  សួរស្តី ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ទាវ​ឈុន ណន អតីតជានិសិត្ស BKHN-K41
  រស់នៅ KyTucXa A3, សុំសួរតើមានប្អូនណាមានវចនានុក្រម ខ្មែរវៀតណាម
  វៀតណាមខ្មែរ? ផ្ញើតាម email: chhunnan@gmail.com, skype, yahoo: cambo24h. website: http://www.itcambo.com
  tel: 0977778647-077778647

 2. Vietnam-khmer, khmer-vietnam dictionaries និយាយថា ៖

  សួរស្តី ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ទាវ​ឈុន ណន អតីតជានិសិត្ស BKHN-K41
  រស់នៅ A3, សុំសួរតើមានប្អូនណាមានវចនានុក្រម ខ្មែរវៀតណាម
  វៀតណាមខ្មែរ? ផ្ញើតាម email: chhunnan@gmail.com, skype, yahoo: cambo24h. website: http://www.itcambo.com
  tel: 0977778647-077778647

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: