សទ្ទានុក្រម

វចនានុក្រមអង់គ្លេស​-វៀតណាម

តាមការស្នើសុំរបស់មិត្តដែលបានចូលរូមបើកប្លុករបស់និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម ខ្ញុំបានបានបញ្ចូលតាមការស្នើរសុំ និងខិតខំស្រាវជ្រាវរកបន្ថែមនៅវចនានុក្រមផ្សេងៗទៀត ដើម្បីអោយនិស្សិតយើងបានធ្វើរការស្រាវជ្រាវ និងធ្វើរតាតំរូវការរបស់មិត្តអ្នកអាន ផងដែរ។ខាងក្រោមនេះជាវែបផ្សាយបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅវៀតណាម​ ហើយក៏អាចបកប្រែទៅភាសាផ្សេងៗទៀតក៏បាន។សូមអរគុណ។

១.វែបផ្សាយក្នុងការបកប្រែពីអង់គ្លេសទៅវៀតណាម

២.ដូឡូតវចានុក្រមវៀតណាម-អង់គ្លេស​(អង់គ្លេស-វៀតណាម)

 

khmer student

 

         Vietnam- khmer dictionary

DICTIONARY PICTURE

A  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Testing English on Internet ….

សទ្ទានុក្រម កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ


មាតិកាA ·B ·C ·D ·E ·F ·G ·H ·I ·J ·K ·L ·M ·N ·O ·P ·Q ·R ·S ·T ·U ·V ·W ·X ·Y ·Z

A

  • 3-D (adj) = 3-D

AAL n.(ATM adapter layer) ធ្នើរកែសម្រួលទិន្នន័យអេធីអឹម,អេអេអេល

  • Abbreviation (n) = អក្សរកាត់, អក្សរបំព្រួញ, អក្សរសង្ខេប
  • Absolute Address n. លេខអាសយដ្ឋានពេញ
  • Absolute code n.លេខសម្ងាត់ពេញ,លេខកូដពេញ (វេវ.actual code)
  • Absolute loader n.កម្មវិធីទាញយកទិន្នន័យពេញ
  • Absorption n.បំណឺត
  • Abstract Data Type (ADT) n. ប្រភេទទិន្នន័យអរូបី
  • Abstract Machine n.មាស៊ីនអរូបី
  • AC (Alternating Current) n. អេស៊ី,ចរន្តឆ្លាស់
  • Accelerated Graphics Port(AGP)n.រន្ធតបង្កើនល្បឿនរូបក្រាហ្វិក,អេជីភី
  • Accelerator Card n.​បន្ទះចរន្តបង្កើនល្បឿន
  • Acceptance Test n.​ការសាកដើម្បីយល់ព្រម
  • Access v.ចូលដល់ n.​ការចូលដល់ សិទ្ធិចូលដល់
  • Access Arm n.អំណាចចូលដល់
  • Access Code n.លេខកូដចូលដល់
  • Addend n.តួបូក
  • administrator n.សេវាធិបតី
  • arbitration committee n.គណៈកម្មការមជ្ឈត្តកម្ម
  • bounce v.ដាញចេញ បណ្តេញចេញ
  • webmaster n.អន្តរជាលាធិបតី ជាលាភិបាល អ្នកគ្រប់គ្រងវេបសាយ

  • Abort (tv) = បោះបង់

  • Above (prep/adv) = ខាងលើ

  • Absolute (adj) = ដាច់ខាត

  • Absolute Deviation = គំលាតដាច់ខាត

  • Absolute Link (n) = តំណភ្ជាប់ពេញលេញ

  • Absolute Path (n) = ផ្លូវពេញលេញ

  • Absolute URL (n) = URL ពេញលេញ

  • Absolute Value (n) = តំលៃដាច់ខាត

  • Abstract (adj) = អរូបី

  • Abstract (n) = សង្ខេប

  • Accelerator Board (n) = បន្ទះបង្កើនល្បឿន

  • Accelerator Card (n) = បន្ទះបង្កើនល្បឿន

  • Accelerator Key (n) = Shortcut Key

  • Accent (tv) = សង្កត់សំលេង

  • Accent (n) = សញ្ញាសង្កត់សំលេង

  • Accept (tv) = យល់ព្រម

  • Access (tv) = ចូលដំណើរការ

  • Access Privileges (n) = សិទ្ធចូលដំណើរការ

  • Access Rights (n) = សិទ្ធចូលដំណើរការ

  • Access Speed (n) = ល្បឿនដំណើរការ

  • Access Time (n) = រយះពេលដំណើរការ

  • Accessibility (n) = មធ្យោបាយងាយស្រួល

  • Accessible (adj) = អាចចូលដំណើរការបាន

  • Accessory n.= ប្រដាប់ប្រដា

  • Account n. = គណនី

  • Accounting Period = គណនេយ្យកាល

  • Accrued Interest = កំនើនការប្រាក់

  • Accuracy = កំរិតត្រឹមត្រូវ, កំរិតច្បាស់លាស់, កំរិតប្រាកដប្រាជា

  • Acquisition Cost = ថ្លៃដើមដែលទទួលបាន

  • Action n. = អំពើ, សកម្មភាព

  • Activate tv. = ធ្វើអោយសកម្ម

  • Active adj. = សកម្ម

  • Active Cell n. = ក្រឡាសកម្ម

  • Active Window n. = បង្អួចសកម្ម, វីនដូសកម្ម

  • Activity n. = សកម្មភាព

  • Activity Indicator n. = ទ្រនិចបង្ហាញ

  • Actuarial Rate = អត្រាជាក់ស្តែង

  • Adapt tv. = សម្រួល

  • Adaptive adj. = ដែលអាចប្រែប្រួល

  • Adaptor n. = អាដាប់ទ័រ

  • Add tv. = បន្ថែម

  • Add-In n. = កម្មវិធីបន្ថែម

  • Add-In n. = ឧបករណ៍បន្ថែម

  • Add-On n. = Add-In

  • Address n. = អាសយដ្ឋាន

  • Address Book n. = សៀវភៅអាសយដ្ឋាន

  • Addressee n. = អ្នកទទួលសំបុត្រ

  • Addressing n. = ការបំពេញអាសយដ្ឋាន

  • Adjacent adj. = ជាប់គ្នា

  • Adjust tv. = លៃ, តំរូវ, លៃតំរូវ

  • Administration n. = ការគ្រប់គ្រង, អភិបាលកិច្ច

  • Administrator n. = អ្នកអភិបាល, អ្នកគ្រប់គ្រង, អ្នកថែទាំប្រព័ន្ធ

  • Advance = បុរេប្រទាន

  • Advanced random (n) = ភាពចៃដន្យ​កំរិតខ្ពស់

  • Advance iv. = ទៅមុខ

  • Advance Amount = ចំនួនបុរេប្រទាន

  • Advanced adj. = កំរិតខ្ពស់

  • Advisor n. = ទីប្រឹក្សា

  • Agenda n. = របៀបវារៈ

  • Agent n. = ភ្នាក់ងារ

  • Aggregate Function = អនុគមន៍ផ្តុំ

  • Aging n. = ចាស់

  • Agree tv. = យល់ព្រម

  • Agreement n. = កិច្ចព្រមព្រៀង

  • Aleph = អាឡេប

  • Alert tv. = ព្រមាន, ជូនដំណឹ, ផ្តល់ពត៌មាន

  • Alert n. = សញ្ញាព្រមាន, សញ្ញាជូនដំណឹ, សញ្ញាផ្តល់ពត៌មាន

  • Alert Box n.= ប្រអប់ព្រមាន, ប្រអប់ជូនដំណឹង, ប្រអប់ផ្តល់ពត៌មាន

  • Algebraic Sign = សញ្ញាពិជគណិត

  • Algorithm n. = ក្បួនដោះស្រាយ

  • Alias = ឈ្មោះក្លែងក្លាយ, ឈ្មោះផ្សេងទៀត

ឧទាហរណ៍៖ Spacial Page Aliases=ឈ្មោះក្លែងក្លាយនៃទំព័រពិសេស, ឈ្មោះផ្សេងទៀតនៃទំព័រពិសេស


  • Aliasing n. = ភាពរឆេតរឆូត

  • Align tv. = តំរឹម

  • Allocate (Memory) tv. = បំរុងទុក

  • Allocation (Memory) n. = ការបំរុងទុក

  • Allow tv.= អនុញ្ញាត

  • avatar (n) = អាវ៉ាតារ៍

B

  • B-Spline = B-Spline

  • Back iv = ថយក្រោយ ត្រលប់ក្រោយ

  • Back Door n = ទ្វាក្រោយ

  • Back End n = កម្មវិធីខាងក្រោយ

  • Backbone n = ឆ្អឹងខ្នង

  • Background n = ផ្ទៃខាងក្រោយ, ឆាកក្រោយ

  • Background Application n = កម្មវិធីខាងក្រោយ

  • Background Task n = ភារកិច្ចខាងក្រោយ

  • Backlog n = កិច្ចការនៅសល់

  • Backup n = ពត៌មានបំរុង

  • Backup tv = បំរុងទុក

  • Backward adv = ត្រលប់ទៅវិញ

  • Bad adj = ខូច

  • Bad Area n = តំបន់ខូច

  • Bad Disk n = ថាសខូច

  • Bad Sector n = ផ្នែកខូច

  • Balance = តុល្យភាព

  • Balance tv = ធ្វើអោយមានតុល្យភាព

  • Bandwidth (Digital Device) n. កម្រិតបញ្ជូន

  • Bandwidth (Radio) n. កម្រិតរលក

  • Banner n. បដា

  • Bar n. របារ

  • Bar Chart n. គំនូសតាងបង្គោល, គំនូសតាងតារាង

  • Bar Code n. កូដផលិតផល

  • Barcode Number រហស្សលេខផលិតផល

  • Base n. គោល

  • Base 10 n. គោល១០

  • Base 16 n. គោល១៦

  • Base 2 n. គោល២

  • Base 8 n. គោល៨

  • Base Line បន្ទាត់គោល

  • Base-10 Logarithm លោការីតគោល១០

  • Base-2 Logarithm លោការីតគោល២

  • Basis មូលដ្ឋាន

  • Batch File n. ឯកសាររបាច់

  • BCC (Blind Carbon Copy) n. លាក់

  • Beamer n. ឧបករណ៍បញ្ចាំង

  • Begin tv. ចាបផ្តើម

  • Begin of Word ដើមពាក្យ

  • Behavior n. ឥរិយាបថ

  • Behind prep/adv. ខាងក្រោយ

  • Below prep/adv. ខាងក្រោម

  • Bessel Function អនុគមន៍Bessel

  • Beta បេតា បែបសាកល្បង កំណែសាកល្បង

  • Beta Distribution ច្បាប់បែតា

  • Biaised Estimator អេស្ទីម៉ាទ័រលំអៀង

  • Bibliography n. គន្ថនិទ្ទេស

  • Billing Rate អត្រាចុះលើវិក័យប័ត្រ

  • Binary Number n. ចំនួនគោលពីរ

  • Binary Operator សញ្ញាប្រមាណវិធីពីរអង្គ

  • Binary System n. ប្រព័ន្ធគោលពីរ

  • Bind tv. ចង

  • Binomail Distribution ច្បាប់ទ្វេធា

  • Bit n. លេខគូ គឺ​ លេខ ០ និង​ ១

  • Bitmap n. រូបភាព

  • Blank adj . ទទេ

  • Blank Document n. ឯកសារទទេ

  • Blank Page n. ទំព័រទទេ

  • Blend tv. លាយ

  • Blend n . ល្បាយ

  • Blink n. ភ្លិបភ្លែតៗ

  • Block n. បុ្លក, ការហាមឃាត

  • Block tv. ទប់ស្កាត់ , ហាមឃាត

  • Blockquote n. សំរង់បណ្តុំ

  • Blog n. មើល Weblog

  • Bluetooth n. ប្ល៊ូធូស

  • Blur tv. ធ្វើអោយព្រិល

  • Blur iv. ព្រិល

  • Board n. ក្តារ

  • Body n. តួ

  • Bold adj. ដិត

  • Bond ប័ណ្ណបំណុល, សញ្ញាប័ណ្ណ

  • Bond-Equivalent Yield ចំណូលសមមូល

  • Book Excerpt n. ការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ

  • Bookkeeping ការចុះបញ្ជី

  • Bookmark v/n. ចំណាំ

  • Boolean n. ប៊ូលីន

  • Boot tv. ចាប់ផ្តើមឡើង

  • Border n. រឹមទំព័រ

  • Border and Shading n.

  • Border Arguments អាគុយម៉ង់ព្រំដែន

  • Border Probability

  • Bottom n. បាត

  • Bound n. ព្រំដែន, ភាពទាល់

  • Boundary n. ព្រំដែន, ភាពទាល់

  • Box n. ប្រអប់ ឬ ក្រឡា

  • Brace n. រ៉ាត់({ })

  • Bracket n. តង្កៀប ([ ])

  • Brand n. ម៉ាក

  • Break n. សញ្ញាបញ្ឈប់

  • Break tv. បញ្ចប់

  • Breakpoint n. ចំណុចឈប់

  • Brief n.សេចក្តីសង្ខេប

  • Brief adj. សង្ខេប

  • Brightness n. ពន្លឺ

  • Bring Forward

  • Bring to Front

  • Broadband n.

  • Broadband Network n.

  • Broadcast tv. ផ្សាយ

  • Brochure n.

C

  • Cable Television ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប

  • Cache n. ឃ្លាំងសំងាត់, ខាច់

  • Chart n.តារាងរេខា
  • Calculation n. គណនា

  • Calculator n. ម៉ាស៊ីនគិតលេខ​ គឿងគិតលេខ​ គណនាករណ៍

  • Calculus n.គណនាអត្យាណូ គណនាវិទ្យា
  • Call tv.ហៅ
  • Category (n) = ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

SubCategory (n) =ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរង


  • CategoryTree (n) = មែកធាងនៃចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
  • Check = ត្រួតពិនិត្យ

  • Check users = ត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់
  • Choose v. រើសយក
  • Client n.កូនបណ្តាញ,ម៉ូយ
  • Coefficients n.មេគុណ
  • Column n. កាឡោន
  • Common Factor n. កត្តារួម
  • Commutative a.ឆ្លាស់ទី
  • Compass n.ប្រពាយ,ដែកឈាន
  • Component n.សមាសភាគ,គ្រឿងផ្គុំ
  • Computation n. គណិតកម្ម
  • Cone n.រូបសាជី
  • Configure v. សាងរូបសណ្ឋាន
  • Configuration n.រូបសណ្ឋាន
  • Connectives n. ឈ្នាប់
  • Constant n. តម្លៃថេរ
  • Control n.ធ្នប់
  • Control Panel n. បន្ទារធ្នប់
  • Counting Number n.ចំនួនរាប់
  • Convert v. បំប្លែង
  • Converter n.គ្រឿង ឬ ប្រដាប់បំប្លែង
  • Correlation n.សហសម្ពន្ធ
  • Customize v.កំណត់ដោយខ្លួនឯង
  • Cylinder n.រូបបំពង់

D

  • Daemon n. = ដេមិន

  • Damaged adj. = ខូចខាត

  • Dangerous adj. = គ្រោះថ្នាក់

  • Dash n. = ដាច់ៗ

  • Dash Line n. = បន្ទាត់ដាច់ៗ

  • Data n. = ទិន្នន័យ,តួលេខ,ស្ថិតិ
  • Database n.ទិន្ននយដ្ឋាន,ឃ្លាំងទិន្នន័យ
  • Data flow n.លំហូរទិន្នន័យ
  • Data movement n.ការផ្លាស់ទីទិន្នន័យ
  • Data processing n.ការគិតចម្រាញ់ទិន្នន័យ ឬ ការប្រមូលផលទិន្នន័យ
  • Data storage n.ការលៃទុកទិន្នន័យ ឬ ការស្តុកទុកទិន្នន័យ
  • Data structure n.គ្រោងសំណង់ទិន្នន័យ
  • Database administrator n.អភិបាលទិន្ននយដ្ឋាន
  • Database system n.របៀបទិន្ននយដ្ឋាន

Mahaphirum ម៉ោង០៦:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)


  • Data Capture n. = ការចាប់យកទិន្នន័យ

  • Data Source n. = ប្រភពទិន្នន័យ

  • Data Type n. = ប្រភេទទិន្នន័យ

  • Database n. = មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

  • Database Management n. = អ្នកគ្រប់គ្រងមូលដា្ឋនទិន្នន័យ

  • DataPilot n. = អ្នកជំនួយការទិន្នន័យ

  • Date n. = កាលបរិច្ឆេទ

E

  • E-Book (Electronic Book) n. សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច

  • E-Commerce (Electronic Commerce) n. ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច

  • E-Mail (Email) n. អ៊ីមែល សំបុត្រអេឡិចត្រូនិក

  • E-Mail Address n. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល

  • E-Mail Client n. កម្មវិធីអ៊ីមែល

F

  • fax (facsimile) n.ទូរសារ
  • fax back n.ទូរសារឆ្លើយតប
  • fax card n.បន្ទះចរន្តទូរសារ
  • fax on demand n.ទូរសារតាមសំណូមពរ
  • fax server n.សេវាករទូរសារ គ្រឿងបម្រើទូរសារ

G

H

  • Half adj. = ពាក់កណ្តាល

  • Half Duplex Transmission n. = ការបញ្ជូនឯកទិសក្នុងពេលតែមួយ

  • Half-sphere = កន្លះស្វ៊ែរ

  • Handle tv. = ដោះស្រាយ

  • Handle (Of Object) n. = ចំណុចទាញ

  • Handler n.= អ្នកដោះស្រាយ

  • Handout n. = ប្លង់បោះពុម្ព

  • Hang Up tv. = ព្យួរ

  • Hanging Indent = ព្យួរការចូលបន្ទាត់

  • Hard Disk n. = ថាសរឹង, ហាដឌីស

  • Hardware n. = ផ្នែករឹង, ហាដវ៊ែរ

  • Harmonic Mean = មធ្យមអាម៉ូនិក

  • Hatch n. = ឆ្នូតៗ

  • Hazardous adj. = គ្រោះថ្នាក់

  • Header n. = បឋមកថា

  • Heading n. = ក្បាល

Page Heading = ក្បាលទំព័រ

Heading Page = ទំព័រផ្នែកខាងក្បាល


  • Height n. = កំពស់

  • Help tv. = ជួយ

  • Help n. = ជំនួយ

  • Helper Application n. = កម្មវិធីជំនួយ

  • Hexadecimal Number = ចំនួនគោល១៦

  • Hibernate tv. = សម្ងំ

  • Hidden adj. = ដែលលាក់, ដែលត្រូវបានលាក់, ដែលបានលាក់, ដែលបានបិទបាំង, កំបាំង

  • Hide tv. = លាក់, បិទបាំង, បាំង

  • Hierarchy n. = ឋានានុក្រម លំដាប់ថ្នាក់

  • High adj. = ខ្ពស់, ដែលខ្ពស់

  • high frequency (HF)n. រំញ័រខ្ពស់
  • High Priority n. = អាទិភាពខ្ពស់

  • High Security n. = សុវត្ថិភាពខ្ពស់

  • Higher adj. = ខ្ពស់ជាង

  • Highest adj. = ខ្ពស់បំផុត

  • Highlight tv. = បន្លិច

  • Highlight n. = ផ្នែកសំខាន់

  • Highlight Color n. = ពណ៌បន្លិច

  • History n. = ប្រវត្តិ

  • Hold tv. = កាន់, ទប់

  • Hold Down tv. = សង្កត់ចុះ, សង្កត់ចុះក្រោម

  • Home n. ផ្ទះ

  • Home Directory n. = ថតផ្ទះ

  • Home Page n. = គេហទំព័រ

  • Hop n. = ដំណាក់

  • Horizontal adj. = ផ្តេក, ដេក

  • Horizontal Line n. = បន្ទាត់ដេក, បន្ទាត់ផ្តេក, ខ្សែផ្តេក, ខ្សែដេក

  • Horizontal Ruler n. = បន្ទាត់ផ្តេក

  • Horizontal Scrollbar n. = របាររមូរផ្តេក

  • Host n. = ម៉ាស៊ីន

  • Hostname n. = ឈ្មោះម៉ាស៊ីន

  • Hot List n. = បញ្ជីអាសយដ្ឋានសំខាន់

  • Hotkey n. = គ្រាប់ចុចចង

  • HotPlug tv. = ដោតឆៅ

  • Hotspot n. = ចំនុចក្តៅ

  • HouseholdInventory = បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្ទះ

  • Hue n . = ភាពលំៗនៃពណ៌

  • Hyperbolic Cosine = កូស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល

  • Hyperbolic Cotangent = កូតង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល

  • Hyperbolic Sine = ស៊ីនុសអ៊ីពែរបូល

  • Hyperbolic Tangent = តង់ស្យង់អ៊ីពែរបូល

  • Hypergeometric = អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ

  • Hypergeometric Distribution = ច្បាប់អ៊ីពែរបូលធរណីមាត្រ

  • Hyperlink n. = តំណខ្ពស់

  • Hypertext n. = អត្ថបទតភ្ជាប់គ្មានលំដាប់

  • Hyphenate tv. = ភ្ជាប់ដោយសហសញ្ញា

  • Hyphenation n. = ការដាក់សហសញ្ញា

  • Hypotheses = សម្មតិកម្ម

I

  • information n.ពត៌មាន ដំណឹង សន្ទេស
  • information technology (IT)n.បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ពត៌មានវិទ្យា សន្ទេសវិទ្យា
  • international a.អន្តរជាតិ
  • International Telecommunication Union( ITU) n.សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
  • International Organization for Standardization (IOS) n.អង្គការកំណត់មាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ
  • internationalization n.អន្តរជាតូបនីយកម្ម
  • internationalize v.ធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្ម
  • internet n.បណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ (Interconnection Network=internet បណ្តាញតភ្ជាប់រវាងកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយ​ មានន័យថា បណ្តាញស្រាក់កុំព្យូទ័រ) ។ ឥន្ធើណិត ។
  • internet service provider (ISP) n.ក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មបណ្តាញអន្តរគណិតករណ៍ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥន្ធើណិត
  • Internet ​ប្រព័ន្ធ​អន្តរបញ្ដាញ​​ឬ ​​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធឺណិត ។
  • Image = រូបភាព

  • Image talk = ការពិភាក្សាអំពីរូបភាព

J

  • Jagged adj. រឆេតរឆូត

  • Job n. ការងារ

  • Join tv. ត, តភ្ជាប់, ភ្ជាប់គ្នា, ភ្ជាប់

  • Journal n. ទិនានុប្បវត្តិ

  • Jump iv. លោត, ផ្លោះ

  • Junk n. ឥតបានការ

  • Junk Mail n. សារឥតបានការ

  • Justify tv. តំរឹមសងខង

K

  • Kappa កាប៉ា

  • KB n. គីឡូបៃ

  • Keep tv. រក្សាទុក

  • Keep Ratio n. រក្សាសមាមាត្រ

  • Keep Running ទុកឲរត់ដដែល

  • Kern tv. សំរួលចន្លោះតួអក្សរ

  • Kernel n. ខឺណែល

  • Key (Encryption) n. កូនសោរ

  • Key (Searching) n. ពាក្យគន្លឹះ

  • Key (Typing) n. គ្រាប់ចុច

  • Keyboard n. ក្តារចុច

  • Keyboard Handling ការប្រើក្តារចុច

  • Keystroke n. សង្កត់គ្រាប់ចុច

  • Keyword n. ពាក្យគនឹ្លះ

  • Kilobyte n. គីឡូបៃ

  • Kurtosis Of A Distribution

L

  • link v.ភ្ជាប់យោង n.ឈ្នាប់យោង
  • log v.កត់ឈ្មោះ
  • log in v.កត់ឈ្មោះចូល
  • log out v.កត់ឈ្មោះចេញ
  • log off v.កត់ឈ្មោះបិទ
  • log on v.កត់ឈ្មោះបើក
  • log up v.កត់ឈ្មោះចូលជាសមាជិក,ចុះឈ្មោះចូលរួម
  • Login (v) = ឡុកអ៊ីន , ឡុកអ៊ីនចូល , ចូល, ចូលក្នុង, កត់ឈ្មោះចូល
  • Logout (v) = ឡុកអៅ , ចាកចេញ , ចេញ, ចេញក្រៅ

M

  • manage v.រៀបចំ
  • map n.ផែនទី v.បញ្ជូន
  • manipulate v.ចាត់សម្រួល
  • mail n.សំបុត្រ
  • mailbox n.ប្រអប់សំបុត្រ
  • maintenance n.ការថែរក្សា
  • mean n.មធ្យមភាគ
  • media n.ធ្នាក់
  • median n.សមឌ្ឍរេខា
  • metalanguage n.អភិភាសា
  • message (n) = សារ សារសេចក្តី
  • Movie (n) = ភាពយន្ត

N

  • Namespace (n) = លំហឈ្មោះ (មូលនាម)

Namespace Name = ឈ្មោះនៃលំហឈ្មោះ


  • N-th Root = ឫសទី N

  • Nabla = ណាប់ប្លា

  • Name (n) = ឈ្មោះ ឬ នាម

] O

  • Object (Goal) n.

  • Object (Subject) n.

  • Object (Thing) n.

  • Oblique adj.

  • Obscure tv.

  • Occur tv. កើតឡើង

  • Octal Number ចំនួនគោល៨

  • Odd Number ចំនួនសេស, លេខសេស

  • Offline adj.

  • Offset n.

  • OK

  • Omega

  • Omicron

  • On prep.

  • On Screen Keyboard

  • Online adj.

  • Online Help

  • Online Shopping

  • Opacity n.

  • Opaque adj.

  • Open tv. បើក

  • Operand n.

  • Operating System n. ​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។​ ឧទាហរណ៍​​ SUSE Linux ឬ Microsoft Windows XP ឬក៏​​​ Mac OS X Leopard ឬមួយក៏ Symbian OS​សំរាប់ទូរសព័្ទសុទ្ធតែរាប់ជា​ប្រព័ន្ធដំណើរការកុំព្យូទ័រ​។

  • Operation n.

  • Operation (Math) n.

  • Operator n. (១)

  • Operator

  • Optimal adj.

  • Optimal Wrap

  • Optimize tv.

  • Option n.

  • Optional adj.

  • Order

  • Order n.

  • Order tv.

  • Order ID

  • Ordinal Number adj.

  • Organization n.

  • Organizer n.

  • Orientation n. ទិស

  • Original adj.

  • Orphan n.

  • Orthogonal To

  • Outbox n.

  • Outdated adj.

  • Outer adj.

  • Outer Join

  • Outgoing adj.

  • Outgoing Server

  • Outline n.

  • Outline (Font Effect) adj.

  • Output n. ទិន្នផល

  • Outward

  • Overflow iv/tv.

  • Overhang tv.

  • Overhead Sheet n.

  • Overlap tv.

  • Override tv.

  • Overview n. ទិដ្ឋភាពទូទៅ

  • Overwhelming adj.លើសលុប

  • Overwrite tv. សរសេរជាន់ពីលើ

  • Owner n. ម្ចាស់, ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

P

  • privacy n.សិទ្ធិបុគ្គល សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន សិទ្ធិឯកជន
  • Problem (n) = បញ្ហា
  • Progress n.ជំនឿន ដំណើរជឿនលឿនទៅមុខ

  • Problematic (adj) = ដែលមានបញ្ហា, ដែលមិនដាច់ស្រេច

  • Protocol = ពិធីការ

Correct Protocol = ពិធីការដែលត្រឹមត្រូវ

Incorrect Protocol = ពិធីការដែលមិនត្រឹមត្រូវ

Q

R

  • radio frequency​ (RF) n.រំញ័រវិទ្យុ
  • radio wave n.រលកវិទ្យុ
  • radical n.អនុមូល (រ៉ាឌិកាល់),មូលធាតុ,ផ្នត់ដើម
  • radix n.ឫស, មូលសព្ទ, សមុដ្ឋាន,ឋាន,បាត
  • radix complement n.វិកតិកត្តាសមុដ្ឋាន(ចំនួនបង្គ្រប់បាត)
  • radix notation n.សញ្ញករណ៍សមុដ្ឋាន(វេវ.base notation)
  • radix point n.ចំណុចឋាន
  • rate n.អត្រា
  • ratio n.អត្រាភាគ
  • record n.បណ្ណសារ v. ថត,អាត់
  • recorder n.គ្រឿងថតសម្លេង,ខ្សែអាត់
  • Restore (n) = ស្តារឡើងវិញ

S

  • safety n.សុវត្ថិភាព និរន្តរាយ និរភ័យ
  • screen n.មុខកញ្ចក់ អេក្រង់
  • full screen n. ពេញមុខកញ្ចក់
  • screen capture n.ការចាប់រូបភាពលើមុខកញ្ចក់
  • scientific notation n.សញ្ញករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ
  • server n. មេបណ្តាញ សេវ័ក សេវាករ
  • sign in v.ចុះឈ្មោះចូល
  • sign out v.ចុះឈ្មោះចេញ
  • sign off v.ចុះឈ្មោះបិទ
  • sign on v.ចុះឈ្មោះបើក
  • sign up v.ចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក, ចុះឈ្មោះចូលរួម
  • steward n.សេវាភិបាល
  • square n.មូលសញ្ញា គ្រឿងសម្គាល់ឫស

[T

  • Table = តារាង

  • Template= ទំព័រគំរូ

  • Term = ពាក្យ

  • Text = ឃ្លា, ពាក្យ, អត្ថបទ

  • Tool = ឧបករណ៍

  • Time = ពេល, ម៉ោង

  • Title = ចំណងជើង

U

  • Unzip tv.= ពន្លា

  • Update tv. ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ

  • Updated adj. ដែលទាន់សម័យ, បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, ទាន់សម័យ

  • Upgrade tv. ធ្វើអោយប្រសើរ, ធ្វើអោយប្រសើរឡើង

  • Upload tv. ផ្ទុកឡើង, អាប់ឡូដ

V

  • Valid (adj.) = ត្រឹមត្រូវ

  • Validate (tv.) = ធ្វើឱ្យមានសុពលភាព

  • Validation (n.) = សុពលកម្ម

  • Validity (n.) = សុពលភាព

  • Value (n.) = តំលៃ

  • varepsilon = វ៉ាអែវស៊ីឡោន

  • Variable (n.) = អញ្ញាត (ឧ.)

  • Variable Declining Balance = សមតុល្យថយចុះប្រែប្រួល

  • Variance = វ៉ារ្យង់ អញ្ញតា

  • Variation (n. ) = បំរែបំរួល អញ្ញកម្ម

  • Varphi = វ៉ាហ្វី

  • Varpi = វ៉ាពី

  • Varrho = វ៉ារ៉ូ

  • Varsigma = វ៉ាស៊ិគម៉ា

  • vartheta = វ៉ាតែតតា

  • Vector (n. ) = វ៉ិចទ័រ

  • Vectorized Image (n. ) = រូបភាពកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ

  • Vendor (n. ) = ក្រុមហ៊ុនលក់

  • VendorID លេខសំគាល់អ្នកលក់

  • Verbose adj. ដែលបង្ហាញជាអក្សរ

  • Verify tv. ផ្ទៀងផ្ទាត់

  • Versions (n. ) = កំណែ

  • * Vertical adj. បញ្ឈរ

  • Video (n. ) = វីដេអូ,រូបទស្សន៍

  • Video Conference (n. ) = សន្និសីទតាមវីដេអូ

  • View(tv.) = មើល​, ទស្សនា

  • View (n. ) = ទិដ្ឋភាព

  • Viewer (n. ) = កម្មវិធីមើល ទស្សនាករ

  • Violate (tv.) = បំពាន, ខុសច្បាប់, ល្មើសច្បាប់

  • Violation (n. ) = ករបំពាន

  • Virtual Folder ថតនិមិត្ម

  • Virus (n. ) = មេរោគ]

  • Virus Definition (n. ) = និយមន័យមេរោគ

  • Visual adj. នៃចក្ខុ

  • Visual Aids (n. ) = ជំនួយរូបភាព

  • Visualization n. រូបភាពមើលឃើញ

  • Visualizer (n. ) = ម៉ាកែត

  • Voice Chat (n. ) = ការជជែកកំសាន្តជាសំលេង

  • Volatile Button (n. ) = ប៊ូតុងមិនឋិតថេរ

  • Volume (n. ) = ភាគ

  • Volume (n. ) = កំរិតសំលេង

W


  • Wiktionary = វចនានុក្រមវិគី

  • Wikibook = សៀវភៅវិគី

  • Wikisource = បណ្ណាល័យ​វិគី

X

Y

  • Yell (Smiley) n. = សំរែក

  • Yell (Smiley) iv.= ស្រែក

  • Yellow Pages n. = ទំព័រលឿង

  • Yield = ចំណូល, ទិន្នផល

Z

  • Z- Value =តំលែ -Z

  • Zeta = ហ្សេតា

  • Zigzag v. = ក្ងិចក្ងក់

  • Zip n . = ហ្ស៊ីប

  • Zip Disk n . = ថាសហ្ស៊ីប

  • Zone n. = តំបន់

  • Zoom tv. = ពង្រីក

  • Zoom In tv. = ពង្រីក

  • Zoom Out tv. = ពង្រួម

3 Responses to សទ្ទានុក្រម

  1. Vietnam-khmer, khmer-vietnam dictionaries និយាយថា ៖

    សួរស្តី ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ទាវ​ឈុន ណន អតីតជានិសិត្ស BKHN-K41
    រស់នៅ KyTucXa A3, សុំសួរតើមានប្អូនណាមានវចនានុក្រម ខ្មែរវៀតណាម
    វៀតណាមខ្មែរ? ផ្ញើតាម email: chhunnan@gmail.com, skype, yahoo: cambo24h. website: http://www.itcambo.com
    tel: 0977778647-077778647

  2. Vietnam-khmer, khmer-vietnam dictionaries និយាយថា ៖

    សួរស្តី ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ទាវ​ឈុន ណន អតីតជានិសិត្ស BKHN-K41
    រស់នៅ A3, សុំសួរតើមានប្អូនណាមានវចនានុក្រម ខ្មែរវៀតណាម
    វៀតណាមខ្មែរ? ផ្ញើតាម email: chhunnan@gmail.com, skype, yahoo: cambo24h. website: http://www.itcambo.com
    tel: 0977778647-077778647

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបភាព​ពី Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: