ដោនឡូតកម្មវិធី

  pkar   ខ្ញុំចង់ផ្តល់នៅអ្វីដែលមិត្តត្រូវការ  ដែលមានអត្ថប្រយោជន៏ដល់ការស្រាវជ្រាវថ្មី។បើសិនមិត្តចង់ដោនឡូត 

មិត្តគ្រាន់ចុចលើរូបជាកាស្រេច។

72).MP3 Skype Recorder

ជាកម្មវិធីមួយអាច Recorder សំឡេងនៅពេលលោកអ្នកនិយាយ Skype ដែលរក្សាទុកជា MP3 ហើយអាចជ្រើសរើសជា Stereo, Mono, Joint Stereo និង ការកំណត់រលកសំឡេង (ភាពឮសូរច្បាស់នៃសំឡេង) សម្រាប់ចាក់ស្តាប់នៅពេលក្រោយបានទៀតផង ។ Skype Recorder អាចជ្រើសរើសការ Recorder Auto ឬ ការចុចទៅលើ icon នៃកម្មវិធី ។  (ទស្សនាវដ្ដីអាន-ANT)
ទំហំ៖ ២២៣៧KB
អាចដំណើរការនៅលើ៖ Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7

You can download here !ទាញយក(2.18 MB)

71).កម្មវិធីបំលែងPDFទៅ Microsoft offic

តើអ្នកចង់ឱ្យ file PDF របស់អ្នកអាចដំណើរការនៅក្នុង Microsoft Office បានដែរឬទេ?នៅពេលនេះអ្នកអាចធ្វើការបម្លែងឯកសារជា PDF របស់អ្នកមកជាឯកសារ Microsoft Office បានដូចជា Microsoft Word ជាដើមបានយ៉ាងងាយដោយគ្រាន់តែចូលទៅដោនឡូតកម្មវិធី PDF Convert Pro។ កម្មវិធី PDF Convert Pro ជាកម្មវិធីមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការបម្លែងឯកសាររបស់អ្នកពី File PDF ដែលជាឯកសារមិនអាចកែបានមកជាFile Microsoft word ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការកែប្រែវាបាន។ដោយកម្មវិធីគេបានបង្កើត tools ដ៏ ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើទាំងអស់ក្នុងការបម្លែងឯកសារដើម្បីជួយ សម្រួលការងាររបស់អ្នកកាន់តែលឿននិងងាយស្រួលអនុវត្តន៍។

studentkh

You can download at here ! ទាញយកកម្មវិធី

70).PictureRiver 1.7.4.0( update in 17/05/2011)


PictureRiver is a screen saver slide beautifully with more than 40 special transition effects.

With this screensaver, even inexperienced users can turn digital photos and images into a slideshow as a surprise to others. Library of transition effects is being continuously updated, ensuring this screen saver is always the top screensaver.

PictureRiver supports all digital image formats such as JPEG or BMP normal, and automatically resizes images to fit the screen. This screen saver is fully customizable. You can set the delay time, apply various transition effects and replace various other parameters. A preview of the program allows you to instantly see the protection of your desk looks like.hereមិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ

69)GGreat USB AntiBody 2.95.1 (update in 17/05/2011)


Therefore, in addition to strengthening the protection of your computer by popular anti-virus software, you also need to install USB gadgets GGreat antibody used to treat the virus that has infected the USB or Flash memory cards .

Autorun virus is a virus that spreads through contact with or USB Flash memory cards have been infected with the virus. Mechanism of spread of this virus is based on the autorun feature of Windows operating system so that vandals will write out two files: Autorun.inf virus used to activate when the user double clicks the mouse on the icon of Flash drives in My Computer and Files. exe contain destructive code.

Therefore, in addition to strengthening the protection of your computer by popular anti-virus software, you also need to install USB gadgets GGreat antibody used to treat the virus that has infected the USB or Flash memory cards .hereមិត្តអាចដោនឡូត  ទីនេះ

68).Microsoft Photo Story 3.0   (update in 08/05/2011)

Photo Story is free software that allows you to create slides from images, with background music, subtitles, narration … that user settings individually on each image, so you can create a story with Reply illustrations and animated presentations.

The user has completely familiar with Windows Movie Maker tool to create video slide from the image, now, you’ll be familiar with Photo Story for Windows, the tool enabled the creation stories through images from the image Knowledge presentation slides.


hereមិត្តអាចដោនឡូត នៅទីនេះ!

67)Free Screen To Video (update 08/05/2011)

A free application to record activities on the screen, move the mouse pointer and sound from microphone easily …

Free Screen To Video allows you to record all or part of work on your screen into a video file. The program is easy to use, it can record mouse movements and sounds from the microphone. You can create video help screens, online help, training, distance learning and video easily with Free Screen To Video.

hereមិត្តអាចដោនឡូ  នៅទីនេះ!

66)3herosoft Audio Maker 3.0

If you are looking for a software to create professional audio rip all your CD or record new music CD from songs in your computer, 3herosoft Audio Maker is a choice for you …

The program allows you not only create an audio CD from many different audio formats such as MP3, WMA, WAV, M4A, AAC, AC3, and FLAC, and also lets rip with audio sound configuration from CD and extract audio from video (AVI, MPEG, WMV, MP4, 3GP, MOV, RM) to burn MP3 CDs, WMA CDs.

3herosoft Audio Maker also has some strong skills in information will help you get the perfect audio CD, all you need do is change some parameters, such as setting start time and period to cut the portion you want, edit ID3 tag for your music library, changing the Bit Rate, Sample Rate, Channel, Audio Codec and Volume. Furthermore you can easily rip and burn CDs accelerated batch and multithreading, more information for the CD when ripping music from your computer.


You can download hereនៅទីនេះ។

65)PCHand Free Media Converter 1.0.0.1

PCHand Free Media Converter is a powerful application designed to convert most video files, including YouTube videos to other video formats

PCHand Free Media Converter is a powerful application designed to convert most video files, including YouTube videos to various video formats, so you can play them on iPod, iPhone and other devices have other digital media. With this software you can enrich your video format and enjoy them anytime anywhere.

You can convert video to other videos that match all of your conversion needs. Also you can extract audio from video and convert to MP3, AAC and AC3 with PCHand Free Media Converter.

If you have more video then you can choose to convert them in batches. PCHand Free Media Converter allows you to batch convert video files easily and quickly help you save time and work. Conversion process does not cause loss will help you get higher quality video.

hereYou can download the softwareមិត្តអាចដោនឡូត នៅទីនេះ here.


64)Photo Card Maker: Create Christmas greeting cards

With a few clicks, Photo Card Maker helps you create beautiful greeting cards to send gifts to relatives during the upcoming Christmas.

Photo Card Maker’s advantages compared with the same software features are compact, completely free, using simple and quite beautiful patterns with many topics that match different occasions. Latest version of Photo Card Maker 1:02 4.02 MB capacity, compatible with all versions of Windows, which is provided here.

Besides a few templates, you should download more files that contain 10 different patterns for Christmas here (size 1.43 MB).

From the main interface of Photo Card Maker, you first press the search button and choose Import Template file 2009-xmas.zip to import 10 more patterns for the Christmas program. In the dialog box appears, click OK to confirm.

Next, you press the Select Template button. From the dialog box, click on the Category box and choose the right Christmas to see 19 beautiful pattern Noel. You drag in a pattern like that and press OK to select.

Note: In the Category box contains seven more subject to interference patterns on other occasions. Also, you can download the two files contain a total of 71 templates here(2.62 MB) and here(629KB), then do the same in order to enrich the stock template for Photo Card Maker.

Next, if you want to insert the message of love to the selected card, you click the Text button above, choose the font, font size, color, style and alignment through four boxes above the left corner. Then click on the cards position to insert the message, then type the desired content appearing when the caret. You use the spacebar to move the message on the line to the appropriate location, use the Backspace and Delete key to delete characters.

And yet, you can insert a personal greeting card by clicking the Photo button above and find favorite selection (bmp format, jpep, jpg, png, tga, tiff, tif, j2k, jp2) from the box dialog opens. Then move to the location you prefer not so hidden behind a background, dragging on one of the four corners to adjust the picture size to match, or zoom in / zoom image, rotate / flip the image by the expression icon at the top left corner. If you mark Most On Top option, the individual above the picture cards instead of lying sunk inward.

Finally, you click the Save button, just select the folder to save cards prepared in the form of jpg, jpeg, bmp or png, then send this to my “links”.

Note: Save Template button lets you save to objects newly added to the original pattern.

hereYou download here.

63)Font VNI thư pháp tuyệt đẹpYour favorite calligraphy, you want to display text with patterns of calligraphy. You can dowload Font VNI calligraphy here. Wish you success

You can download by following the link:

Calligraphy fonts:

* 60 beautiful calligraphy font VNI(60 Font VNI thư pháp tuyệt đẹp)

* UTM Calligraphy Thien(UTM Thư Pháp Thiên Ân)

Vietnamese fonts:

* TCVN ABC(TCVN ABC)

* VNI(VNI)

* All Unicode Vietnamese(Tất cả font Unicode Tiếng Việt)

* Font Hung Lan(Font Hùng Lân)

62).StylePix 1.3.0.1490

 Hornil StylePix is a graphics editing program, it is lightweight and powerful design with several advanced features and intuitive user interface.

It is designed to control selected functions easily and conveniently. Even if you do not have experience, you can easily learn to edit your pictures look like. With an intuitive interface, Hornil StylePix will reduce your work time.

Hornil StylePix running on fewer resources, such as the Net-book, laptops and virtual machines (vmware, virtual box, virtual pc ,…) with full-featured image processing.

Features:

– Working environment convenient
– Many tools to choose from
– Multiple drawing tools
– Dealing with a range
– Many tools transform the image
– The repair tool restore and enhance-
– 30 types of filters the actual image
– Support for multiple layers


here  Please download software here!

61).PDF Converter 4.0.1.2

 GIRDAC PDF Converter is a utility to convert PDF documents to Microsoft Word documents, as well as create PDF documents from any file to be printed.

PDF Converter has six Layout options: Flowing, Continuous, Exact, Formatted text, Plain text and images. Flowing is the most preferred option because it allows the conversion of PDF documents, but keep formatting text, columns, tables and images. This is the first PDF converter convert standard PDF files in multiple languages. You can view PDF documents have been converted contains many types and many different languages.


     

herePlease download software here!

60)aTube Catcher 1.0.299

 This software helps you download video from YouTube and other popular sites, and supports converting FLV to other formats. Nice software interface easy to use and especially for free.

The main characteristics of “aTube Catcher”:

– Download high quality videos for free.
– Convert all popular video formats on the internet (FLV, mp4, wmv, avi, mpg, rmvb, rm etc.).
– Converting video for use with mobile devices: iPod, iPhone, PSP, Zune, Mobile Phone (Only in Std & Pro Version).

       

here  Please download software here!

59)DVD Burner 4.2.0.2010 Sonne

 Sonne DVD Burner is a powerful DVD burner, is designed to meet all your needs in the video recording, ISO Image file and VIDEO_TS to DVD, burn all data files to disk, create DVDs from other video files. Moreover, it can capture the video to write to or create the DVD.

Some key features:

 • Create DVD with DVD menu
 • Collection of video or image from other devices such as USB webcam
 • Fast imaging with hotkey
 • Write data to disc
 • Burn DVD folders
 • Burn video files without using menu

herePlease download software here!

58).Factory Image Converter 1.0.0

 Factory Image Converter is an excellent solution to convert images, resize, and crop, rotate and add watermark on them – all done in batches. You can preview each image full size in the program. With a neat interface and requires no special knowledge to manipulate.

herePlease Dowload here!

You can add a watermark to the image with the Factory Image Converter, which can be a date, comment or a picture. You simply select the font and color of the text. The program offers two modes for you: the file list and thumbnail list. Thumbnail mode looks great when you do not remember the name of the file that you want to convert. If you have several hundred images to convert, you can use batch mode. You only need to check the files want to convert and set the parameters, the program will convert all

57).PDF SysInFo Tools Protection


PDF Tool Protection Tool is provided by SysInfoTools very handy and powerful, allowing users to put a lot of security parameters for their PDF data.

This tool allows users to encrypt (using standard 40-bit or 128-bit supported by Acrobat Reader 5.0 +) and PDF data, install power and more user passwords and password management. PDF Protection Tool is a standalone application, meaning that it is possible to run without installing Adobe Acrobat. This software will not edit the contents of the file and retain the original data. PDF Protection is equipped with intuitive user interface and simple, and easy to use. Anyone can use this software without knowledge of technology.

here download Here! (PDF SysInfoTools Protection)

56.Pure Networks Security Scan:

Network your computer is safe? This question will be online tool “Pure Networks Security Scan” answer for you by running a series of tests to determine the safety of your network.

But this test program is limited to Internet Explorer browser and used to sell the network of Network Magic software.

Testing will be done through Internet Explorer when you allow ActiveX controls installed on your web browser. The program will check the network devices, computers, routers (routers), network, wireless security and Internet vulnerabilities.

However, not all routers and Internet access can check. End of the scan will list the parts can not be checked.

Some general points about the security will be displayed after the completion of the test shows that your network is protected how low, normal or good.

The scanning process can not recognize the security software security software installed on your computer system. It also notify the host file has been modified, although it is the default host file system.

Pure Networks Security Scan is still an interesting online service. It may suggest the problem exists on the network needs to be handled by the user.


    

here   ++you can dowload here->here!

55.Univision Football – watch World Cup Football 2010 :Football is the Univision website “versatile”, beyond the transfer of all World Cup matches in 2010.Football Univision offers the audience a lot of useful information related to the biggest event on the planet. If you only knew a little English can be read easily here. This site of the Spanish language but English with friendly interface.


         

     

here+you can download here->here!


54,Free Hi-Q Recorder 1.9

Free hiQ-Recorder software is capable of “call processing” any ordinary PC into an audio recorder utility.

Surprisingly, this software release is free and only “consume” more than 5 Mb of memory your computer.


here you can download here->here

53,Easy Photo Movie Maker 4.35


Convert your digital photos into your favorite movies and albums to easily share them on your TV, computer, DVD …

Easy Photo Movie Maker will help you convert your digital photos into slide show movie great and photograph album with many special transition effects, music and notes. It is designed to be easy enough for everyone in the family use. You can upload videos to YouTube and Facebook, and even burn them to DVD. You can also show the film on TV,computers and webpage.

.

++

hereyou can download here->here!

52,Daniusoft DVD Creator 1.0.0An application that enables users to burn videos to DVD, create DVD from many popular video formats easily …

You want to see video from the internet, cameras or film and video of your great concerts on the big screen TV with a DVD player. Daniusoft DVD Creator is a DVD solution for creating powerful, it can burn most popular video formats such as AVI, WMV, MPEG, MOV, FLV, MOV, VOB to DVD directly.

Daniusoft DVD Creator is an easy to use DVD menu creation, you can make custom DVD menus with more than 10 preset templates for free or favorite images and music on your computer. Furthermore, you can name the DVD, share your video and even a custom thumbnail.+++download hre ->here.

51,Cute Screen Recorder Free 1.2020:


Currently there are many online tools for video display, such as Camstudio, BB FlashBack … This software is useful for teachers, students and those who want to record all the activity took place on the computer.

But if for some reason you can not find and install this software, you can use an alternative software which is another perfect Cute Screen Recorder software. This is a simple utility and ease of use, its interface is very neat. You can use it to record full screen image or an arbitrary portion of the screen, it also allows you to select the sound output.


+++you can download here ->here

51,Fox Audio Recorder 7.4.0.11

Fox Audio Recorder helps you transfer tapes, LPs, live performances, Internet radio, TV, DVD player, or any other sound source to your hard drive without quality loss.

The effective recording settings make diversity your recording task interesting and attractive. This application can protect your valuable items, you simplyneed to set the sound source, recording quality, sound level and start recording.

Key Function

– Record various audio data.

– Record sound from internet broadcast, live performances, tapes, LPs, TV, DVD player, microphone, real player without losing quality.

– Number of records

– The new record is stored in the hard drive as a WAV, MP3, WMA without costing any other disk space.

– Set up output efficiency

– Provide useful output such as MP3, WMA, CD. Adjust speed, frequency, parameters of audio

– The interface is clear and you can catch the program quickly.


+++you can download here

50,PCWin ISO Burn 1.1.0

Most software packages have large files such as Ghost of Windows, Photoshop users … are shared with the ISO formats and to use, you need to burn onto CD / DVD.


++++you can download here ->here

40,Eusing Free YouTube to MP3 Converter 1.1

Eusing Free YouTube to MP3 Converter can help you download videos from YouTube and convert to audio formats MP3, WMA, WAV …The program is easy to use, you just paste the video URL and click start, everything can be done automatically. By default, the converted file will be saved in the installation of the program, and we will retain the name of the source file. The files are saved as MP3, normal quality. These settings can easily be converted via a button and access the drop-down menu. With this converter you can easily download Youtube video from the internet and enjoy them with your MP3 player.


++    you can download here ->here

៣៩,Nexus Radio is a service that allows multimedia search and download the music heard at home and abroad
Nexus Radio is a service that allows multimedia search and download the music heard at home and abroad, could undercut or record a certain piece of music and many other useful utilities. Nexus Radio (NR) is a free tool, acts as an online service. However, all operations will be conducted on a more intuitive interface.

Technical Guidance

After installation, you activate the Nexus Radio icon on the screen to use immediately. If so, you should wait a bit to load those programs needed data (once activated by the first, after startup speed is faster). A symbol of NR will also be created and appear right corner of the screen. So, after this even if you click the Close button on the main window, the program will still be standing and allows activation by a “single” click.

The program interface is quite eye-catching black with subtle brown. Attached to the top 16 card interface functions of the program (excluding the Help tab). This suggests that manufacturers have integrated many features make for a strong program “top”.

Program interface appears, the default Music Search tab is selected. In this tab, you enter into the Search field to find the name of the song. Name Required unsigned music, Vietnamese music, whether foreign or music. Also, you should tick the first three lines all Search Music Source 1, 2 and 3. Finished, click on the word Search. Wait a bit, the Search Results list will display all songs whose name contains the characters you entered.

Most of these bands are in MP3 format and are still effective listening, downloading music is provided by the server from its Nexus. In the list that appears, select a track, then press the Play button below to listen interface.


To help you hear music with Nexus Radio “were” more, the program allows to adjust playback level in the card of equalizer. Method: you select the card you have finished, click On to enable the EQ feature, complete the sliders to adjust to your liking. Or Load your audio presets to choose a floor has been made available as Jazz, Rap, …

Just listening to your music out there a bit boring, so you go to the Visual tab to listen to music and enjoy the visual effects just weird, or both. Here, you click on Change to change to Visual effects. By default there are three effects for you to use, but you can choose to download Visuals Get more effects, and then on Install to install the downloaded file.

មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ  tại đây

៣៨,Net Transport to accelerate the download process more than 128 times

Everyone wants to download everything from the Internet as quickly as possible as this will save time, effort and money. Thus, software vendors and other programmers are always trying to make all solutions to accelerate your downloads. One solution is a program highlight Net Transport Xi & Yan Software to accelerate the download process more than 128 times.

Net Transport is indeed a powerful download manager supports many different protocols, including: Web (HTTP / HTTPS), FTP (SSL / SSH), Media Stream (MMS / RSTP / PNM), so that means you can also use this program to download movies or TV online. However, through testing, a movie download online when using this program, sometimes can not use the feature when reviewing REV or FWD.

Using the Enhanced Multi-Thread technology (EMT) Net Transport can be active on most types of Internet connections available. By downloading files to split into parts to retrieve, Net Tranport increased download speed up many times. If you have used other downloading programs, you will easily realize that Net Transport is a pioneer in online movie download is fragmented with the MMS protocol or RSPT.

Besides, multi-proxy support feature (multi-proxy) shall also include SOCK5 SOCK4 and also supports up to connect to the streaming site to download.      ដោនឡូតនៅទីនេះ NXSetup_multi.zip

៣៦,DownTester a free utility that allows you to easily test the speed of data downloads from the Internet anywhere in the world.


DownTester a free utility that allows you to easily test the speed of data downloads from the Internet anywhere in the world. This program will calculate the speed and the time required to download a file and download time to a total number of certain files.

Here is how useful and necessary to help you check the Internet connection speed you are using guaranteed best speed or not, or to the web administrators to check the downloading speed from your server intelligent. Thereby, you will have grounds to contact with suppliers, asking them to inspect and repair their own Internet connection.

Technical Guidance

– Back to the main program interface, click the Download icon Start Test to begin the inspection process and calculate speed and time data from these links you’ve added.

– After the inspection process ends, the total time required and average speed for performing work of each downloaded program files will be calculated and provided for ban.Sau clear when the inspection process complete, you can easily save the results as a text file format, html, xml, …

មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ  downtester_setup.exe

៣៥,Internet Cell Boost កម្មវីធីជូយបង្កើតល្បឿនភា្ជប់ប្រពន្ធ័

Internet Cell Boost is an application that helps you to speed your connection up to the limit. Whatever your connection is fast or slow are not an issue, the software will increase the speed of the connection. Internet Cell Boost will use various techniques to ensure that you spend less time waiting and more time browsing.

Applied optimized a number of options as packet Time To Live, Enable Automatic Discovery, TCP RFC1323 Optimization, Secure TCP / IP and Maximum Transfer Units to improve your Internet connection up to its limit, giving you speed degree possible that your system can be achieved using current connection.

Internet Cell Boost is also very easy to use application given the option to choose your current connection type to optimize as well as recommending other performance options.

ដោនឡូតនៅទីនេះ Internet Cell Boost.exe


៣៤.Mozilla រៀបរាប់ពី Firefox 4 បេតា


Video Download Studio is a tool for downloading and powerful video convert can help you download videos and free music from popular online video sites like YouTube, Metacafe, imeem, Break.com, Dailymotion, Veoh, Yahoo video , Google video, MySpace, iFilm …

Firefox 4 beta 1 is designed differently than previous versions, and adds many new features like support WebM, fault protection conflict …

The first new feature of Firefox 4 beta 1 is the bar located above the Address tab (currently only on Windows operating system) like Google Chrome.

As with other browsers, Firefox 4 beta 1 error protection features conflict from Adobe Flash, Apple Quicktime or Microsoft Silverlight … If an error in the software, Firefox 4 beta 1 will automatically shut off the application instead of the entire browser.

In addition, the new Firefox beta also supports Google WebM (a video format on the web, use open source and is provided free of charge).

According to many people after the trial, Firefox 4 beta 1 is no speed faster than the 3.6.6 version.

ដោនឡូតនៅទីនេះ tại đây

33,Video Download Studio


Video Download Studio is a tool for downloading and powerful video convert can help you download videos and free music from popular online video sites like YouTube, Metacafe, imeem, Break.com, Dailymotion, Veoh, Yahoo video , Google video, MySpace, iFilm …

It also helps you convert online videos to all video and audio formats such as AVI, WMV, MPEG4, MP3, WMA. Built-in Media Player and Video Converter will increase the control of complex video and film formats Your.

Some key features:

– Download FLV videos online

– Support for FLV and MP4 video quality from YouTube, FLV and MP4 from Dailymotion, MP4 from Google Video

– Built-in FLV Converter / Video Converter / FLV Player / Media Player

– Cut and arrange the video you download to type what you want or grab your favorite clips

– Transfer online video

– Friendly interface and easy to use

មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ  tại đây

32.collect photos to one web .


Do you want to download many images from a page, but you do not want to click on each thumbnail image or link to it, and then save it? Mihov Picture Downloader is a program you need.

->download here !pd.exe

31.iCyte -to keep your websites with new program.

With iCyte, you can preserve important sites under the “new style”. The page you capture will be stored on the server iCyte, and you will easily see whether the original site still exists or not.

In addition, there are tools to help highlight the text you highlighted should be noted, functional classification of tags that help you find, manage the “bookmark” easier.

->download here tại đây!

30.Free Online OCR –


Free online service will help you on Vietnamese text files in an image file into a text doc or more precisely thanks to support many different languages, including Vietnamese.

There are many software and online service that lets you extract text from images, but finding a tool that supports Vietnamese is not easy. Free Online OCR is one of the few character recognition services that support Vietnamese, along with 28 other languages such as English, French, Dutch, German, Russian, Italian, Spanish, Swedish …

Free Online OCR text extraction supported image file formats jpeg, png, gif, bmp, tiff and pdf files quickly and efficiently. Still a little limited for image files: for each file size must not exceed 1 MB, but the pdf file can be up to 10 MB. The result output file will be saved in doc and txt 2 to choose download

->download here ! tại đây!

២៩,Download Foxit Reader 4.0

ប្រើប្រាស់កម្មវីធីអានPDF មិនបាច់សិតអាប់(setup)

Foxit Reader 4.0 – The software has functions similar to Adobe Reader, but it uses extremely simple and easy: No need to install, open the PDF files speed fast. Other functions similar to Adobe Reader.

Use Foxit Reader, you have removed one of the most annoying thing when you open the PDF file: Program startup slow. Now you can add more time. It is interesting to use!ដោនឡូទនៅទីនេះ  tại đây.

28,PDF Converter 4.0.1.2


GIRDAC PDF Converter is a utility to convert PDF documents to Microsoft Word documents, as well as create PDF documents from any file to be printed.PDF Converter has six Layout options: Flowing, Continuous, Exact, Formatted text, Plain text and Images. Flowing is the preferred choice because it allows to convert PDF documents but keep formatting text, columns, tables and images. This is the first PDF converter convert standard PDF files in multiple languages. You can view PDF documents have been converted contains many types and many different languages.

មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ  tại đây!

27,MIRC v7.1

mIRC is a popular Internet Relay Chat client used by millions of people, and thousands of organizations, to communicate, share, play and work with each other on IRC networks around the world.

Image
mIRC is a popular Internet Relay Chat client used by millions of people, and thousands of organizations, to communicate, share, play and work with each other on IRC networks around the world. Serving the Internet community for over a decade, mIRC has evolved into a powerful, reliable and fun piece of technology.

mIRC is a full featured Internet Relay Chat client for Windows that can be used to communicate, share, play or work with others on IRC networks around the world, either in multi-user group conferences or in one-to-one private discussions.

mIRC also has a powerful scripting language that can be used both to automate mIRC and to create applications that perform a wide range of functions from network communications to playing games.

More Info:
http://www.mirc.com/beta.html

Size 6 MB
OS Windows All
Category Chart, IRC, mIRC, Play
Link to download download here /MIRC.v7.1.Incl.Keygen.and.Patch-Lz0.rar.h

28,Copy to DVD

Create alternative virtual drives on your pc

you can Download here :

1.Google Destop

google destop

១.កម្មវិធីនេះសំរាប់លំអរនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រយើង តែវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៏ច្រើនផងដែរ សំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកំសាន្ត និងចង់ដាក់តាំងនៅប្រតិទិន ,ម៉ោង….។Google destop ជូយយើងអោយងាយស្រូលរកវែបនៅលើgoogle។ម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជាកម្មវីធី

ដែលផ្តត់ផ្គង់អោយយើងស្វែងរកនៅអ៊ីម៉ែល,ឯកសារ,រូបភាព,ចំរៀង,លែង

ឆាត,….ជាដើម។

2.McAfee

MCAfee ativirus
 1. 2.កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានដោនឡូតប្រហែល៣៨លានដង។វាជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគមួយដ៏ល្អបំផុត។វាជួយកំចាត់នៅមេរោគពពូកspyware  ហើយunwared process…ជាដើម។

3.Eset NOD32 Ativirus

 1. 3.កម្មវិធីកំចាត់មេរោគនេះក៏មានការពេញនិយមពីអ្នកប្រើ

ប្រាស់កុំព្យូទ័រផងដែរ។ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក អ្នកគួរជ្រើសរើសកម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលល្អ និងសមស្របនិងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

សព្វថ្ងៃនេះ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគដល់ល្អនៅលើទីផ្សា ដែលវាអាចកំចាត់បាននៅពពូកvirus,spyware,trojan…..និងប្រភេទផ្សងៗដែលឆ្លងតាមinternet.

4.Zerospyware 3

4.As free software so some features will be limited as scans in real time (ie have any spyware attacks are not discovered that this software can detect and kill when this software scans your computer).

វាក៏ជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគពពូក spyware ផងដែរ។

5.Kaparsky Ati-virus

KAKAV Personal Pro provides a comprehensive protection with ingredients plus the engine stop and check the acts of a comprehensive, suitable for users who are experienced in finding the virus prevention tool best.

កម្មវិធីកំចាត់មេរោគនេះពិតជាសំខាន់ និងមានគុណភាពល្អ  ម្យ៉ាងទៀតមានមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រើប្រា

ស់។

6.Rissing Ativirus 2009

6.Rising Antivirus 2009 can help your computer against viruses, trojans, worms and other malicious programs most popular. In addition, other security features such as Defense, Unknown Virus Scan & Clean and Patented Smartupdate also help protect computer users effectively.

7.your uninstaller 2008

Your Uninstaller! 2008 6.2.1347Your Uninstaller! 2008! Removing a program is uninstalled first in the industry. It is an uninstall program remove Drag & Uninstall ™ Windows-based smart in the world, this is “Windows XP Optimized” (Windows XP is optimized), and also works on other Windows versions including Windows XP / 2000/ME/98/95/2003. Use it as easy as using the trash (recycle bin).

8.superwin  speed

SuperWin Speed Startup will help your system boot with staggering rate. Program has given the optimal solution for your system.

9. to make destop

 1. You do not want to see a computer screen are different from day in and day out? Necessarily offer you want to modify the system better and more enjoyable to use. Here are 10 great free utility that helps you make more beautiful for your system.

As mentioned above, changing or beautiful than the computer screen will help to use no more boring because of familiar. As well as live in a house, if sometimes there is a change it will make life more interesting. Of course, work from home repair need much money, but refreshing the computer screen, you may proceed completely free. Here, we ask that you refer to the 10 free utility (some utility trial) to your computer has a new face and you will not need to look at a boring screen.

10.Remote control any computer anywhere fast, simple

Remote Thing is software quickly, safely, reliably allows you to remote control any computer anywhere

Remote Thing enables you to connect from one computer to any one any other computer, Remote Thing can make your computer can connect to the Internet, Network or any form of connection between 2 computers

With Remote Thing you can work at any workstation as well as what you’re working with the monitor, mouse, keyboard of your computer or you can use tools such as build-in Remote Thing Explorer, Process View and Registry View with many powerful features

Remote Thing is a germ of multi-user management allows you to anyone, at any time, any form of access is that users spend

11.PDF Convert4.0

GIRDAC PDF Converter is a utility to convert PDF documents to Microsoft Word documents, as well as create PDF documents from any file in it.

PDF Converter for six Layout options: Flowing, Continuous, Exact, Formatted text, Plain text and Images. Flowing is the preferred choice because it allows one to convert PDF documents but keep formatting text, columns, tables and images. This is the first PDF conversion software to convert standard PDF files in multiple languages. You can view PDF documents have been convert and contains many different languages.

12.CD Duplicate Master 1.0.0.1058

Duplicate CD Master is a software utility with the complex for the CD. It helps you split the tracks from a CD into music files on your hard drive; record audio CDs, CD input blank, and write data to the ISO image file; copy all types music CDs; and delete items in a CD-RW write-delete.

CDDuplicate1

It can rip audio track on the CD and save them to your hard drive as many formats as MP3, WMA, OGG and other formats, and create custom CDs from MP3, WAV, OGG and WMA. It is the best choice for CD backup.

13.The three programs most popular recording disc
Now, the CD-ROM is very common means to store data for cheap, safe, easy maintenance and durability. There are many software programs written disc (CD Recording software) for “God”. In this article, we introduced three programs recorded discs are used most.
Roxio WinOnCD 6.01 (www.roxio.co.uk/products/winoncd)Version 6.x compatible with all Windows, WinOnCD completely stripped the: interface changes, more convenience feature for users (record multiple discs at once, add password protection for CD … ).You click on the program icon on the desktop right into the main, the same for all types of items from the data, images to audio, video … This interface is part of the Windows Explorer (with the window manager folder / file) 5:03 WinOnCD similar but has additional features such as Internet Explorer Web browser to directly record images, video Web site on CD … HFS View (for Macintosh), File View and Track View. Particularly in the Data menu can add new sections are:- Encryption: Encrypt and protect data recorded on CD with a password (password).- Catalog DataOverspan and settings: Setting mode recorded several CDs at once and automatically split into multiple disks when recording capacity exceeding 680 or 750MB.

-Autorun: Creating self-running CD. When you remove the CD-RW have more control Eject button After Erasing (scratching after deletion) and also have more game to play while waiting for disk write is complete.

Bottom is the option to register with two wings of the window. First, you must click the mouse on the disk (the sequence of days, hours, month, year) select the Volume Properties to rename the CD discretion. The menu for more Bootable Properties button (make self-boot CD), Encrypt (data encryption). Addition, there are categories Artwork for anyone to design a CD label.

You press the Record button (record) as “having” done the necessary data items from the above “remove” below. However, this time you just prepare items but not really, have to set up (settings) in the Destination to the speed record, the record Finalize (lock disks, not write any more) Multisession (can record more than once on the disk). Selected, you click on the icon in the flame lower right corner to proceed with recording. Note: if the process of recording disconnected halfway, the disk recording will be broken. When finished, you can choose to scratching or read out to check (Verify Integrity).

WinOnCD 6.0 is the function Super VCD movie discs.

General comments: This is the type of disc recording software found effective, using a bit complicated, but the most beautiful interface.

NTI CD-Maker 6.5 (www.broderbund.com/Product.asp?OID=4150401)

Contrary to WinOnCD, NTI CD-Maker May 6 burn CDs is easy and simple. Although the interface is quite fun but sesame color eyes. Want to record data, you select New Data CD at boot. In the main program, part of the Windows Explorer to help you select the data on your hard drive. Just having the drop from the window to window below (Data track layout) to write. in the upper right corner is where you choose to write: write to a CD (select the recording drive, usually the default), or write the image file stored on the hard drive (select the function NTI Disc Image Writer).

After selecting the data, you press the button to the small CD icon in the left corner, select Disk Layout Properties to edit the name (volume) and select the recording disc. Next, you select Options in the Tools menu, specify temporary directory, Preferences (specify speed record), Verify Disk (read again to check) … Press the red button to prepare the record. You can select features EasySteps (left) to be guided through each step (steps), in step 2, select the write speed and number of items. You click Start to proceed with the items immediately.

If you want to remove the CD-RW, you click on the toolbar is made up of Department.

Nero Burning ROM 6015 (www.nero.com)

Contrary to WinOnCD, NTI CD-Maker May 6 burn CDs is easy and simple. Although the interface is quite fun but sesame color eyes. Want to record data, you select New Data CD at boot. In the main program, part of the Windows Explorer to help you select the data on your hard drive. Just see from the windows disk recording software is updated the most, every two weeks on the Internet have found Nero version and then another. Installation is easy, choose Update or install only a few seconds is complete and “spend” is instant, without boot machine again. Nero uncompressed audio or video file using strong WinOnCD 6.x should not be popular for audio-visual discs, but have “complaints” about specific items of data.

Burn with Nero Express features nice interface, but quite confusing. So people often choose to write basic interface Nero relatively familiar and easy with two windows left and right.

Whether to use any programs recorded disks, you should know after some experience to avoid damage when the disc is recorded halfway (fall disk): Be clear fragmentation (defragment) for regular hard drive, do not run program while recording another disc, recorded at speeds lower than the allowed maximum, write the image file (image) before, after recording a new disc really.

Hopefully, through this, you will choose for themselves the most appropriate software.

According Quantrimang

14.AZ JPEG to PDF Converter 1.7.3
AZ JPEG to PDF Converter 1.7.3 is a software to convert photos into PDF just a mouse click. It supports many image formats like JPEG, JPG. You can convert up to 2,000 images at a time to PDF documents.
You can set a password for your PDF documents created to limit users or corrections. Can be easily and does not need any other software to read PDF format.

មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះtại đây!

15.Factory Image Converter 1.0.0
Links for you to download computer:
Note: If there are problems during the download you can get:1. Try reloading by the link instead:2. Or reconfigure your computer (With some versions of Windows, may already be configured to block the download of you.)
ណែណាំ៖Factory Image Converter is an excellent solution to convert images, resize, and crop, rotate and add watermark on them – all done in batches. You can preview each image full size in the program. With a neat interface and requires no special knowledge to operate.You can add a watermark to the image with the Factory Image Converter, which can be date, comment or a picture. You just select fonts and colors of the text. The program offers two modes for you: the file list and thumbnail list. Thumbnail mode looks great when you do not remember the name of the file that you want to convert. If you have several hundred pictures to want to convert, you can use batch mode. You only need to check the files want to convert and set the parameters, the program will convert all.
15.Photo Decorator 1.9
Photo Decorator will help you convert your photos into a unique creative and impressive. With Photo Frame, you can add frames to stylish and fun digital photo, blend them with your wallpaper, advanced online albums, web pages, blogs, phone wallpaper and more . It also allows you to add frame nicely and the beautiful flowers and animations into your images.A more powerful function is that you can design your own frame with Photo Decorator’s Blend tool. Frame your design can be saved as a PNG file and can be shared with friends. The program supports image formats like JPG, PNG, GIF, BMP, WMF, EMF, ICON.
មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ:
16.Change Windows XP to Vista interface
In the meantime Microsoft released the official version of the Windows Vista operating system, now you can enjoy the feeling of “inner direction of the wind” of Windows Vista with the help of software Vista_transformation_pack
A secret team in the category “than XP, Vista Skin” which is the Vista Transformation Pack changes. It will make your Windows XP system with a new label and use Vista’s eye-catching. Ministry know this team will change most icons, skins and toolbars into the Vista style. It also adds a number of tools available only in Vista as desktop dock side bar (sidebar), system tray tools is different, … You will enjoy the background throughout, the sound, log-in screen, screen shutdown, screensaver, … of Vista. Ah, the melodious sound, uttered the holy heart of Vista will do that as you! Now the Windows XP Welcome screen carrier from now replaced by Windows Vista it is ecstasy!មិត្តអាច download ទីនេះ.
18.WinSoftMagic Photo Editor 2010
A photo editing software enables users to retain the original image quality after editing …
The most important feature of WinSoftMagic Photo Editor is the ability to edit photos retain their original quality. The program has a technology tool and the most advanced JPEG compression is designed specifically to keep the original quality of digital images of you. You can use this software for editing many different images: resize and crop images, adjust levels, remove red eye, add text and watermark, and compressed to reduce size file size, …WinSoftMagic Photo Editor is the perfect solution to get the photos for the Web: edit, compress, resize, create thumbnails, thumbnail size of your graphic files, optimize images for faster downloads from the Web, send e-mail smaller image files quickly and not exceeding email size limitations.

មិត្តអាចដោនឡូត នៅទីនេះ!

19.AWinware PDF Split & Merge Pro 1.0.1.3 Build 1.2
A utility that allows users to perform multiple tasks with PDF files as a merger, split, cut, delete and can create PDF files from images of their …
PDF Split & Merge AWinware Pro is an application and easy to use utility that allows users to add, merge, split, cut, delete, remove PDF pages as well as your image file. Using this program, users can merge several PDF files and images simultaneously. This software can also be used to convert your image files into PDF files. PDF Split & Merge AWinware Pro supports all image formats including TIFF, TIF, JPG, PNG, GIF, BMP, ICO.


មិត្តអាចដោនឡូត នៅទីនេះ!

20.Microsoft Office Outlook Connector 12.1
Microsoft Office Outlook Connector is a utility that allows to configure the account (account) the email service provider email accounts such as Hotmail, Windows Live, Gmail, or Microsoft Office Live e-mail in Outlook 2003 or Outlook 2007.

After setting, you will easily see messages, contacts, calendars and many other features. Microsoft Office Outlook Connector is free, easy installation.

មិត្តអាចដោនឡូត នៅទីនេះ!

22.vFolderCopier 0.0.1
Copying data packets over high-capacity system will affect the overall speed of applications running. So select the copy data to the time your computer is free to do, but because much work that sometimes you forget that.
vFolderCopier is designed to copy files and folders from any source to a destination and it works completely automatically by the time you set for the spare time.

The main features of the program:

– Create a list of folders that you want to copy and the rest is for programs to capture automatically copied.

– Select files, folders.

– Establishing a copy any time in seconds.

– When working to shrink the system tray icon.

You can download the software here!

21.Fotobabble – Mounting voice into e-card
You want to surprise your friends and relatives by giving e-card attached to it and its words are not? Use tools to create Fotobabble surprise.
Fotobabble web service is completely free, allowing you to create the desired image after only a few clicks.

=ុះមិត្តអាចដោនឡូត នៅទីនះ!

22.Longtion SlideShow Pro 5.0
Longtion SlideShow Pro is a program that allows you to design the slide shows from digital photos. Slideshow can be created from digital photos stored common formats such as images from digital cameras, scanners or image design software.

Longtion SlideShow Pro is developed by Macromedia to help you create slideshows in Flash format. These files can be run on any computer that has Macromedia Flash Player installed, including Windows, Unix, Macintosh and even on PDAs. You can download the free Flash Player from Macromedia’s download page

If you have a few digital photos and Flash Player something that is also not hesitate to create a slideshow for his true personality.

Longtion SlideShow Pro allows you to create your slide with the following format: Flash Movie (. Swf), Executable File (. Exe), HTML File (. Htm), Auto run CD / DVD or burn CD / DVD directly with CD burner included.

You can save and share your slideshow completed using this function.

មិត្តអាចដោនឡូត នៅទីនេះ!

23.LuJoSoft Watermark Utility 1.0.0
LMot free application that allows users to add watermark on your photos is easy and intuitive …
LuJoSoft Watermark Utility is a small utility applications and ease of use allows you to add watermark to your photos. The program can open any image file format which is supported on a roll sheet, to determine the applicable text as a watermark “with a default template provided.” On the program window you can set opacity, fonts and colors, save the results directory, image format …

មិត្តអាចដោនឡូត ទីនេះ!

24.iCare Data Recovery Software 3.6.2
The software allows users to recover lost data from formatted hard drive, cleaning and trash can recover even deleted files by other applications to recover …
iCARE Data Recovery Software is a data recovery software allows you to perform actions “undelete, unformat, undo shift + delete” to retrieve files from formatted hard drive. This program is quite useful when you accidentally format the hard drive, delete partitions, empty the Recycle Bin, or lost pictures from SD card digital camera, lost files from memory cards, flash, external hard drive. With search technology deepest file, you can recover lost files and even lost by the utility to recover data.


មិត្តអាដោនឡូតនៅទីនេះ!

25.ùng Photoshop CS3 miễn phí và không cần cài đặt
After the release version of Photoshop CS3 integrates with the user downloads for free, then it too hard because the download size is too large
Furthermore, the efficient use of the key functions in the CS3 version is very limited, and that is the target launch of Portable version.Portable Photoshop CS3 is a short list for the program Photoshop CS3. This version allows you to use most essential tool in Photoshop CS3, just as the table has no immediate use to install and run on most PCs.Photoshop CS3 Portable size is about 130MB.ដោនឡូតនៅទីនេះ http://www.4shared.com/dir/2104765/ecc33ad4/Port_Photoshop_CS3.html.
26កម្មវីធីដ៏ល្អបំផុតនៅពេលបច្ចុបន្ននេះ
Software to block popup ads Proxomitron: There is a web browser with integrated popup blocking tools such as Firefox, SlimBrowser …

But if you use IE 6 and earlier do not have this tool and you will need to Proxomitron, it will help you combat the popup ad effectively. In addition to this software, you can use the Google Toolbar is also pretty effective. Proxomitron: http://www.sankey.ws / proxomitron.html (209KB), Google Toolbar: http://toolbar.google.com/

1. File Compression – IZArc: Allows you to compress and decompress files than 50 categories, plus you can switch between more than 12 different compression formats. File size 3.1 MB, download Weightlifting

i: www.izsoft.org/izarc.htm.

2. Registry Cleaner Toni Helenius’ Easy Cleaner: Helps you to clean and backup the registry on your computer. Size 2.72 MB downloaded in http://personal.inet.fi/business/toniarts/ecleane.htm.

3. Software FileZilla network file transfer: Allows you to transfer files across the network. File size 4.5 MB, download Weightlifting

i: http://filezilla.sourceforge.net/.

4. Software PrintScreen Screen Capture: Gadwin its products, PrintScreen is a software that lets you capture screen in many different types as capture the entire site, take some part on the screen … Size 970KB, download at

: www.gadwin.com/printscreen/?prnscr.

5. Find information on the Internet – Google Toolbar and Yahoo Toolbar: It is both effective search software today, it was built on IE, so you can use at any time to search Information on the Internet. Yahoo Toolbar

: http://toolbar.yahoo.com/ie (3MB), Google Toolbar: http://toolbar.google.com/deskbar/ (447KB).

6. Free software download data Downloader: Compatible with Firefox and Internet Exporer, especially no advertising. This is a downloaded program is considered the most effective today. File size 1.3 MB, download at

www.freedownloadmanager.org/download.htm.

7. Ccleaner cleans spam software: Allows you to clean up junk files or temporary files after a period of computer use. Size 491KB, download at

www.ccleaner.com.

8. The software displays the number of computer operations – TinyResMeter: Allows you to see parameters of the devices working on the computer such as CPU, RAM, Page file, disk … Capacity 96KB, download at http://perso.accelance.net/ ~ pesoft / TRM / us_trm.html.

9. Notes on the desktop software Atnotes

: Allows you to set up a desktop paper notes to remember tasks. In addition it also features reminders as to the appointment time. Size 708KB, download at: http://atnotes.free.fr/news.html.

10. Rename batch file – First Lupas Rename 2000: Allows you to rename multiple files in a directory that, especially you can rename the files in its subfolders. Size 734KB, download at: http://www.azheavymetal.com/ ~ lupasrename / download.php.

25.Sonne DVD Burner 4.2.0.2010Sonne DVD Burner is a powerful DVD burning utility, is designed to meet all your needs in the video recording, ISO Image file and VIDEO_TS to DVD, burn all data files to disk, create DVDs from other video files. Furthermore, it can capture the video to burn to DVD or create-Some key features:* Create DVD with DVD navigation

* Capture video or take pictures from other devices like USB Webcam

* Take pictures with the hotkey fast

Data * Burn to disc

* Burn DVD folder DVD

* Burn DVD video files without using menu

អ្នកអាចដោនឡូតនៅទីនេះ  នៅទីនេះ!

26.Free Screen To Video 1.2
A free application to record all activity on the screen, move the mouse pointer and sound from microphone easily …
Free Screen To Video allows you to record all or part of operations on your screen into a video file. The program is easy to use, it can record mouse movements and sounds from the microphone. You can create video screen help, online help, training, distance learning and video easily with Free Screen To Video.
you can download  ទីនេះ!
27.Font Sleuth 1.1 cho Mac OS X
Font Sleuth – ជាកម្មវីធីដែលមានសារះប្រយោនជន៏សំខាន់បំផុតសំរាប់យើងបំផុតក្នុងការស្វែងរកប្រភេទអក្សដែលយើងត្រូវការ….។
In addition, the program may be classified according to criteria particular font of users, help users monitor how the fonts were not installed or in a list system based on WYSIWYG. Used as a font browser, users can quickly and easily view the information of the font properties: font size, color display, alignment …មិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ:http://www.ttpsoftware.com/fontsleuth.zip

28.smart PDF creat PROអ្នកអាចដោនឡូននៅទីនេះ៖Get FREE Version Now

Advertisements

7 Responses to ដោនឡូតកម្មវិធី

 1. Writers Wanted ថា:

  This blog looks great. You sure have writing skills. We get paid up to $ 50 per blog review I author. It is an awesome way to make extra cash with todays economic stagnation. The company We write for has a few open positions if you enjoy writing as much as me.

  Bloggers Wanted

 2. Deann ថា:

  Your blog looks great. You have writing talent. I fetch up to $ 50 per blog comment I put together. It is an awesome way to make extra cash with todays economy. The company We write for has quite a few unfilled openings if you are interested.

  Bloggers Wanted

 3. Man-Fai ថា:

  This site is looking great. You have writing skills. We fetch A minimum of $ 10 per blog story I put together. It is a good method to make extra money with the current economy. This business I work for has a few openings if you are interested.

  Now Hiring Writers

 4. Thanks because of this! I’ve been searching all above the web for that facts.

 5. A actually great submit by you my friend. We have bookmarked this page and will appear back following several days to examine for any new posts that you simply make.

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: