សទ្ទានុក្រម

វចនានុក្រមអង់គ្លេស​-វៀតណាម

តាមការស្នើសុំរបស់មិត្តដែលបានចូលរូមបើកប្លុករបស់និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម ខ្ញុំបានបានបញ្ចូលតាមការស្នើរសុំ និងខិតខំស្រាវជ្រាវរកបន្ថែមនៅវចនានុក្រមផ្សេងៗទៀត ដើម្បីអោយនិស្សិតយើងបានធ្វើរការស្រាវជ្រាវ និងធ្វើរតាតំរូវការរបស់មិត្តអ្នកអាន ផងដែរ។ខាងក្រោមនេះជាវែបផ្សាយបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅវៀតណាម​ ហើយក៏អាចបកប្រែទៅភាសាផ្សេងៗទៀតក៏បាន។សូមអរគុណ។

១.វែបផ្សាយក្នុងការបកប្រែពីអង់គ្លេសទៅវៀតណាម

២.ដូឡូតវចានុក្រមវៀតណាម-អង់គ្លេស​(អង់គ្លេស-វៀតណាម)

 

khmer student

 

         Vietnam- khmer dictionary

DICTIONARY PICTURE

A  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Testing English on Internet ….

សទ្ទានុក្រម កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេសខ្មែរ


មាតិកាA ·B ·C ·D ·E ·F ·G ·H ·I ·J ·K ·L ·M ·N ·O ·P ·Q ·R ·S ·T ·U ·V ·W ·X ·Y ·Z

A

 • 3-D (adj) = 3-D

AAL n.(ATM adapter layer) ធ្នើរកែសម្រួលទិន្នន័យអេធីអឹម,អេអេអេល

 • Abbreviation (n) = អក្សរកាត់, អក្សរបំព្រួញ, អក្សរសង្ខេប
 • Absolute Address n. លេខអាសយដ្ឋានពេញ
 • Absolute code n.លេខសម្ងាត់ពេញ,លេខកូដពេញ (វេវ.actual code)
 • Absolute loader n.កម្មវិធីទាញយកទិន្នន័យពេញ
 • Absorption n.បំណឺត
 • Abstract Data Type (ADT) n. ប្រភេទទិន្នន័យអរូបី
 • Abstract Machine n.មាស៊ីនអរូបី
 • AC (Alternating Current) n. អេស៊ី,ចរន្តឆ្លាស់
 • Accelerated Graphics Port(AGP)n.រន្ធតបង្កើនល្បឿនរូបក្រាហ្វិក,អេជីភី
 • Accelerator Card n.​បន្ទះចរន្តបង្កើនល្បឿន
 • Acceptance Test n.​ការសាកដើម្បីយល់ព្រម
 • Access v.ចូលដល់ n.​ការចូលដល់ សិទ្ធិចូលដល់
 • Access Arm n.អំណាចចូលដល់
 • Access Code n.លេខកូដចូលដល់
 • Addend n.តួបូក
 • administrator n.សេវាធិបតី
 • arbitration committee n.គណៈកម្មការមជ្ឈត្តកម្ម
 • bounce v.ដាញចេញ បណ្តេញចេញ
 • webmaster n.អន្តរជាលាធិបតី ជាលាភិបាល អ្នកគ្រប់គ្រងវេបសាយ

 • Abort (tv) = បោះបង់

 • Above (prep/adv) = ខាងលើ

 • Absolute (adj) = ដាច់ខាត

 • Absolute Deviation = គំលាតដាច់ខាត

 • Absolute Link (n) = តំណភ្ជាប់ពេញលេញ

 • Absolute Path (n) = ផ្លូវពេញលេញ

 • Absolute URL (n) = URL ពេញលេញ

 • Absolute Value (n) = តំលៃដាច់ខាត

 • Abstract (adj) = អរូបី

 • Abstract (n) = សង្ខេប

 • Accelerator Board (n) = បន្ទះបង្កើនល្បឿន

 • Accelerator Card (n) = បន្ទះបង្កើនល្បឿន

 • Accelerator Key (n) = Shortcut Key

 • Accent (tv) = សង្កត់សំលេង

 • Accent (n) = សញ្ញាសង្កត់សំលេង

 • Accept (tv) = យល់ព្រម

 • Access (tv) = ចូលដំណើរការ

 • Access Privileges (n) = សិទ្ធចូលដំណើរការ

 • Access Rights (n) = សិទ្ធចូលដំណើរការ

 • Access Speed (n) = ល្បឿនដំណើរការ

 • Access Time (n) = រយះពេលដំណើរការ

 • Accessibility (n) = មធ្យោបាយងាយស្រួល

 • Accessible (adj) = អាចចូលដំណើរការបាន

 • Accessory n.= ប្រដាប់ប្រដា

 • Account n. = គណនី

 • Accounting Period = គណនេយ្យកាល

 • Accrued Interest = កំនើនការប្រាក់

 • Accuracy = កំរិតត្រឹមត្រូវ, កំរិតច្បាស់លាស់, កំរិតប្រាកដប្រាជា

 • Acquisition Cost = ថ្លៃដើមដែលទទួលបាន

 • Action n. = អំពើ, សកម្មភាព

 • Activate tv. = ធ្វើអោយសកម្ម

 • Active adj. = សកម្ម

 • Active Cell n. = ក្រឡាសកម្ម

 • Active Window n. = បង្អួចសកម្ម, វីនដូសកម្ម

 • Activity n. = សកម្មភាព

 • Activity Indicator n. = ទ្រនិចបង្ហាញ

 • Actuarial Rate = អត្រាជាក់ស្តែង

 • Adapt tv. = សម្រួល

 • Adaptive adj. = ដែលអាចប្រែប្រួល

 • Adaptor n. = អាដាប់ទ័រ

 • Add tv. = បន្ថែម

 • Add-In n. = កម្មវិធីបន្ថែម

 • Add-In n. = ឧបករណ៍បន្ថែម

 • Add-On n. = Add-In

 • Address n. = អាសយដ្ឋាន

 • Address Book n. = សៀវភៅអាសយដ្ឋាន

 • Addressee n. = អ្នកទទួលសំបុត្រ

 • Addressing n. = ការបំពេញអាសយដ្ឋាន

 • Adjacent adj. = ជាប់គ្នា

 • Adjust tv. = លៃ, តំរូវ, លៃតំរូវ

 • Administration n. = ការគ្រប់គ្រង, អភិបាលកិច្ច

 • Administrator n. = អ្នកអភិបាល, អ្នកគ្រប់គ្រង, អ្នកថែទាំប្រព័ន្ធ

 • Advance = បុរេប្រទាន

 • Advanced random (n) = ភាពចៃដន្យ​កំរិតខ្ពស់

 • Advance iv. = ទៅមុខ

 • Advance Amount = ចំនួនបុរេប្រទាន

 • Advanced adj. = កំរិតខ្ពស់

 • Advisor n. = ទីប្រឹក្សា

 • Agenda n. = របៀបវារៈ

 • Agent n. = ភ្នាក់ងារ

 • Aggregate Function = អនុគមន៍ផ្តុំ

 • Aging n. = ចាស់

 • Agree tv. = យល់ព្រម

 • Agreement n. = កិច្ចព្រមព្រៀង

 • Aleph = អាឡេប

 • Alert tv. = ព្រមាន, ជូនដំណឹ, ផ្តល់ពត៌មាន

 • Alert n. = សញ្ញាព្រមាន, សញ្ញាជូនដំណឹ, សញ្ញាផ្តល់ពត៌មាន

 • Alert Box n.= ប្រអប់ព្រមាន, ប្រអប់ជូនដំណឹង, ប្រអប់ផ្តល់ពត៌មាន

 • Algebraic Sign = សញ្ញាពិជគណិត

 • Algorithm n. = ក្បួនដោះស្រាយ

 • Alias = ឈ្មោះក្លែងក្លាយ, ឈ្មោះផ្សេងទៀត

ឧទាហរណ៍៖ Spacial Page Aliases=ឈ្មោះក្លែងក្លាយនៃទំព័រពិសេស, ឈ្មោះផ្សេងទៀតនៃទំព័រពិសេស


 • Aliasing n. = ភាពរឆេតរឆូត

 • Align tv. = តំរឹម

 • Allocate (Memory) tv. = បំរុងទុក

 • Allocation (Memory) n. = ការបំរុងទុក

 • Allow tv.= អនុញ្ញាត

 • avatar (n) = អាវ៉ាតារ៍

B

 • B-Spline = B-Spline

 • Back iv = ថយក្រោយ ត្រលប់ក្រោយ

 • Back Door n = ទ្វាក្រោយ

 • Back End n = កម្មវិធីខាងក្រោយ

 • Backbone n = ឆ្អឹងខ្នង

 • Background n = ផ្ទៃខាងក្រោយ, ឆាកក្រោយ

 • Background Application n = កម្មវិធីខាងក្រោយ

 • Background Task n = ភារកិច្ចខាងក្រោយ

 • Backlog n = កិច្ចការនៅសល់

 • Backup n = ពត៌មានបំរុង

 • Backup tv = បំរុងទុក

 • Backward adv = ត្រលប់ទៅវិញ

 • Bad adj = ខូច

 • Bad Area n = តំបន់ខូច

 • Bad Disk n = ថាសខូច

 • Bad Sector n = ផ្នែកខូច

 • Balance = តុល្យភាព

 • Balance tv = ធ្វើអោយមានតុល្យភាព

 • Bandwidth (Digital Device) n. កម្រិតបញ្ជូន

 • Bandwidth (Radio) n. កម្រិតរលក

 • Banner n. បដា

 • Bar n. របារ

 • Bar Chart n. គំនូសតាងបង្គោល, គំនូសតាងតារាង

 • Bar Code n. កូដផលិតផល

 • Barcode Number រហស្សលេខផលិតផល

 • Base n. គោល

 • Base 10 n. គោល១០

 • Base 16 n. គោល១៦

 • Base 2 n. គោល២

 • Base 8 n. គោល៨

 • Base Line បន្ទាត់គោល

 • Base-10 Logarithm លោការីតគោល១០

 • Base-2 Logarithm លោការីតគោល២

 • Basis មូលដ្ឋាន

 • Batch File n. ឯកសាររបាច់

 • BCC (Blind Carbon Copy) n. លាក់

 • Beamer n. ឧបករណ៍បញ្ចាំង

 • Begin tv. ចាបផ្តើម

 • Begin of Word ដើមពាក្យ

 • Behavior n. ឥរិយាបថ

 • Behind prep/adv. ខាងក្រោយ

 • Below prep/adv. ខាងក្រោម

 • Bessel Function អនុគមន៍Bessel

 • Beta បេតា បែបសាកល្បង កំណែសាកល្បង

 • Beta Distribution ច្បាប់បែតា

 • Biaised Estimator អេស្ទីម៉ាទ័រលំអៀង

 • Bibliography n. គន្ថនិទ្ទេស

 • Billing Rate អត្រាចុះលើវិក័យប័ត្រ

 • Binary Number n. ចំនួនគោលពីរ

 • Binary Operator សញ្ញាប្រមាណវិធីពីរអង្គ

 • Binary System n. ប្រព័ន្ធគោលពីរ

 • Bind tv. ចង

 • Binomail Distribution ច្បាប់ទ្វេធា

 • Bit n. លេខគូ គឺ​ លេខ ០ និង​ ១

 • Bitmap n. រូបភាព

 • Blank adj . ទទេ

 • Blank Document n. ឯកសារទទេ

 • Blank Page n. ទំព័រទទេ

 • Blend tv. លាយ

 • Blend n . ល្បាយ

 • Blink n. ភ្លិបភ្លែតៗ

 • Block n. បុ្លក, ការហាមឃាត

 • Block tv. ទប់ស្កាត់ , ហាមឃាត

 • Blockquote n. សំរង់បណ្តុំ

 • Blog n. មើល Weblog

 • Bluetooth n. ប្ល៊ូធូស

 • Blur tv. ធ្វើអោយព្រិល

 • Blur iv. ព្រិល

 • Board n. ក្តារ

 • Body n. តួ

 • Bold adj. ដិត

 • Bond ប័ណ្ណបំណុល, សញ្ញាប័ណ្ណ

 • Bond-Equivalent Yield ចំណូលសមមូល

 • Book Excerpt n. ការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ

 • Bookkeeping ការចុះបញ្ជី

 • Bookmark v/n. ចំណាំ

 • Boolean n. ប៊ូលីន

 • Boot tv. ចាប់ផ្តើមឡើង

 • Border n. រឹមទំព័រ

 • Border and Shading n.

 • Border Arguments អាគុយម៉ង់ព្រំដែន

 • Border Probability

 • Bottom n. បាត

 • Bound n. ព្រំដែន, ភាពទាល់

 • Boundary n. ព្រំដែន, ភាពទាល់

 • Box n. ប្រអប់ ឬ ក្រឡា

 • Brace n. រ៉ាត់({ })

 • Bracket n. តង្កៀប ([ ])

 • Brand n. ម៉ាក

 • Break n. សញ្ញាបញ្ឈប់

 • Break tv. បញ្ចប់

 • Breakpoint n. ចំណុចឈប់

 • Brief n.សេចក្តីសង្ខេប

 • Brief adj. សង្ខេប

 • Brightness n. ពន្លឺ

 • Bring Forward

 • Bring to Front

 • Broadband n.

 • Broadband Network n.

 • Broadcast tv. ផ្សាយ

 • Brochure n.

C

 • Cable Television ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប

 • Cache n. ឃ្លាំងសំងាត់, ខាច់

 • Chart n.តារាងរេខា
 • Calculation n. គណនា

 • Calculator n. ម៉ាស៊ីនគិតលេខ​ គឿងគិតលេខ​ គណនាករណ៍

 • Calculus n.គណនាអត្យាណូ គណនាវិទ្យា
 • Call tv.ហៅ
 • Category (n) = ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

SubCategory (n) =ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរង


 • CategoryTree (n) = មែកធាងនៃចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
 • Check = ត្រួតពិនិត្យ

 • Check users = ត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់
 • Choose v. រើសយក
 • Client n.កូនបណ្តាញ,ម៉ូយ
 • Coefficients n.មេគុណ
 • Column n. កាឡោន
 • Common Factor n. កត្តារួម
 • Commutative a.ឆ្លាស់ទី
 • Compass n.ប្រពាយ,ដែកឈាន
 • Component n.សមាសភាគ,គ្រឿងផ្គុំ
 • Computation n. គណិតកម្ម
 • Cone n.រូបសាជី
 • Configure v. សាងរូបសណ្ឋាន
 • Configuration n.រូបសណ្ឋាន
 • Connectives n. ឈ្នាប់
 • Constant n. តម្លៃថេរ
 • Control n.ធ្នប់
 • Control Panel n. បន្ទារធ្នប់
 • Counting Number n.ចំនួនរាប់
 • Convert v. បំប្លែង
 • Converter n.គ្រឿង ឬ ប្រដាប់បំប្លែង
 • Correlation n.សហសម្ពន្ធ
 • Customize v.កំណត់ដោយខ្លួនឯង
 • Cylinder n.រូបបំពង់

D

 • Daemon n. = ដេមិន

 • Damaged adj. = ខូចខាត

 • Dangerous adj. = គ្រោះថ្នាក់

 • Dash n. = ដាច់ៗ

 • Dash Line n. = បន្ទាត់ដាច់ៗ

 • Data n. = ទិន្នន័យ,តួលេខ,ស្ថិតិ
 • Database n.ទិន្ននយដ្ឋាន,ឃ្លាំងទិន្នន័យ
 • Data flow n.លំហូរទិន្នន័យ
 • Data movement n.ការផ្លាស់ទីទិន្នន័យ
 • Data processing n.ការគិតចម្រាញ់ទិន្នន័យ ឬ ការប្រមូលផលទិន្នន័យ
 • Data storage n.ការលៃទុកទិន្នន័យ ឬ ការស្តុកទុកទិន្នន័យ
 • Data structure n.គ្រោងសំណង់ទិន្នន័យ
 • Database administrator n.អភិបាលទិន្ននយដ្ឋាន
 • Database system n.របៀបទិន្ននយដ្ឋាន

Mahaphirum ម៉ោង០៦:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)


 • Data Capture n. = ការចាប់យកទិន្នន័យ

 • Data Source n. = ប្រភពទិន្នន័យ

 • Data Type n. = ប្រភេទទិន្នន័យ

 • Database n. = មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

 • Database Management n. = អ្នកគ្រប់គ្រងមូលដា្ឋនទិន្នន័យ

 • DataPilot n. = អ្នកជំនួយការទិន្នន័យ

 • Date n. = កាលបរិច្ឆេទ

E

 • E-Book (Electronic Book) n. សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច

 • E-Commerce (Electronic Commerce) n. ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច

 • E-Mail (Email) n. អ៊ីមែល សំបុត្រអេឡិចត្រូនិក

 • E-Mail Address n. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល

 • E-Mail Client n. កម្មវិធីអ៊ីមែល

F

 • fax (facsimile) n.ទូរសារ
 • fax back n.ទូរសារឆ្លើយតប
 • fax card n.បន្ទះចរន្តទូរសារ
 • fax on demand n.ទូរសារតាមសំណូមពរ
 • fax server n.សេវាករទូរសារ គ្រឿងបម្រើទូរសារ

G

H

 • Half adj. = ពាក់កណ្តាល

 • Half Duplex Transmission n. = ការបញ្ជូនឯកទិសក្នុងពេលតែមួយ

 • Half-sphere = កន្លះស្វ៊ែរ

 • Handle tv. = ដោះស្រាយ

 • Handle (Of Object) n. = ចំណុចទាញ

 • Handler n.= អ្នកដោះស្រាយ

 • Handout n. = ប្លង់បោះពុម្ព

 • Hang Up tv. = ព្យួរ

 • Hanging Indent = ព្យួរការចូលបន្ទាត់

 • Hard Disk n. = ថាសរឹង, ហាដឌីស

 • Hardware n. = ផ្នែករឹង, ហាដវ៊ែរ

 • Harmonic Mean = មធ្យមអាម៉ូនិក

 • Hatch n. = ឆ្នូតៗ

 • Hazardous adj. = គ្រោះថ្នាក់

 • Header n. = បឋមកថា

 • Heading n. = ក្បាល

Page Heading = ក្បាលទំព័រ

Heading Page = ទំព័រផ្នែកខាងក្បាល


 • Height n. = កំពស់

 • Help tv. = ជួយ

 • Help n. = ជំនួយ

 • Helper Application n. = កម្មវិធីជំនួយ

 • Hexadecimal Number = ចំនួនគោល១៦

 • Hibernate tv. = សម្ងំ

 • Hidden adj. = ដែលលាក់, ដែលត្រូវបានលាក់, ដែលបានលាក់, ដែលបានបិទបាំង, កំបាំង

 • Hide tv. = លាក់, បិទបាំង, បាំង

 • Hierarchy n. = ឋានានុក្រម លំដាប់ថ្នាក់

 • High adj. = ខ្ពស់, ដែលខ្ពស់

 • high frequency (HF)n. រំញ័រខ្ពស់
 • High Priority n. = អាទិភាពខ្ពស់

 • High Security n. = សុវត្ថិភាពខ្ពស់

 • Higher adj. = ខ្ពស់ជាង

 • Highest adj. = ខ្ពស់បំផុត

 • Highlight tv. = បន្លិច

 • Highlight n. = ផ្នែកសំខាន់

 • Highlight Color n. = ពណ៌បន្លិច

 • History n. = ប្រវត្តិ

 • Hold tv. = កាន់, ទប់

 • Hold Down tv. = សង្កត់ចុះ, សង្កត់ចុះក្រោម

 • Home n. ផ្ទះ

 • Home Directory n. = ថតផ្ទះ

 • Home Page n. = គេហទំព័រ

 • Hop n. = ដំណាក់

 • Horizontal adj. = ផ្តេក, ដេក

 • Horizontal Line n. = បន្ទាត់ដេក, បន្ទាត់ផ្តេក, ខ្សែផ្តេក, ខ្សែដេក

 • Horizontal Ruler n. = បន្ទាត់ផ្តេក

 • Horizontal Scrollbar n. = របាររមូរផ្តេក

 • Host n. = ម៉ាស៊ីន

 • Hostname n. = ឈ្មោះម៉ាស៊ីន

 • Hot List n. = បញ្ជីអាសយដ្ឋានសំខាន់

 • Hotkey n. = គ្រាប់ចុចចង

 • HotPlug tv. = ដោតឆៅ

 • Hotspot n. = ចំនុចក្តៅ

 • HouseholdInventory = បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្ទះ

 • Hue n . = ភាពលំៗនៃពណ៌

 • Hyperbolic Cosine = កូស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល

 • Hyperbolic Cotangent = កូតង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល

 • Hyperbolic Sine = ស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល

 • Hyperbolic Tangent = តង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល

 • Hypergeometric = អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ

 • Hypergeometric Distribution = ច្បាប់អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ

 • Hyperlink n. = តំណខ្ពស់

 • Hypertext n. = អត្ថបទតភ្ជាប់គ្មានលំដាប់

 • Hyphenate tv. = ភ្ជាប់ដោយសហសញ្ញា

 • Hyphenation n. = ការដាក់សហសញ្ញា

 • Hypotheses = សម្មតិកម្ម

I

 • information n.ពត៌មាន ដំណឹង សន្ទេស
 • information technology (IT)n.បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ពត៌មានវិទ្យា សន្ទេសវិទ្យា
 • international a.អន្តរជាតិ
 • International Telecommunication Union( ITU) n.សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
 • International Organization for Standardization (IOS) n.អង្គការកំណត់មាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ
 • internationalization n.អន្តរជាតូបនីយកម្ម
 • internationalize v.ធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្ម
 • internet n.បណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ (Interconnection Network=internet បណ្តាញតភ្ជាប់រវាងកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយ​ មានន័យថា បណ្តាញស្រាក់កុំព្យូទ័រ) ។ ឥន្ធើណិត ។
 • internet service provider (ISP) n.ក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មបណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥន្ធើណិត
 • Internet ​ប្រព័ន្ធ​អន្តរបញ្ដាញ​​ឬ ​​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធឺណិត ។
 • Image = រូបភាព

 • Image talk = ការពិភាក្សាអំពីរូបភាព

J

 • Jagged adj. រឆេតរឆូត

 • Job n. ការងារ

 • Join tv. ត, តភ្ជាប់, ភ្ជាប់គ្នា, ភ្ជាប់

 • Journal n. ទិនានុប្បវត្តិ

 • Jump iv. លោត, ផ្លោះ

 • Junk n. ឥតបានការ

 • Junk Mail n. សារឥតបានការ

 • Justify tv. តំរឹមសងខង

K

 • Kappa កាប៉ា

 • KB n. គីឡូបៃ

 • Keep tv. រក្សាទុក

 • Keep Ratio n. រក្សាសមាមាត្រ

 • Keep Running ទុកឲរត់ដដែល

 • Kern tv. សំរួលចន្លោះតួអក្សរ

 • Kernel n. ខឺណែល

 • Key (Encryption) n. កូនសោរ

 • Key (Searching) n. ពាក្យគន្លឹះ

 • Key (Typing) n. គ្រាប់ចុច

 • Keyboard n. ក្តារចុច

 • Keyboard Handling ការប្រើក្តារចុច

 • Keystroke n. សង្កត់គ្រាប់ចុច

 • Keyword n. ពាក្យគនឹ្លះ

 • Kilobyte n. គីឡូបៃ

 • Kurtosis Of A Distribution

L

 • link v.ភ្ជាប់យោង n.ឈ្នាប់យោង
 • log v.កត់ឈ្មោះ
 • log in v.កត់ឈ្មោះចូល
 • log out v.កត់ឈ្មោះចេញ
 • log off v.កត់ឈ្មោះបិទ
 • log on v.កត់ឈ្មោះបើក
 • log up v.កត់ឈ្មោះចូលជាសមាជិក,ចុះឈ្មោះចូលរួម
 • Login (v) = ឡុកអ៊ីន , ឡុកអ៊ីនចូល , ចូល, ចូលក្នុង, កត់ឈ្មោះចូល
 • Logout (v) = ឡុកអៅ , ចាកចេញ , ចេញ, ចេញក្រៅ

M

 • manage v.រៀបចំ
 • map n.ផែនទី v.បញ្ជូន
 • manipulate v.ចាត់សម្រួល
 • mail n.សំបុត្រ
 • mailbox n.ប្រអប់សំបុត្រ
 • maintenance n.ការថែរក្សា
 • mean n.មធ្យមភាគ
 • media n.ធ្នាក់
 • median n.សមឌ្ឍរេខា
 • metalanguage n.អភិភាសា
 • message (n) = សារ សារសេចក្តី
 • Movie (n) = ភាពយន្ត

N

 • Namespace (n) = លំហឈ្មោះ (មូលនាម)

Namespace Name = ឈ្មោះនៃលំហឈ្មោះ


 • N-th Root = ឫសទី N

 • Nabla = ណាប់ប្លា

 • Name (n) = ឈ្មោះ ឬ នាម

] O

 • Object (Goal) n.

 • Object (Subject) n.

 • Object (Thing) n.

 • Oblique adj.

 • Obscure tv.

 • Occur tv. កើតឡើង

 • Octal Number ចំនួនគោល៨

 • Odd Number ចំនួនសេស, លេខសេស

 • Offline adj.

 • Offset n.

 • OK

 • Omega

 • Omicron

 • On prep.

 • On Screen Keyboard

 • Online adj.

 • Online Help

 • Online Shopping

 • Opacity n.

 • Opaque adj.

 • Open tv. បើក

 • Operand n.

 • Operating System n. ​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។​ ឧទាហរណ៍​​ SUSE Linux ឬ Microsoft Windows XP ឬក៏​​​ Mac OS X Leopard ឬមួយក៏ Symbian OS​សំរាប់ទូរសព័្ទសុទ្ធតែរាប់ជា​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។

 • Operation n.

 • Operation (Math) n.

 • Operator n. (១)

 • Operator

 • Optimal adj.

 • Optimal Wrap

 • Optimize tv.

 • Option n.

 • Optional adj.

 • Order

 • Order n.

 • Order tv.

 • Order ID

 • Ordinal Number adj.

 • Organization n.

 • Organizer n.

 • Orientation n. ទិស

 • Original adj.

 • Orphan n.

 • Orthogonal To

 • Outbox n.

 • Outdated adj.

 • Outer adj.

 • Outer Join

 • Outgoing adj.

 • Outgoing Server

 • Outline n.

 • Outline (Font Effect) adj.

 • Output n. ទិន្នផល

 • Outward

 • Overflow iv/tv.

 • Overhang tv.

 • Overhead Sheet n.

 • Overlap tv.

 • Override tv.

 • Overview n. ទិដ្ឋភាពទូទៅ

 • Overwhelming adj.លើសលុប

 • Overwrite tv. សរសេរជាន់ពីលើ

 • Owner n. ម្ចាស់, ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

P

 • privacy n.សិទ្ធិបុគ្គល សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន សិទ្ធិឯកជន
 • Problem (n) = បញ្ហា
 • Progress n.ជំនឿន ដំណើរជឿនលឿនទៅមុខ

 • Problematic (adj) = ដែលមានបញ្ហា, ដែលមិនដាច់ស្រេច

 • Protocol = ពិធីការ

Correct Protocol = ពិធីការដែលត្រឹមត្រូវ

Incorrect Protocol = ពិធីការដែលមិនត្រឹមត្រូវ

Q

R

 • radio frequency​ (RF) n.រំញ័រវិទ្យុ
 • radio wave n.រលកវិទ្យុ
 • radical n.អនុមូល (រ៉ាឌិកាល់),មូលធាតុ,ផ្នត់ដើម
 • radix n.ឫស, មូលសព្ទ, សមុដ្ឋាន,ឋាន,បាត
 • radix complement n.វិកតិកត្តាសមុដ្ឋាន(ចំនួនបង្គ្រប់បាត)
 • radix notation n.សញ្ញករណ៍សមុដ្ឋាន(វេវ.base notation)
 • radix point n.ចំណុចឋាន
 • rate n.អត្រា
 • ratio n.អត្រាភាគ
 • record n.បណ្ណសារ v. ថត,អាត់
 • recorder n.គ្រឿងថតសម្លេង,ខ្សែអាត់
 • Restore (n) = ស្តារឡើងវិញ

S

 • safety n.សុវត្ថិភាព និរន្តរាយ និរភ័យ
 • screen n.មុខកញ្ចក់ អេក្រង់
 • full screen n. ពេញមុខកញ្ចក់
 • screen capture n.ការចាប់រូបភាពលើមុខកញ្ចក់
 • scientific notation n.សញ្ញករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ
 • server n. មេបណ្តាញ សេវ័ក សេវាករ
 • sign in v.ចុះឈ្មោះចូល
 • sign out v.ចុះឈ្មោះចេញ
 • sign off v.ចុះឈ្មោះបិទ
 • sign on v.ចុះឈ្មោះបើក
 • sign up v.ចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក, ចុះឈ្មោះចូលរួម
 • steward n.សេវាភិបាល
 • square n.មូលសញ្ញា គ្រឿងសម្គាល់ឫស

[T

 • Table = តារាង

 • Template= ទំព័រគំរូ

 • Term = ពាក្យ

 • Text = ឃ្លា, ពាក្យ, អត្ថបទ

 • Tool = ឧបករណ៍

 • Time = ពេល, ម៉ោង

 • Title = ចំណងជើង

U

 • Unzip tv.= ពន្លា

 • Update tv. ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ

 • Updated adj. ដែលទាន់សម័យ, បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, ទាន់សម័យ

 • Upgrade tv. ធ្វើអោយប្រសើរ, ធ្វើអោយប្រសើរឡើង

 • Upload tv. ផ្ទុកឡើង, អាប់ឡូដ

V

 • Valid (adj.) = ត្រឹមត្រូវ

 • Validate (tv.) = ធ្វើឱ្យមានសុពលភាព

 • Validation (n.) = សុពលកម្ម

 • Validity (n.) = សុពលភាព

 • Value (n.) = តំលៃ

 • varepsilon = វ៉ាអែវស៊ីឡោន

 • Variable (n.) = អញ្ញាត (ឧ.)

 • Variable Declining Balance = សមតុល្យថយចុះប្រែប្រួល

 • Variance = វ៉ារ្យង់ អញ្ញតា

 • Variation (n. ) = បំរែបំរួល អញ្ញកម្ម

 • Varphi = វ៉ាហ្វី

 • Varpi = វ៉ាពី

 • Varrho = វ៉ារ៉ូ

 • Varsigma = វ៉ាស៊ិគម៉ា

 • vartheta = វ៉ាតែតតា

 • Vector (n. ) = វ៉ិចទ័រ

 • Vectorized Image (n. ) = រូបភាពកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ

 • Vendor (n. ) = ក្រុមហ៊ុនលក់

 • VendorID លេខសំគាល់អ្នកលក់

 • Verbose adj. ដែលបង្ហាញជាអក្សរ

 • Verify tv. ផ្ទៀងផ្ទាត់

 • Versions (n. ) = កំណែ

 • * Vertical adj. បញ្ឈរ

 • Video (n. ) = វីដេអូ,រូបទស្សន៍

 • Video Conference (n. ) = សន្និសីទតាមវីដេអូ

 • View(tv.) = មើល​, ទស្សនា

 • View (n. ) = ទិដ្ឋភាព

 • Viewer (n. ) = កម្មវិធីមើល ទស្សនាករ

 • Violate (tv.) = បំពាន, ខុសច្បាប់, ល្មើសច្បាប់

 • Violation (n. ) = ករបំពាន

 • Virtual Folder ថតនិមិត្ម

 • Virus (n. ) = មេរោគ]

 • Virus Definition (n. ) = និយមន័យមេរោគ

 • Visual adj. នៃចក្ខុ

 • Visual Aids (n. ) = ជំនួយរូបភាព

 • Visualization n. រូបភាពមើលឃើញ

 • Visualizer (n. ) = ម៉ាកែត

 • Voice Chat (n. ) = ការជជែកកំសាន្តជាសំលេង

 • Volatile Button (n. ) = ប៊ូតុងមិនឋិតថេរ

 • Volume (n. ) = ភាគ

 • Volume (n. ) = កំរិតសំលេង

W


 • Wiktionary = វចនានុក្រមវិគី

 • Wikibook = សៀវភៅវិគី

 • Wikisource = បណ្ណាល័យ​វិគី

X

Y

 • Yell (Smiley) n. = សំរែក

 • Yell (Smiley) iv.= ស្រែក

 • Yellow Pages n. = ទំព័រលឿង

 • Yield = ចំណូល, ទិន្នផល

Z

 • Z- Value =តំលែ -Z

 • Zeta = ហ្សេតា

 • Zigzag v. = ក្ងិចក្ងក់

 • Zip n . = ហ្ស៊ីប

 • Zip Disk n . = ថាសហ្ស៊ីប

 • Zone n. = តំបន់

 • Zoom tv. = ពង្រីក

 • Zoom In tv. = ពង្រីក

 • Zoom Out tv. = ពង្រួម

3 Responses to សទ្ទានុក្រម

 1. សួរស្តី ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ទាវ​ឈុន ណន អតីតជានិសិត្ស BKHN-K41
  រស់នៅ KyTucXa A3, សុំសួរតើមានប្អូនណាមានវចនានុក្រម ខ្មែរវៀតណាម
  វៀតណាមខ្មែរ? ផ្ញើតាម email: chhunnan@gmail.com, skype, yahoo: cambo24h. website: http://www.itcambo.com
  tel: 0977778647-077778647

 2. សួរស្តី ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ទាវ​ឈុន ណន អតីតជានិសិត្ស BKHN-K41
  រស់នៅ A3, សុំសួរតើមានប្អូនណាមានវចនានុក្រម ខ្មែរវៀតណាម
  វៀតណាមខ្មែរ? ផ្ញើតាម email: chhunnan@gmail.com, skype, yahoo: cambo24h. website: http://www.itcambo.com
  tel: 0977778647-077778647

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: